BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Verktyg för undvikande > Begränsningar för vissa ämnen

Begränsningar för vissa ämnen

   
 

Begränsningsproceduren utgör ett "skyddsnät" mot risker i samband med vissa farliga ämnen, blandningar eller varor och inte behandlas i andra REACH-procedurer, speciellt i registreringsskyldigheten. Förteckningen över befintliga begränsningar bildar bilaga XVII i förordningen.

Förslag till begränsningar

Om det,trots befintliga åtgärder, föreligger en oacceptabel hälso- eller miljörisk kan en aktion initieras på gemenskapsnivå. ECHA sammanställer på begäran från Europeiska Kommissionen eller en medlemsstat en dokumentation som uppfyller kraven i XV. För ett ämne som är underställt tillstånd kan myndigheten även föreslå begräsningar om riskerna inte är tillräckligt kontrollerade när ämnet används i varor.

Så snart förteckningen över sammanställd dokumentation har offentliggjorts av ECHA kan intresserade parter framföra kommentarer eller socioekonomisk information angående de föreslagna begränsningarna. Om det kan påvisas att de senare är de bäst lämpade åtgärderna för att minska risken fortsätter proceduren med införande av begränsningar.

Införande av begränsningar

Riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys granskar dokumentationen och formulera ett uttalande angående de föreslagna begränsningarna. Dessa uttalanden offentliggörs av myndigheten och inlämnas till kommissionen som slutgiltigt beslutar om eventuell ändring av bilaga XVII genom att införa nya begränsningar eller ändra befintliga begränsningar.

Innehåll i bilaga XVII

Bilaga XVII utgör en sammanställning av samtliga ämene som är underställda begräsningar och de relaterade villkoren. Den omfattar de begränsningar som införts inom ramarna för direktiv 76/769/CEE1, och de nya åtgärder som härrör från REACH-proceduren. Dessa begränsningar avser ett ämne i sig självt, till en blandning eller en vara som innehåller ämnet och kan beröra dess tillverkare, dess utsläppande på marknaden eller vissa av dess användningar. Begränsningar kan gå så långt som att förbjuda tillverkningen och användning av ämnet.

1. Direktiv som berör begränsning för marknadsföring och användning av vissa farliga ämnen och beredningar.

 

logotyp CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007, 2011
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).