BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Användarens skyldigheter > Användbara ämnen

Ämnen som kan användas och släppas ut på marknaden

   
 

Bland de skyldigheter en nedströmsanvändare kan möta enligt REACH, skall han först kontrollera om han är tillåten eller inte att använda och släppa ut ett visst ämne på marknaden.

Ämnen som skall registreras

Enligt REACH får nedströmsanvändare inte använda och släppa ut på marknaden sådant ämne som inte är registrerat om registrering krävs. Detta innebär att de använda produkterna och produkter som släppts ut på marknaden endast får innehålla ämnen som:

  • är tillverkade/importerade av tillverkaren eller importören i mängder under 1 ton per år, eller
  • är undantagna från REACH eller uttryckligen från registrering, eller som
  • har (eller kommer att) förregistreras1 och har en senare tidsfrist för registrering, eller
  • har registrerats2.

Detta gäller för ämnen i sig själva, ämnen som ingår i beredningar, och sådana ämnen som avses avges ur varor3 under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden. I praktiken skall nedströmsanvändaren säkerställa att hans leverantör är medveten om REACH och uppfyller de på honom ställda kraven. Om leverantören är en distributör eller annan nedströmsanvändare måste han vidarebefordra denna begäran till nästa aktör i distributionskedjan. Om ett stort antal ämnen berörs kan det vara omöjligt att kontakta samtliga leverantörer samtidigt, och nedströmsanvändaren kan då välja att först fokusera på de viktigaste ämnena. Detta innebär emellertid att användning av de andra ämnena kan riskeras till följd av underlåtenhet att följa bestämmelserna i REACH.

Ämnen som skall anmälas

Ämnen som används för forskning och utveckling av produkter och processer (PPORD) kan erhålla undantag från registreringsplikt om de föranmäls till Europeiska Kemikaliemyndigheten. Detta undantag gäller under 5 år, och kan på begäran förlängas ytterligare 5 år (10 år för medicinska produkter och ämnen som inte släppts ut på marknaden), om det kan motiveras genom forsknings- och utvecklingsprogrammet. Undantaget gäller endast för den kvantitet av ämnet som används för PPORD-ändamålen av tillverkaren eller importören ensamt eller i samarbete med ett begränsat antal angivna kunder. Kemikaliemyndigheten kan besluta att, för att säkerställa att ämnet kommer att hanteras endast av angivna kunders personal och under rimligen förutsebara användningsförhållanden, återstående kvantiteter insamlas för bortskaffning efter undantagsperioden. En nedströmsanvändare av ett ämne som ingår i förteckningen över de valda kunderna, och med vilken tillverkaren eller importören samarbetar i ett PPORD-anmälan, måste använda ämnet för PPORD-ändamål och enligt sådana villkor som Kemikaliemyndigheten angett och som hans leverantör delgivit honom.

En annan typ av anmälan berör vissa ämnen i varor och som inger mycket stora betänkligheter. Om ett ämne identifieras som eventuellt fallande under REACH bilaga XIV (förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd) och är närvarande i kvantiteter som totalt överstiger ett ton per år i samtliga av producenten tillverkade varor, i en koncentration av mer än 0,1 viktsprocent – om inte redan registrerat för denna användning – måste ämnet anmälas (utom i sådana fall där exponering på människor och miljön kan förhindras under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden inklusive bortskaffande). För att undvika avbrott i distributionskedjan till följd av utebliven anmälan (eller registrering) skall nedströmsanvändaren tillse att varornas producent uppåt i distributionskedjan efterkommer REACH.

Ämnen för vilka det krävs tillstånd

Användning av vissa ämnen kan falla under kraven på tillstånd. Detta skall anges av leverantören, antingen i sektion 15 på säkerhetsdatabladet, eller som en del av den vidarebefordrade informationen i sådana fall där ett säkerhetsdatablad inte erfordras. Nedströmsanvändaren kan också konsultera följande av Kemikaliemyndigheten publicerade förteckningar: Förteckningen över ”kandidatämnen” som kanske senare införs i REACH bilaga XIV (förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd), rekommendationerna för ämnen att införas i bilaga XIV (första rekommendationerna den 1 juni 2009), samt bilaga XIV i sig själv när denna är tillgänglig.
En nedströmsanvändare kan använda ett ämne för vilket det krävs tillstånd under förutsättning att användandet uppfyller villkoren i tillståndet4 till en aktör uppåt i hans distributionskedja. Han måste rapportera till Kemikaliemyndigheten senast 3 månader efter det han först mottog ett tillåtet ämne i sig självt eller i en beredning. Om hans användning inte ingår i ett sådant tillstånd, och han önskar fortsätta användningen, måste nedströmsanvändaren själv ansöka om tillstånd för det egna användandet och, om tillämpligt, för hans kunders användning.
Om ingen ansökan om tillstånd görs måste nedströmsanvändaren upphöra att använda ämnet senast på i bilaga XIV angivet slutdatum5, och ämnet i sig självt eller i en beredning får inte levereras till hans kunder efter detta datum.

Ett i bilaga XIV förtecknat ämne får användas för ändamål som är undantagna från tillståndskrav. En nedströmsanvändare måste därför kontrollera om hans användning är undantagen eller inte. Om den är undantagen kan han fortsätta sin användning utan tillstånd. Han måste dock uppfylla villkoren för användning och riskhanteringsåtgärder vilka delgivits honom av hans leverantör.

Ämnen som ålagts begränsningar

Enligt REACH kan begränsningar inskränka på ämnets användning. Om begränsningar gäller för ett ämne, antingen ämnet i sig självt eller i en beredning eller vara, får nedströmsanvändaren endast fortsätta att använda ämnet om han efterlever dessa begränsningar. Leverantören måste inkludera information om ett av honom levererat ämne är underställt begränsningar i sektion 15 på säkerhetsdatabladet. Om ett säkerhetsdatablad inte erfordras måste leverantören tillhandahålla information om alla ämnen som ålagts begränsningar.
I vissa fall kan begränsningen innebära ett totalförbud för användning av ämnet, och nedströmsanvändaren kan då inte längre använda ämnet (förbudsdatum anges i REACH bilaga XVII). I andra fall kan specifika användningar vara förbjudna eller andra villkor gälla för att kontrollera riskerna med ämnet. Liksom i fallet med tillstånd måste nedströmsanvändaren kontrollera om hans användning är undantagen från en begränsning eller inte.


1. REACH medger en särskild övergångsregim för ämnen som, under vissa villkor, redan tillverkats eller släppts ut på marknaden innan förordningen träder i kraft den 1 juni 2007. Dessa ämnen kallas ”infasningsämnen” och faller under registreringssystemet vid olika tidpunkter snarare än vid ett enda tillfälle. En förutsättning för att dra nytta av övergångsregimen är förhandsregistrering av infasningsämnen. Förhandsregistrering sker under sexmånadersperioden från den 1 juni 2008 till den 1 december 2008. Den första januari 2009 kommer Kemikaliemyndigheten att publicera de förhandsregistrerade ämnena på sin webbsajt. Om ett ämne inte är infört i förteckningen kan en nedströmsanvändare meddela sitt intresse för ämnet till Kemikaliemyndigheten. Myndigheten kommer därefter att införa ämnets namn på sin webbsajt. Efter begäran från en potentiell registrant kommer Myndigheten att tillhandahålla honom nedströmsanvändarnas kontaktdetaljer. Förstagångstillverkare och -importörer av infasningsämnen överstigande 1 ton per år kan efter den 1 december 2008 fortfarande inlämna en förhandsregistrering till Kemikaliemyndigheten. Detta gäller på villkor att förhandsregistreringen sker inom 6 månader efter första tillverkning/import, och under förutsättning att datum för förhandsregistreringen infaller minst 12 månader före den relevanta tidsfristen.
2. När registreringen för ett viss ämne utförts tilldelas ämnets registrant ett registreringsnummer. Ämnet måste efter mottagande av detta nummer införas i säkerhetsdatabladet för samtliga leveranser.
3. Producenter av varor måste förhandsregistrera/registrera ett ämne som ingår i deras varor i kvantiteter över ett ton per år och som är avsedda att avges under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden om det berörda ämnet inte redan har registrerats för denna användning (uppåt i samma distributionskedja eller i en annan distributionskedja).
Det skall vidare noteras att Kemikaliemyndigheten under vissa förhållanden kan kräva registrering av i en vara närvarande ämnen men vilka inte är avsedda att avges.
4. Det beviljade tillståndets nummer anges på kemikaliemärkningen.
5. Slutdatum: det datum efter vilket ett ämnes utsläpp på marknaden och användning är förbjudna om tillstånd inte beviljas.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).