BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hemsida > Användarens skyldigheter > Kommunikation

Skyldighet att vidarebefordra information uppåt och nedåt i distributionskedjan

   
 

Nedströmsanvändare skall under REACH vidarebefordra viss information till nästa aktör (vilken kan vara en distributör1) uppåt och nedåt i distributionskedjan. En aktör som mottager sådan information kan också vara skyldig att vidarebefordra den längs distributionskedjan.

Att meddela leverantörer om ny information angående riskfyllda egenskaper

En nedströmsanvändare av ett ämne eller en beredning är skyldig att meddela sin leverantör om nya riskfyllda egenskaper, oavsett hur ämnet eller beredningen används. Med ’ny’ information avses information som inte vidarebefordrats till nedströmsanvändaren av dennes leverantör och heller inte är tillgänglig i allmänna databaser eller i litteraturen. Informationen kan avse antingen ämnen eller beredningar. Det är emellertid inte definierat i REACH vad ny information omfattar. Ny information kan till exempel utgöras av iakttagelser av akuta hälsorisker för människor på arbetsplatser eller resultat av tester som utförts av nedströmsanvändaren.
Nedströmsanvändaren kan först informera om att han har ny information och resultatet från testerna. Han är inte skyldig att vidarebefordra testprotokollet. Om hans leverantör önskar förvärva hela protokollet kan nedströmsanvändaren förhandla om villkoren för delgivning av sådan information.
Ingen tidsfrist existerar för delgivning uppåt i distributionskedjan av information angående risker. Nedströmsanvändaren skall göra det så snart han blir uppmärksam på, vid jämförelse med den information han erhållit från sin leverantör, att han har ny information.

Nedströmsanvändaren är även skyldig att rapportera2 till Europeiska Kemikaliemyndigheten om hans klassificering av ett ämne skiljer sig från den han erhållit från sin leverantör. Orsaken till skillnader i klassificering kan vara användning av nya data eller avvikande tolkning av befintliga data. I det senare fallet är nedströmsanvändaren endast skyldig att rapportera till Kemikaliemyndigheten.

Att informera leverantörer om lämplighet av riskhantering

En nedströmsanvändare är skyldig att till sin leverantör vidarebefordra information angående ifrågasättande av den i ett säkerhetsdatablad rekommenderade riskhanteringsmetodens lämplighet (endast rekommendationer för identifierade användningar). Denna skyldighet avser säkerhetsdatabladets huvuddel liksom även exponeringsscenario(n)3 enligt tillägget.
REACH specificerar inte vilken information nedströmsanvändaren bör vidarebefordra, och heller inte formatet. Nedströmsanvändaren skall lämna så utförlig information att hans åsikt om rekommendationernas olämplighet är berättigad. Om han anser att åtgärderna är otillräckliga eller allför ingripande skall han ange orsaken, eventuellt med hänvisning till sin egen hanteringssituation och riskbedömning. Om rekommendationerna inte överensstämmer med klassificering och märkning eller gällande lagstiftning behöver hänvisning endast göras till detta.

Att vidarebefordra begäran om att ändra en användning till en identifierad användning

Samtliga yrkesutövande kunder äger rätt att meddela (på papper eller elektroniskt) sin närmaste leverantör en användning av ett ämne eller en beredning med avsikten att göra detta till en identifierad användning. Detta är speciellt viktigt för ämnen eller beredningar som levereras med exponeringsscenario(n)3 (se Efterlevnad av säkerhetsdatabladet). I dessa fall, om den närmaste leverantören är en nedströmsanvändare, kan han besluta om att identifiera användningen och att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport för nedströmsanvändare för ämnet eller beredningen, eller han kan vidarebefordra begäran till nästa aktör uppåt i distributionskedjan. Han kan även avråda från denna användning om han inte kan identifiera säkra användningsförhållanden och besluta att inte inkludera sådan användning i sin kemikaliesäkerhetsrapport. Han måste då vidarebefordra begäran uppåt i kedjan eller avstå från leverans till kunderna.

Att rekommendera lämliga åtgärder för riskkontroll

Samtliga nedströmsanvändare skall delge sina kunder information om risker, säkra användningsförhållanden och lämpliga riktlinjer för riskhantering av ämnen i sig själva, ingående i beredningar eller varor (se Kommunikation nedåt i distributionskedjan).

I vissa fall, när nedströmsanvändaren framställer en beredning och släpper ut den på marknaden, kan krävas att han beskriver eller utvecklar exponeringsscenarion3,4 för användning av ämnen i beredningen nedåt i distributionskedjan och bifogar dessa till sitt eget säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad för beredningar skall innehålla:

  • exponeringsscenario(n) för beredningen,
  • exponeringsscenario(n) för varje farligt ämne som kräver kemiskt riskbedömning och exponeringsscenario(n) och som ingår i beredningen, eller
  • exponeringsscenario(n) för beredningen såväl som för de enskilda farliga ämnena.

För kunder som är slutanvändare kan tillverkaren välja att införliva och fastställa de exponeringsscenarion han erhållit från sin leverantör – omfattande samtliga eller några av de i beredningen ingående ämnena – i nya exponeringsscenarion för beredningen i stället för att endast vidarebefordra dem. Om tillverkaren levererar till en annan tillverkare kan emellertid vidarebefordran av scenarion utan ändringar vara att föredra då detta tillställer kunden erhåller erforderlig information för att, om så erfordras, utföra en kemikalisk riskbedömning eller, om så erfordras, införliva informationen till slutanvändaren. Exponeringsscenarion skall dock alltid överensstämma med informationen i huvuddelen på beredningens säkerhetsdatablad.
När tillverkaren införlivar sådana exponeringsscenarion han erhållit från sin leverantör måste han välja de scenarion som är tillämpliga för hans beredning. Han måste identifiera de riskbestämmande ämnena i beredningen för varje exponeringstillfälle med avsikten att välja de lämpligaste riskhanteringsåtgärderna.
Om hans egna användningsförhållanden eller de av hans kunder påvisade användningsförhållandena nedåt i distributionskedjan inte beskrivs, kan han utföra en kemisk riskbedömning för nedströmsanvändare och utarbeta exponeringsscenarion för dessa.


1. En distributör är under REACH en inom Gemenskapen etablerad aktör som endast förvarar ämnen och beredningar och släpper ut dem på marknaden.
2. En rapport till Kemikaliemyndigheten erfordras inte om nedströmsanvändarna förbrukar mindre än 1 ton per år av ämnet som sådant eller i en beredning. Om han tillämpar undantaget från att framta en kemisk säkerhetsrapport för nedströmsanvändare grundat på en förbrukning av mindre än 1 ton årligen av ämnet eller beredningen måste han dock rapportera sin klassificering (nedströmsanvändare kan åläggas upprätta en kemisk säkerhetsrapport för nedströmsanvändare när deras användning faller utanför villkoren i det erhållna säkerhetsdatabladets tillägg eller när deras användning inte omfattas av detta tillägg).
3. Ett exponeringsscenario beskriver hur ämnen (som sådana, ingående i en beredning eller en vara) används under dessas livscykel, och hur nedströmsanvändaren kontrollerar och rekommenderar kontrollerad exponering på människor och miljön. Detta omfattar lämpliga riskhanterande åtgärder och användningsförhållanden som, korrekt genomförda, säkerställer att risken vid ämnets användning är tillfredställande kontrollerad. Exponeringsscenario(n) utarbetas, inom strukturen för kemisk riskbedömning, för ämnen som tillverkats eller importeras i mängder om 10 ton eller mer per år och som uppfyller kraven för klassificering som farliga (enligt Direktiv 67/548/EEC eller bedöms vara PBT (långlivade, bioackumulativa och toxiska) eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulativa) ämnen (enligt villkoren i REACH tillägg XIII). Exponeringsscenarion som omfattar samtliga eller en del av i en beredning ingående ämnen kan sammanslås i ett enda exponeringsscenario för beredningen.
4. För i beredningar ingående ämnen med en koncentration lägre än i REACH artikel 14(2) angivna gränsvärden erfordras ingen kemisk riskbedömning (och därför inget exponeringsscenario).


Prévention du risque chimique, Frankrike, 2007
Detta dokument tillhandahålles enbart i informationssyfte och utgör under inga omständigheter juridisk rådgivning. Enda autentiska juridiska referens är texten i REACH förordning (Förordning (EC) nr.1907/2006).