BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Ordlista

   
 

Ämne
Kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive de eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

Användning
Bearbetning, formulering, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, påfyllning av behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, produktion av en vara eller annat utnyttjande.

Beredning
Blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.

Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA - European Chemicals Agency)
Myndigheten inrättades för ändamålet att handlägga tekniska, vetenskapliga och administrativa frågor rörande REACH förordningar och för att tillförsäkra likformighet inom EU i vad avser dessa frågor. Myndigheten är belägen i Helsingfors.

Icke-infasningsämne
Ett ämne som inte definieras som ett infasningsämne enligt paragraf 3.20. Dessa icke-infasningsämnen kan inte dra nytta av övergångsbestämmelserna för infasningsämnen enligt REACH och måste därför registreras innan tillverkning eller import kan påbörjas.

Importör
En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och ansvarar för import.

Import
Fysisk införsel till gemenskapens tullområde.

Infasningsämne
Ett ämne som uppfyller minst ett av följande kriterier:
(a) Det är upptaget i Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).
(b) Det har tillverkats i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, men inte släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, åtminstone en gång under de 15 år som föregår förordningens ikraftträdande, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.
(c) Det har släppts ut på marknaden i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, innan denna förordning trädde i kraft av tillverkaren eller importören och det anses ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, men motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.

Intermediär
Ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne (nedan kallad ”syntes”).
(a) icke-isolerad intermediär: en intermediär som under syntesen inte avsiktligt avlägsnas från den utrustning i vilken syntesen äger rum (utom för provtagning). Sådan utrustning omfattar reaktionskärlet med kringutrustning och all utrustning genom vilken ämnet passerar under en kontinuerlig eller satsvis process samt rörledningar för överföring från ett kärl till ett annat inför nästa reaktionssteg; däremot omfattas inte tankar eller andra kärl i vilka ämnet lagras efter tillverkningen.
(b) isolerad intermediär som används på plats: en intermediär som inte uppfyller de kriterier som gäller för icke-isolerade intermediärer och där tillverkningen av intermediären och syntesen av ett eller flera andra ämnen från denna intermediär äger rum på en och samma plats och ombesörjs av en eller flera rättsliga enheter.
(c) isolerad intermediär som transporteras: en intermediär som inte uppfyller de kriterier som gäller för icke-isolerade intermediärer och som transporteras mellan eller levereras till andra platser.

Nedströmsanvändare
En fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en beredning – i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en nedströmsanvändare.

Registrant
Den tillverkare eller importör av ett ämne eller den producent eller importör av en vara som lämnar in en registreringsanmälan för ett ämne.

Registrering
Registrering innebär att teknisk dokumentation inlämnas till myndigheten och, om så erfordras, en kemikaliesäkerhetsrapport för ett ämne under tillverkning i eller import till Europeiska Unionen (samt after antagande i dessa länder även till Norge, Island och Liechtenstein).

Tillverkare
En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och tillverkar ett ämne i gemenskapen.

Tillverkning
Produktion eller utvinning av ämnen i naturlig form.

Utsläppande på marknaden
Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Import skall anses innebära utsläppande på marknaden.

Vara
Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Exempel på varor är en bil och en telefon.