BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Lietotāja saistības

Lietotāja saistības

   
 

Uzņēmuma pienākumi saskaņā ar REACH regulu ir atkarīgi no faktiski veiktās darbības, kas saistīta ar specifisku vielu, vai nu atsevišķi, vai arī ja tā izmantota preparātā vai izstrādājumā. Tādēļ katram profesionālam ķimikāliju lietotājam vispirms jāidentificē sava loma(-as) REACH regulas ietvaros, saistībā ar katru izmantoto vielu, lai spētu identificēt savus pienākumus.


Savas lomas identificēšana REACH regulas ietvaros

REACH regula izšķir dažādus izpildītājus piegādes ķēdē, kā ražotāji, importētāji, pakārtoti lietotāji un izplatītāji (ieskaitot mazumtirgotājus un noliktavu pakalpojumu sniedzējus).

Pakārtots lietotājs REACH regulas 3. panta 13. punktā definēts kā “jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas rūpnieciskām vai profesionālām darbībām izmanto vai nu pašu vielu, vai vielu preparāta sastāvā. Izplatītājs vai patērētājs nav pakārtots lietotājs.” Pakārtoti lietotāji var būt ļoti dažāda veida uzņēmumi, ieskaitot preparātu receptūru izgatavotājus, rūpnieciskos lietotājus, amatniekus, darbnīcas, pakalpojumu sniedzējus un uzpildīšanas pakalpojumus.
Pirmais nosacījums, lai lietotāju varētu saukt par pakārtotu lietotāju saskaņā ar REACH regulu, ir vielu un/vai preparātu iepirkšana no ES piegādātāja1 vai no ārpus ES reģistrēta piegādātāja, kam ir “vienīgais pārstāvis”2. Lietotājs drīkst arī ievest atpakaļ vielas (atsevišķi vai preparātu sastāvā), kas sākotnēji ražotas ES un reģistrētas tajā pašā piegādes ķēdē. Pārējie nosacījumi ir saistīti ar dažādām iespējamajām lietotāju darbībām. Tās aprakstītas tālāk sniegtajā tabulā.

Joma

Darbības

Citi vērā ņemamie nosacījumi
kā pakārtotam lietotājam saskaņā ar REACH

Receptūru izgatavotājs

Uzņēmums veic vielu un/vai preparātu samaisīšanu, radot preparātus ievietošanai tirgū.

Maisījumu izgatavošanas laikā nerodas ķīmiskas reakcijas. Piemēram:
Vielas šķīdināšana nav vielas ražošana, bet gan tās lietošana. Taču skābes un bāzes vielas samaisīšana, kā rezultātā rodas jauna viela (sāls), ko ievieto tirgū, tiek uzskatīta par ražošanu, bet uzņēmums – par ražotāju.

Izstrādājumu izgatavotājs

Uzņēmums iestrādā izstrādājumos vielas un/vai preparātus, un tie kļūst par šādu izstrādājumu neatņemamu daļu (rūpnieciskā procesa vai profesionālās darbības kontekstā).

Ja viela ir klātesoša šajos izstrādājumos un tās kopējais daudzums pārsniedz vienu tonnu gadā uz izgatavotāju, un viela paredzēta izlaišanai normālos un saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos, tad tai jau ir jābūt reģistrētai šādam pielietojumam.

Ja ir noteikts, ka viela, iespējams, jāiekļauj REACH regulas XIV pielikumā (vielu sarakstā uz kurām attiecas licencēšana), un

  1. tā ir klātesoša šajos izstrādājumos, un tās kopējais daudzums pārsniedz vienu tonnu gadā uz izgatavotāju,
  2. tā ir klātesoša šajos izstrādājumos koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% no svara,
  3. normālos un saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos, ieskaitot izmešanu atkritumos, nav iespējams izslēgt vielas iedarbību uz cilvēkiem un vidi,

tad vielai jau ir jābūt reģistrētai šādam pielietojumam.

Gala lietotājs

Uzņēmums izmanto vielas un preparātus rūpnieciskā procesa vai profesionālās darbības kontekstā. Uzņēmums nepiegādā tos tālāk pakārtotiem lietotājiem.

Uz vielu(-ām), kas rodas ķīmiskas reakcijas rezultātā, lietojot citas vielas, principā neattiecas prasība reģistrēt tās (REACH regulas V pielikums).

Uzpildītājs

Šīs lomas izpildītājs pārvieto vielas vai preparātus no vienas tilpnes citā.
Šī pārvietošana (pārpakošana) saskaņā ar REACH regulu tiek uzskatīta par lietošanu.

 

Ja lomas izpildītājs, kas izmanto ķimikālijas, neatbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, saskaņā ar REACH regulu tas tiek uzskatīts par vielu/preparātu ražotāju vai importētāju, vai arī par izstrādājumu izgatavotāju/importētāju, atkarībā no lietotāja darbību veida. Šīs lomas izpildītājam varētu būt nepieciešams vielas reģistrēt vai iesniegt paziņojumu par tām, papildus pienākumiem, kas saistīti ar to lietošanu.

Saskaņā ar REACH regulu citu lomu izpildītāji piegādes ķēdē ir izplatītāji. Tie vienīgi uzglabā un izgatavo vielas, preparātus un/vai izstrādājumus, kas pieejami trešajām pusēm, bez tālākas apstrādes. To tiešais pienākums saskaņā ar REACH ir nodot tālāk informāciju piegādes ķēdes locekļiem uz leju un augšu.


Pakārtotu lietotāju pienākumi

Saskaņā ar REACH pastāv pienākumi, kas attiecas vienīgi uz specifiska veida pakārtotajiem lietotājiem. Pienākumi ir atkarīgi darbības jomas piegādes ķēdē un veiktās darbības. Tālāk sniegtajā tabulā norādīti iespējamie pienākumi saistībā ar dažādām darbībām.

Pakārtotā lietotāja veids

Pienākumi

Tikai receptūru izgatavotāji un uzpildītāji

Vielām, ko tie ievieto tirgū, jābūt reģistrētām vielām, ja to reģistrācija ir obligāta (reģistrēšana ir ražotāju un importētāju pienākums).

Tiem jānodrošina klientiem (pakārtotiem lietotājiem vai izplatītājiem) atjaunināta informācija vielu vai preparātu lietošanas drošuma nodrošināšanai: drošības datu lapas vai cita informācija, ja drošības datu lapa nav obligāta.

Tikai izstrādājumu izgatavotāji

Tiem jānodrošina informācija klientiem (pakārtotiem lietotājiem vai izplatītājiem) par izstrādājumiem, kas satur vielu(-as), kā sakarā noteikts, ka tā(-s), iespējams, jāiekļauj REACH regulas XIV pielikumā, saistībā ar 0,1% koncentrāciju uz svaru, kā arī, ja tas tiek pieprasīts, patērētājiem.
Piezīme: tā kā šīs vielas, kas rada pamatotas bažas, vēl nav sakārtotas sarakstā, izgatavotājiem jābūt uzmanīgiem un jāseko turpmākajai attīstībai šajā jomā.

Tikai atpakaļimportētāji

Tiem jāiesniedz dokumenti, ka viela(-s) ir tā pati/tās pašas, ko reģistrēja tie vai citas lomas izpildītājs piegādes ķēdē.

Visi pakārtotie lietotāji

Attiecībā uz vielām, uz kurām attiecas licencēšana, tām jāatbilst licencēšanas nosacījumiem, aptverot specifisku pielietojumu. Pakārtotam lietotājam varētu būt nepieciešams pieteikties licencei, ja noteiktais pielietojuma veids nav ietverts licencē, kas tika izsniegta tā piegādātājam.

Tiem jāpārbauda atbilstība visiem vielas lietošanas ierobežojumiem.

Tiem jāidentificē un jāveic atbilstoši pasākumi, lai kontrolētu riskus, kas norādīti drošības datu lapā vai citā informācijā, ja drošības datu lapa nav obligāta.

Tiem jāpārbauda atbilstība visiem iespējamiem iedarbības scenārijiem, ja saņemtā drošības datu lapa satur šo elementu, un jāveic tālāka rīcība gadījumā, ja pastāv neatbilstība.

Tiem jāsniedz piegādātājiem jebkura jauna informācija saistībā ar vielas bīstamību, ietverot klasifikāciju un marķējumu.

Tiem jānodod tālāk informācija piegādātājiem, kas varētu izvērtēt riska pārvaldības pasākumu adekvātumu, kas aprakstīti drošības datu lapā saistībā ar norādītajiem pielietojuma veidiem.

Turklāt vairums no pašreizējām tiesiskajām prasībām, kas attiecas uz ķimikāliju lietošanu, piemēram, tās, kas saistītas ar strādnieku, patērētāju un vides aizsardzību, joprojām būs spēkā, līdztekus REACH regulai.

1. ES piegādātāji ir reģistrēti kādā no 27 dalībvalstīm. Šveices piegādātāji nav ES piegādātāji. Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas piegādātāji tiks uzskatīti par ES piegādātājiem no brīža, kad šīs valstis ieviesīs REACH regulu.
2. Vienīgais pārstāvis ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta ES un ko nozīmējis ārpus ES reģistrēts ražotājs, ar mērķi izpildīt vielas, preparāta vai izstrādājuma reģistrācijas prasības importētājiem.

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).