BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Lietotāja saistības > Atbilstība drošības datu lapai (SDS)

Atbilstība drošības datu lapai (SDS)

   
 

Saskaņā ar REACH pakārtotajiem lietotājiem ir jāievēro lietošanas apstākļi un riska pārvaldības pasākumi, ko iesaka ražotāji un importētāji. Tāpēc, tiklīdz tiek saņemta drošības datu lapa (SDS), bīstamās vielas vai maisījuma lietotājam ir jāpārbauda:

  • atbilstība aprakstītajam pielietojumam un iedarbības scenārija(u) ievērošana,
  • riska pārvaldības pasākumu ievērošana,
  • atbilstība piešķirtajām atļaujām vai ierobežojumiem.

Šo pārbaudi veic saskaņā ar pakāpenisko procedūru.

Pirmajā solī ir jāpārbauda, vai paredzētais vielas pielietojums atbilst SDS 1.2 punktā aprakstītajam. Paplašinātas SDS gadījumā ar vienu vai vairākiem iedarbības scenārijiem ir jāpārbauda arī pielietojuma atbilstība vienam no aprakstītajiem iedarbības scenārijiem.

Otrajā solī ir jākontrolē, lai faktiskie lietošanas apstākļi atbilstu iedarbības scenārijos aprakstītajiem drošas lietošanas apstākļiem.

Ja paredzētais pielietojums nav ietverts SDS un iedarbības scenārijos vai ja faktiskie lietošanas apstākļi neatbilst riska pārvaldības pasākumiem, lietotājam ir jārīkojas. Viņš var:

  • lūgt piegādātājam izlabot ķīmiskās drošības pārskatu (CSR) un izstrādāt jaunu iedarbības scenāriju, lai padarītu pielietojumu par paredzēto pielietojumu (skatiet Pienākums paziņot informāciju);
  • pielāgot savu darbību: izvēlēties identificētu pielietojuma veidu, uzlabot lietošanas apstākļus, lai ievērotu riska pārvaldības pasākumus, vai mēģināt aizstāt vielu ar mazāk bīstamu;
  • meklēt citu piegādātāju, kas nodrošina viņa pielietojumam nepieciešamo scenāriju vai ir gatavs izstrādāt jaunu scenāriju;
  • izveidot savu ķīmiskās drošības pārskatu saskaņā ar REACH XII pielikumu. Tad lietotājs sagatavo iedarbības scenāriju, kas ietver viņa pielietojumu. Viņam ir jāpievieno šis scenārijs savai SDS un jāinformē ECHA par viņa pielietojumu. Dažos gadījumos, jo īpaši kad viela tiek izmantota uz produktu vai procesu orientētos pētījumos vai kad kopējais izmantotais apjoms nepārsniedz 1 tonnu gadā, lietotājs var tikt atbrīvots no CSR sagatavošanas, bet viņam vienmēr ir jāsniedz paziņojums. Visbeidzot, trešā pārbaude ietver vielas, uz ko attiecas licencēšana vai lietošanas ierobežojumi (skatiet Lietojamās vielas). SDS 15. punkts ļauj lietotājam noskaidrot, vai viņš ir saistīts ar šādiem pasākumiem. Ja tā ir, viņam ir jāpārbauda, vai viņa pielietojums atbilst piešķirtajai licencei vai ievēro vielai noteiktos ierobežojumus.

Termiņi

Ja pielietojuma veidi ir paredzēti, lietotājam ir 12 mēneši laika no paplašinātās SDS saņemšanas, lai ieviestu tajā minētos pasākumus. Ja pielietojuma veidi nav paredzēti, lietotājam ir 12 mēneši laika, lai veiktu savu ķīmiskās drošības novērtējumu (CSA) un ieviestu ar to saistītos iedarbības scenārijus.

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).