BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Vielu dati > Informācijas prasības reģistrācijai

Informācijas prasības tehnisko dosjē reģistrācijai

   
 

Tehniskais dosjē satur informāciju par vielu īpašībām un klasifikāciju, kā arī par lietošanas veidiem un padomus drošai lietošanai.


Informācija par reģistrējamās vielas īpašībām

Saskaņā ar REACH regulu reģistrētājiem ir pienākums vākt būtisku informāciju par reģistrējamās vielas īpašībām neatkarīgi no izgatavotā vai importētā daudzuma. Tomēr minimālais informācijas veids un daudzums, kas nepieciešams, lai izpildītu REACH noteiktās saistības, ir atkarīgs no daudzuma, kāds saražots vai importēts Eiropas Savienībā. REACH regulas VII līdz X pielikumā ir norādītas minimālās datu prasības konkrētai vielai atbilstoši tās tonnāžai.

 

REĢISTRĀCIJAI NEPIECIEŠAMIE DATI PAR VIELAS ĪPAŠĪBĀM

 

FĶ, toksiska un ekotoksiska informācija

Fizikāli ķīmiskās īpašības (FĶ)

Toksiska un ekotoksiska informācija

FĶ, toksiska un ekotoksiska informācija

Toksiska un ekotoksiska informācija

 

Visi pieejamie būtiskie dati

VII pielikuma prasības

VII pielikuma
prasības

VIII pielikuma
prasības

IX pielikuma
prasības

X pielikuma
prasības

1-10 t/g

 •1

 

 

 

10-100 t/g

 

 

100-1000 t/g

 •2

 

≥ 1000 t/g

 •2

 •2

1. Zemākās tonnāžas kategorijai (1 līdz 10 t gadā uz ražotāju vai importētāju) minimālā nepieciešamā informācija ir fizikāli ķīmiskie dati:
- ja viela ir „esoša”, t.i., viela, kas jau tika ražota vai importēta noteiktos apstākļos, pirms 2007. gada 1. jūnijā stājās spēkā REACH regula, un
- ja ir paredzams, ka viela neatbildīs kritērijiem, kas ietilpst 1. vai 2. kategorijas klasifikācijā par kancerogēnumu, mutagenitāti vai reproduktīvu toksicitāti un PBT vai vPvB kritērijiem (PBT: noturīga, bioakumulatīva un toksiska – vPvB: ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva), un
- vielai nav dispersīva vai difūza lietojuma, un paredzams, ka tā neatbildīs kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamu cilvēku veselībai vai videi.
2. Šajā līmenī reģistrētājam ir jāiesniedz priekšlikums un laika grafiks šī pielikuma informācijas prasību aizpildīšanai.


Sasniedzot katru nākamo tonnāžas līmeni, ir jārisina jautājums par atbilstību prasībām nākamajam atbilstošajam REACH pielikumam.
REACH VII-X pielikuma 1. slejā ir noteiktas standarta informācijas prasības (sk. tabulu REACH standarta informācijas prasības). Taču šīs standarta prasības var pielāgot (atteikties no tām vai paaugstināt), ja tam ir atbilstošs pamatojums. REACH regulas VII līdz X pielikuma 2. slejā ir uzskaitīti konkrēti pielāgošanas noteikumi (piemēram, iedarbības vai bīstamības īpašības), saskaņā ar kurām var mainīt standarta informācijas prasības.
Papildus šiem konkrētajiem noteikumiem prasīto standarta informāciju var arī pielāgot saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, kas ietverti REACH regulas XI pielikumā, piemēram, gadījumos, kad testēšana ir tehniski neiespējama vai testēšana nešķiet zinātniski nepieciešama, vai pamatojoties uz apsvērumiem par iedarbību.


Informācija par iedarbību

Ir jāapkopo informācija par vielas vai to saturošo izstrādājumu ražošanu (ja tā notiek Eiropas Savienībā), lietošanu, rīkošanos ar to un likvidēšanu (t.i., aptverot visu tās mūža ciklu), lai gūtu priekšstatu par iedzīvotāju skaitu un jomām, kas pakļautas vielas iedarbībai, kā arī par iedarbības raksturu, t.i., ceļu, biežumu un ilgumu (REACH VI pielikums, 3. un 5. nodaļa, vielām, kuru daudzums ir no 1 tonnas līdz 10 tonnām gadā uz reģistrētāju, VI pielikums, 6. nodaļa).

Šī informācija nosaka datu prasības par konkrētas vielas īpašībām: piemēram, ja notiek tikai ierobežota un labi kontrolēta iedarbība uz cilvēkiem darba vietā dažas dienas mēnesī, atkārtoti ilgtermiņa toksicitātes pētījumi var nebūt nepieciešami.

Vielām, kas tiek izgatavotas un importētas daudzumos no 1 tonnas līdz 10 tonnām gadā uz ražotāju/importētāju, šī informācija tiks izmantota, lai izdarītu secinājumus par vielas dispersīvu vai difūzu lietojumu.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).