BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Vārdnīca

   
 

Eiropas Ķīmijas aģentūra (ECHA - European Chemicals Agency)
Aģentūra, kas izveidota ar nolūku pārvaldīt un dažos gadījumos izpildīt tehniskus, zinātniskus un administratīvus REACH regulas aspektus un nodrošināt atbilstību šiem aspektiem Kopienas līmenī. Aģentūra atrodas Helsinkos.

Esošā viela
Viela, kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem.
(a) tā ir ietverta Eiropas Ķīmisko komercvielu sarakstā (EINECS);
(b) tā ir ražota Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, bet ražotājs vai importētājs to nav laidis tirgū vismaz reizi 15 gados pirms šīs regulas stāšanās spēkā, ar noteikumu, ka ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti;
(c) ražotājs vai importētājs to ir laidis tirgū Kopienā vai valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 1995. gada 1. janvārī, 2004. gada 1. maijā vai 2007. gada 1. janvārī, pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un ticis uzskatīts, ka par to ir paziņots saskaņā ar 8. panta 1. punkta pirmo ievilkumu Direktīvā 67/548/EEK, bet uz šo vielu neattiecas polimēra definīcija, kas izklāstīta šajā regulā, ar noteikumu, ka ražotājam vai importētājam ir to apliecinoši dokumenti.

Importētājs
Jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par importu.

Imports
Fiziska preču ievešana Kopienas muitas teritorijā.

Izstrādājums
Objekts, kam izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs. Izstrādājumi ir, piemēram, automašīna un tālrunis.

Jauna viela
Viela, kas nav esoša viela 3. panta 20. punkta izpratnē. Uz jaunajām vielām neattiecas pārejas režīms, kas saskaņā ar REACH regulu paredzēts esošām vielām, tāpēc tās jāreģistrē pirms ražošanas vai importēšanas sākšanas.

Laišana tirgū
Darbība, ar ko par samaksu vai bez maksas trešai personai piegādā vai dara pieejamu. Importu uzskata par laišanu tirgū.

Lietošanas veids
Jebkāda pārstrāde, formulēšana, patērēšana, uzglabāšana, glabāšana, apstrāde, iepilde konteineros, pārvietošana no viena konteinera uz citu, iejaukšana, izstrādājumu ražošana vai jebkāds citāds izmantošanas veids.

Pakārtots lietotājs
Jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas rūpnieciskām vai profesionālām darbībām izmanto vai nu pašu vielu, vai vielu preparātā. Izplatītājs vai patērētājs nav pakārtots lietotājs.

Preparāts
Maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām vielām.

Ražošana
Vielu ražošana vai ekstrakcija to dabiskā agregātstāvoklī.

Ražotājs
Jebkura Kopienā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas ražo ķīmisku vielu Kopienas valstu robežās.

Reģistrēšana
Reģistrēšana ir tehniskā dosjē un, ja nepieciešams, ķīmiskā drošības pārskata iesniegšana aģentūrai attiecībā uz vielu, kas tiek izgatavota vai importēta Eiropas Savienībā (arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā pēc regulas ieviešanas šajās valstīs).

Reģistrētājs
Vielas ražotājs vai importētājs vai arī izstrādājuma izgatavotājs vai importētājs, kas iesniedz pieteikumu reģistrēt vielu.

Starpprodukts
Viela, ko ražo ķīmiskai pārstrādei, un pārstrādē šo vielu izmanto vai patērē, lai pārveidotu citā vielā (turpmāk — “sintēze”):
(a) neizolēts starpprodukts: starpprodukts, ko sintezējot apzināti neizvada no iekārtas (izņēmums: lai ņemtu paraugu), kurā notiek sintēze. Iekārtā ietilpst reakciju trauks, palīgiekārtas un iekārtas, kam cauri nepārtraukti vai partijās plūst viela, kā arī cauruļu sistēma, pa ko to pārvieto no viena trauka citā, kur notiek nākamais reakcijas posms, taču pie iekārtas nepieder tvertnes vai citi trauki, kuros vielu(-as) glabā pēc ražošanas;
(b) ražotnē izolēts starpprodukts: starpprodukts, kas neatbilst neizolēta starpprodukta kritērijiem, un, ja starpprodukta ražošana un citas(-u) vielas(-u) sintēze no šī starpprodukta notiek tajā pašā ražotnē, bet to veic viena vai vairākas juridiskas personas;
(c) transportēts izolēts starpprodukts: starpprodukts, kas neatbilst neizolēta starpprodukta kritērijiem un ko transportē no vienas ražotnes uz citu vai arī ko viena ražotne piegādā citām.

Viela
Kāds ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi, arī tās stabilizācijai un tīrības pakāpes nodrošināšanai vajadzīgās piedevas, kā arī izmantotajos procesos radušies piejaukumi, kas nav šķīdinātāji — ko var atdalīt, neietekmējot vielas stabilitāti un nemainot tās sastāvu.