BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Novēršanas līdzekļi > Datu drošības lapa (SDS)

Datu drošības lapa (SDS)

   
 

Lai nodrošinātu, ka visiem lietotājiem, kas lieto atsevišķas vielas, vielas preparātos vai izstrādājumos, ir nepieciešamie dati drošam darbam, informāciju nodod lejup piegādes ķēdes locekļiem. Tas darba devējam ļauj noteikt, vai darbavietā ir kādi bīstami ķīmiski reaģenti vai aizdomīgas vielas, un izvērtēt visus draudus darbinieku veselībai un drošībai, ko rada tādu vielu lietošana. Galvenais šādas saziņas līdzeklis ir drošības datu lapa. Ja tas nav nepieciešams, jāsniedz cita būtiska informācija, kas pakārtotam(-iem) lietotājam(-iem) ļauj noteikt un izmantot piemērotus riska pārvaldības pasākumus.

fds

Drošības datu lapās iekļautās vielas vai preparāti

Vielas vai preparāta piegādātājs pievieno drošības datu lapu:

 • ja viela vai preparāts atbilst klasifikācijas kritērijam kā bīstama saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK1;
 • ja viela ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) saskaņā ar kritērijiem, kas sniegti REACH regulas XIII pielikumā;
 • ja viela atrodas sarakstā vielām, ko ar laiku iekļaut REACH regulas XIV pielikumā (vielas, uz kurām attiecas licencēšana).
Piegādātājs nodrošina drošības datu lapu arī gadījumos, kad preparāts neatbilst klasifikācijas kritērijam kā bīstams, taču tajā ir:
 • vismaz viena viela, kas rada apdraudējumu cilvēka veselībai vai videi un kuras konkrēts daudzums preparātos, kas nav gāzveida, ir ≥ 1 % preparāta svara un ≥ 0,2 % tilpuma gāzveida preparātos;
 • vismaz viena viela, kas ir noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) vai ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) saskaņā ar kritērijiem, kas sniegti REACH regulas XIII pielikumā un kuras konkrēts daudzums preparātos, kas nav gāzveida, ir ≥ 0,1 % preparāta svara;
 • viela, kas atrodas sarakstā vielām, ko ar laiku iekļaut REACH regulas XIV pielikumā (vielas, uz kurām attiecas licencēšana) un kuras konkrēts daudzums preparātos, kas nav gāzveida, ir ≥ 0,1 % preparāta svara;
 • viela, kurai ir noteikta Kopienas arodekspozīcijas robežvērtība.

Piezīme:
Ja vien pakārtots lietotājs vai izplatītājs nav pieprasījis, drošības datu lapu nepievieno, ja bīstamām vielām vai preparātiem, ko piedāvā vai pārdod vispārējai sabiedrībai, ir sniegta pietiekama informācija, kas lietotājiem ļauj veikt nepieciešamos pasākumus cilvēku veselības un drošības, un vides aizsardzībai.

Drošības datu lapā sniegtā informācija

Drošības datu lapā ir 16 pozīcijas: vairāk informācijas skatīt dokumentos Drošības datu lapas 16 pozīcijas un Es lasu drošības datu lapu. Ja ir izveidots ķīmiskās drošības pārskats, kas ir daļa no reģistrācijas procedūras, drošības datu lapas pielikumā jāpievieno atbilstošie iedarbības scenāriji (norādītajiem pielietojuma veidiem). Drošības datu lapai jābūt tās(-o) dalībvalsts(-u) valodā, kurā(-s) viela vai preparāts tiek laists tirgū, ja vien attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is) nenosaka savādāk. To pievieno bez maksas uz papīra vai elektroniski. Piegādātāji nekavējoties atjaunina drošības datu lapas šādos gadījumos:

 • tiklīdz kļūst pieejama jauna informācija par riska pārvaldības pasākumiem vai apdraudējumiem;
 • tiklīdz piešķirta vai atteikta licence;
 • tiklīdz uzlikts ierobežojums.

Jaunu informācijas versiju, ko nosauc „Labojums: (datums)” nodrošina bez maksas papīra izdrukas veidā vai elektroniski visiem iepriekšējiem saņēmējiem, kas saņēmuši piegādes iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Visai informācijai, ko atjaunina pēc reģistrācijas, pievieno reģistrācijas numuru.

Informācija par vielām vai preparātiem, kam nav nepieciešama drošības datu lapa

Atsevišķas vielas vai preparāta piegādātājs, kam nav jāiesniedz drošības datu lapa, saņēmējam sniedz šādu informāciju:

 • norādījumu, vai uz vielu attiecas licencēšana, un sīkāku informāciju par licenci, kas piešķirta vai atteikta šajā piegādes ķēdē;
 • sīkāku informāciju par jebkuriem ierobežojumiem;
 • jebkādu citu pieejamu un būtisku informāciju par vielu, kas ir vajadzīga, lai varētu apzināt un piemērot attiecīgus riska pārvaldības pasākumus. Tas ietver īpašus nosacījumus, ko noteicis reģistrētājs savā reģistrācijas dosjē, kas ļāvis veikt atsevišķus REACH regulas pieprasītos testus;
 • reģistrācijas numuru(-us), ja tādi ir, visām vielām, kuru informāciju dara zināmu saskaņā ar iepriekš minētiem punktiem.

Šādu informāciju sniedz bez maksas uz papīra vai elektroniski, un to atjaunina tik bieži, cik vajadzīgs, saskaņā ar to pašu procedūru kā drošības datu lapai.

Informācija par vielām izstrādājumos

Jebkurš piegādātājs, kas piegādā vielu, kas atrodas sarakstā vielām, ko ar laiku iekļaut REACH regulas XIV pielikumā (vielas, uz kurām attiecas licencēšana), un kuras daudzums pārsniedz ≥ 1 % svara, izstrādājuma profesionālam saņēmējam sniedz pietiekamu informāciju (vismaz vielas nosaukumu), kas nodrošina izstrādājuma drošu lietošanu.

Attiecīgo informāciju bez maksas sniedz klientam pēc pieprasījuma 45 dienās pēc pieprasījuma saņemšanas. Lai iegūtu vispārīgu pārskatu, lūdzu, skatiet sadaļu Informēšana lejup piegādes ķēdē.

1. Padomes Direktīva (1967. gada 27. jūnijs) 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.). Direktīva pēdējo reizi grozīta ar Direktīvu 2006/121/EK (OV L 396, 30.12.2006., 850. lpp.). Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu. Direktīva pēdējo reizi grozīta ar Direktīvu 2006/8/EK (OV L 200, 24.01.2006., 12. lpp.). Ar Regulu Nr. 1272/2008 no 2015. gada 1. jūnija šīs direktīvas tiek atceltas.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2009
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).