BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums

   
 

REACH regulas pamatā ir princips, ka rūpniecībā jāražo, jāimportē, jāizmanto vielas un jālaiž tās tirgū tādā veidā, kas negatīvi neietekmē cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Tāpēc ražotājiem un importētājiem jāsavāc vai jāiegūst dati par vielām un jānovērtē, kā risku cilvēku veselībai un videi var kontrolēt, izmantojot piemērotus riska pārvaldības pasākumus. Visām vielām, kas tiek ražotas vai importētas apmērā, kas vienāds vai lielāks pat 10 tonnām gadā, nepieciešams veikt ķīmiskās drošības novērtējumu (CSA) un reģistrēt to ķīmiskās drošības pārskatā (CSR). Ķīmiskās drošības novērtējumā jāapskata vielas ražošana un visi zināmie tās izmantošanas veidi. CSR satur detalizētu informācijas kopsavilkumu par vielas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi, kā arī tās iedarbības un riska novērtējumu, ja šāds novērtējums tiek pieprasīts.

Arī citām ieinteresētajām pusēm var būt pienākums sagatavot CSR:

  • Pakārtotiem lietotājiem, kam nepieciešams vai kas vēlas sagatavot savu CSA / CSR;
  • Tādu izstrādājumu izgatavotājiem vai importētājiem, kuri, kā paredzams, rada noteiktas vielas, ja šīs vielas nav jau reģistrētas šādai izmantošanai. CSR ir obligāts, ja viela ir klātesoša izstrādājumos ar apjomu virs 10 tonnām gadā;
  • Ražotājiem, importētājiem un pakārtotiem lietotājiem, kuri sagatavo CSA / CSR licencēšanas pieteikuma ietvaros.

Noteiktos apstākļos ķīmiskās drošības novērtējums nav jāveic:

Ķīmiskās drošības novērtējumā nav jāapskata veselības risks cilvēkiem saistībā ar tādiem gala pielietojuma veidiem kā materiālos, kas saskaras ar pārtiku, un kosmētiskas izstrādājumos, jo uz šīm jomām attiecas citi tiesību akti.

Novērtējuma procedūra

Diagrammā "Ķīmiskās drošības novērtējuma principi saskaņā ar REACH regulu" atainota CSA procedūra.

Vielas ķīmiskās drošības novērtējuma procedūrai jāsastāv no šādiem soļiem:

 

Ikvienam reģistrētājam jāidentificē un jāpiemēro atbilstošie mēri, lai adekvātā veidā pārvaldītu risku, kas uzrādīts ķīmiskās drošības novērtējumā, un, ja nepieciešams, jārekomendē tie drošības datu lapās, kuras tam jāsagatavo. Ikvienam reģistrētājam, kura pienākums ir sagatavot ķīmiskās drošības novērtējumu, jārūpējas, lai šis ķīmiskās drošības novērtējums būtu pieejams un atjaunināts.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2010
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).