BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Lietotāja saistības > Lietojamās vielas

Vielas, ko var lietot un laist tirgū

   
 

Papildu citiem pienākumiem, ko var noteikt REACH regula, pakārtotam lietotājam vispirms jāpārbauda, vai tas var izmantot vai laist tirgū konkrēto vielu.

Vielas, kas jāreģistrē

Saskaņā ar REACH regulu pakārtoti lietotāji nedrīkst laist tirgū nevienu nereģistrētu vielu, ja uz to attiecas reģistrācija. Tas nozīmē, ka izmantotajos un tirgū laistajos izstrādājumos var būt tikai tādas vielas:

  • ko ražotājs vai importētājs ražojis/importējis daudzumā, kas mazāks par 1 tonnu gadā, vai
  • kas nav iekļautas REACH regulā vai atsevišķi reģistrācijā, vai
  • kas ir (vai būs) iepriekš reģistrētas1 un kam ir vēlāks reģistrācijas termiņš, vai
  • kas ir reģistrētas2

Tas attiecas uz atsevišķām vielām, vielām preparātos un vielām, ko paredzēts atdalīt no izstrādājumiem3 normālos un saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos. Praksē pakārtotam lietotājam ir jāpārliecinās, ka viņa piegādātājs zina par REACH regulu un ievēro tās prasības. Ja piegādātājs ir izplatītājs vai cits pakārtots lietotājs, tad šis pieprasījums jāiesniedz nākamajam lomas izpildītājam piegādes ķēdē. Ja iesaistīts liels vielu daudzums, uzreiz var būt neiespējami sazināties ar visiem piegādātājiem, tādēļ pakārtots lietotājs vispirms var koncentrēt savus resursus uz vissvarīgākajām vielām. Tomēr tas nozīmē, ka citu vielu izmantošana var būt riskanta iespējamās neatbilstības REACH regulai dēļ.

Vielas, kas jāpaziņo

Vielas, ko izmanto uz ražojumiem un procesiem orientētas pētniecības un tehnoloģiju izstrādes (PPORD) nolūkā, var atbrīvot no reģistrācijas prasības, ja tās paziņo Eiropas Ķimikāliju aģentūrai. Šis atbrīvojums ilgst 5 gadus un to pēc pieprasījuma var pagarināt vēl uz 5 gadiem (10 gadiem, ja tie ir medicīniski izstrādājumi vai vielas, kas nav laistas tirgū), ja vien var pierādīt, ka tas nepieciešams pētniecības un izstrādes programmas nolūkā. Atbrīvojums attiecas tikai uz to vielas daudzumu, ko ražotājs vai importētājs pats vai sadarbībā ar ierobežotu skaitu reģistrētu klientu izmanto PPORD mērķim. Aģentūra var ieviest nosacījumus, lai nodrošinātu, ka ar vielu strādās tikai reģistrētu klientu personāls attiecīgi kontrolētos apstākļos un ka atlikušos vielas daudzumus pēc atbrīvojuma perioda beigām atkal savāks, lai iznīcinātu. Vielas pakārtotam lietotājam, kas ir reģistrēts kā viens no īpašiem klientiem, ar kuru ražotājs vai importētājs sadarbojas atbilstoši PPORD paziņojumam, viela ir jāizmanto tikai PPORD mērķim un atbilstoši nosacījumiem, ko noteikusi aģentūra un ko piegādātājs ir paziņojis.

Cita veida paziņošana attiecas uz dažām izstrādājumos esošām vielām, kas rada pamatotas bažas. Ja vielu ir paredzēts ar laiku iekļaut REACH regulas XIV pielikumā (saraksts vielām, uz kurām attiecas licencēšana) un tās kopējais daudzums visos ražotāja ražotajos izstrādājumos ir vairāk nekā viena tonna gadā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% no svara, un ja viela šai lietošanai jau nav reģistrēta, par vielu ir jāziņo (izņemot gadījumus, kad iedarbība uz cilvēkiem vai vidi nav iespējama normālos un saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos, tai skaitā likvidēšanas laikā). Lai nepieļautu pārrāvumu piegādes ķēdē paziņojuma (vai reģistrācijas) trūkuma dēļ, pakārtotam lietotājam ir jāpārliecinās, ka izstrādājumu ražotājs līdz savai vietai piegādes ķēdē ievēro REACH regulu.

Vielas, kas jālicencē

Uz dažu vielu lietošanu attiecas prasība par licencēšanu. To norāda piegādātājs drošības datu lapas 15. sadaļā vai kā daļu no sniegtās informācijas, ja drošības datu lapa nav nepieciešama. Pakārtoti lietotāji var arī pārbaudīt šādus aģentūras publicētus sarakstus: saraksts vielām, ko ar laiku iekļaut REACH regulas XIV pielikumā (vielas, uz kurām attiecas licencēšana), rekomendācijas vielām, ko iekļaut XIV pielikumā (pirmās rekomendācijas līdz 2009. gada 1. jūnijam) un pats XIV pielikums, kad nepieciešams.
Pakārtots lietotājs var izmantot vielu, uz ko attiecas licencēšanas prasība, ja lietošana ir saskaņā ar piešķirtās licences4 nosacījumiem un licence piešķirta lomas izpildītājam līdz tā piegādes ķēdes posmam. Lietotājam ir jāziņo aģentūrai vēlākais 3 mēnešus pēc licencētas vielas - atsevišķi vai preparātā - pirmās saņemšanas reizes. Ja vajadzīgais lietošanas veids nav iekļauts licencē un pakārtots lietotājs vēlas turpināt to lietot, viņam/-ai pašam/-ai jāiesniedz pieteikums licencēšanai savam, un, ja nepieciešams, sava klienta izmantošanas veidam.
Ja nav iesniegts pieteikums licencēšanai, pakārtotam lietotājam jāpārtrauc vielas lietošana līdz rieta datumam5, kas norādīts XIV pielikumā, un vielu atsevišķi vai preparātā nedrīkst piegādāt saviem klientiem pēc šī datuma.

Vielas, kas iekļautas XIV pielikumā, var izmantot lietošanas veidiem, kam ir atbrīvojums no licencēšanas. Tādēļ pakārtotam lietotājam jāpārbauda, vai tā lietošanas veidam ir atbrīvojums, vai nav. Ja atbrīvojums pastāv, lietošanu var turpināt bez licencēšanas. Tomēr ir jāievēro piegādātāja norādītie lietošanas nosacījumi un riska pārvaldības pasākumi.

Vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi

Saskaņā ar REACH regulu ierobežojumi var samazināt vielas lietošanas iespējas. Ja uz vielu attiecas ierobežojumi - uz to atsevišķi vai preparātā, vai izstrādājumā - pakārtots lietotājs var turpināt tās izmantošanu tikai tad, ja ievēro šos ierobežojumus. Piegādātājam drošības datu lapas 15. sadaļā jāsniedz informācija, vai tā piegādātajai vielai ir ierobežojumi. Ja drošības datu lapa nav nepieciešama, piegādātājam jāsniedz informācija par visām vielām, uz kurām attiecas ierobežojumi.
Dažos gadījumos ierobežojumi var būt vielas lietošanas tiešs aizliegums, un šādā gadījumā pakārtotājs vairs nevar izmantot vielu (aizlieguma datums ir norādīts REACH regulas XVII pielikumā). Citos gadījumos, lai kontrolētu vielas riskus, var būt aizliegti atsevišķi izmantošanas veidi vai ieviesti citi nosacījumi. Attiecībā uz licencēšanu pakārtotam lietotājam jāpārbauda, vai uz tā lietošanas veidu attiecas ierobežojumi.


1. REACH regula nosaka īpašu pārejas režīmu vielām, kas jau tika izgatavotas vai laistas tirgū noteiktos apstākļos pirms regulas stāšanās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Šādas vielas dēvē par „esošām vielām”, jo uz tām attiecas reģistrācijas sistēma dažādās fāzēs noteiktā laikā, nevis uzreiz vienā piegājienā. Priekšnosacījums, lai izmantotu pārejas režīma sniegtās priekšrocības, ir „esošo vielu” iepriekšēja reģistrācija. Iepriekšēja reģistrācija notiek sešu mēnešu periodā, sākot no 2008. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim. Līdz 2009. gada 1. janvārim aģentūra savā tīmekļa vietnē publicē iepriekš reģistrēto vielu sarakstu. Ja viela nav iekļauta sarakstā, pakārtots lietotājs var apliecināt savu ieinteresētību par to aģentūrai. Aģentūra savā tīmekļa vietnē pēc tam nopublicēs vielas nosaukumu. Pēc potenciālā reģistrētāja pieprasījuma aģentūra tam sniegs pakārtota lietotāja kontaktinformāciju. Esošu vielu ražotāji un importētāji, kuru vielu daudzums pirmo reizi pārsniedz 1 tonnu gadā pēc 2008. gada 1. decembra vēl var iesniegt aģentūrā iepriekšēju reģistrāciju. To var darīt ar nosacījumu, ka iepriekšēja reģistrācija notiek 6 mēnešu laikā pēc pirmās ražošanas/importēšanas reizes, un ja iepriekšējās reģistrācijas datums ir vismaz 12 mēnešus pirms attiecīgā reģistrācijas termiņa.
2. Tiklīdz reģistrācija konkrētajai vielai ir pabeigta, reģistrētājs attiecīgajai vielai saņem reģistrācijas numuru. Pēc šī numura saņemšanas tas visām piegādēm jānorāda drošības datu lapā.
3. Izstrādājumu ražotājiem ir iepriekš jāreģistrē/ jāreģistrē viela, kas atrodas to izstrādājumos un kuras kopējais daudzums vienā gadā pārsniedz vienu tonnu, un ko atdalīs normālos un saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos, ja konkrētā viela jau nav reģistrēta šim lietošanas veidam (augšup tajā pašā piegādes ķēdē vai citā piegādes ķēdē).
Jāņem vērā, ka aģentūra atsevišķos apstākļos var pieprasīt izstrādājumos esošu vielu reģistrāciju arī tad, ja tās nav paredzēts atdalīt.
4. Piešķirtās licences numurs ir norādīts uz ķimikālijas marķējuma.
5. Rieta datums: datums, no kura ir aizliegts vielu laist tirgū un lietot, ja vien nav piešķirta licence.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).