BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Novēršanas līdzekļi > Lietošanas licencēšana

Lietošanas licencēšana

   
 

REACH licencēšanas procesam ir jāļauj kontrolēt riskus, kas rodas no īpaši bīstamu vielu ietekmes uz veselību un vidi, un to pakāpeniskas aizstāšanas ar piemērotiem aizvietotājiem veicināšanu. Tādējādi XIV pielikumā iekļautas vielas laišanai tirgū vai lietošanai ir nepieciešama licence, neatkarīgi no tā, vai viela ir pieejama atsevišķi, maisījuma veidā vai izstrādājumā.

Vielu identifikācija

REACH licencēšanas process sākas ar īpaši bīstamu vielu identificēšanu sakarā ar to iekšējām īpašībām1. Katrai no šādām vielām ECHA sagatavo lietu saskaņā ar XV pielikumu, publicē paziņojumu, ka viela ir identificēta gaidāmai iekļaušanai XIV pielikumā un reģistrē to kandidātu sarakstā. Tad ECHA nosūta Eiropas Komisijai ieteikumu par vielu ar PBT2 vai vPvB3 īpašībām, plašu izkliedējošu lietošanu vai lielu apjomu iekļaušanu. Visbeidzot, Komisija lemj, vai iekļaut vai neiekļaut kandidāta vielu XIV pielikumā, tas ir licencējamo vielu sarakstā.

XIV pielikuma saturs

XIV pielikums ir tabula, kurā ir norādīta vielas identitāte, iekšējās īpašības, kas kalpojušas par iemeslu iekļaušanai, un pārejas nosacījumi. Dažiem pielietojumiem vai pielietojuma kategorijām var tikt piešķirts izņēmums no licencēšanas prasības. Visbeidzot, XIV pielikumā var būt norādīti noteiktu pielietojumu pārskatīšanas periodi.

Licencēšanas pieteikums un licences piešķiršana

Lai laistu tirgū vai lietotu vielu, kas ir iekļauta licencējamo vielu sarakstā (XIV pielikumā), ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem ir jāizdara pieprasījums ECHA, norādot attiecīgo pielietojumu un iekļaujot ķīmiskās drošības pārskatu (CSR) un alternatīvu un to iespējamo risku analīzi. Papildus tam par licences pieteikumu ir jāsamaksā nodeva.

Riska novērtēšanas komiteja un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja izskata pieteikumu un sagatavo lēmumprojektus. Pēc tam ECHA nosūta savus gala lēmumus Komisijai, Dalībvalstīm un pieteicējam. Visbeidzot, Komisija lemj, vai piešķirt vai nepiešķirt licenci.

Licence vielas lietošanai var tikt piešķirta tikai tad, ja tik pierādīts, ka cilvēku veselības un vides riski tiek pienācīgi kontrolēti vai ka sociālās un ekonomiskās priekšrocības atsver riskus, un ka nepastāv piemērotu alternatīvu. Licencē tiek norādīta konkrētā persona, kam tā tiek piešķirta, vielas identitāte, licencētie pielietojuma veidi un visi iespējamie apstākļi. Katrai licencei ir savs numurs, kas tās turētājam vai pakārtotajam lietotājam ir jānorāda uz vielas vai to saturošā maisījuma etiķetes pirms to laišanas tirgū. Katram licencējamās vielas pakārtotajam lietotājam (skatiet Lietojamās vielas) ir jāinformē ECHA, kas uztur licencējamo vielu pakārtoto lietotāju reģistru.

 

1. Saskaņā ar 57. pantu īpaši bīstamas vielas ir vielas ar kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām īpašībām, PBT/vPvB vielas (vielas, kas atbilst XIII pielikuma kritērijiem, vai atsevišķi noteiktas) un endokrīno sistēmu noārdošas vielas.
2. PBT: Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks
3. vPvB: Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).