BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Novēršanas līdzekļi > Ierobežojumi saistībā ar noteiktām vielām

Ierobežojumi saistībā ar noteiktām vielām

   
 

Ierobežojumu process ir "drošības tīkls" pret riskiem, ko rada noteiktas bīstamas vielas, maisījumi vai izstrādājumi un kas nav atrunāti citos REACH procesos, it sevišķi Pienākumā reģistrēties. Esošo ierobežojumu saraksts veido regulas XVII pielikumu.

Ierobežojumu priekšlikumi

Kad viela rada nepieņemamu risku veselībai vai apkārtējai videi, neskatoties uz esošajiem pasākumiem, var tikt uzsāktas darbības Kopienas mērogā. ECHA pēc Eiropas Komisijas vai Dalībvalsts pieprasījuma sagatavo ierobežojumu lietu atbilstoši XV pielikumam. Vielai, uz ko attiecas licencēšana, aģentūra var arī piedāvāt ierobežojumus, ja nevar garantēt pienācīgu kontroli, lietojot vielu izstrādājumos.

Tiklīdz ECHA publicē sagatavoto lietu sarakstu, ieinteresētās puses var nosūtīt komentārus vai sociālekonomisku informāciju par ieteiktajiem ierobežojumiem. Ja tiek pierādīts, ka pēdējie ir vispiemērotākie pasākumi risku mazināšanai, process tiek turpināts ar ierobežojumu ieviešanu.

Ierobežojumu ieviešana

Riska novērtēšanas komisija un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja izpēta lietas un sniedz viedokli par piedāvātajiem ierobežojumiem. Aģentūra publicē šos ierobežojumus un nodod Komisijai, kas visbeidzot pieņem lēmumu ieviest vai neieviest izmaiņas XVII pielikumā, pieņemot jaunus ierobežojumus vai izmainot esošos.

XVII pielikuma saturs

XVII pielikumā ir iekļautas visas vielas, uz ko attiecas ierobežojumi un ar tiem saistīti apstākļi. Tas ietver ierobežojumus, kas pieņemti ar Direktīvu 76/769/CEE1, un jaunos REACH procedūras pasākumus. Šie ierobežojumi attiecas uz pašu vielu, uz maisījumu vai izstrādājuma, kura sastāvā tā ir, un var atteikties uz tās ražošanu, laišanu tirgū vai dažiem no tās pielietojuma veidiem. Ierobežojumi var pat aizliegt vielas ražošanu un lietošanu.

1. Direktīva par dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).