BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Vielu dati > Datu koplietošana

Datu koplietošana un kopīga iesniegšana

   
 

Reģistrācijai ir nepieciešama būtisku un pieejamu datu iesniegšana par vielām piemītošajām īpašībām un iedarbības scenārijiem un, ja šādi dati nav pieejami, datu iegūšana, tostarp testu veikšana. REACH regulā ir ieviesti noteikti mehānismi un procedūras, lai ļautu uzņēmumiem kopīgi lietot pastāvošos datus pirms reģistrācijas iesniegšanas – datu koplietošana un kopīga iesniegšana. To mērķis ir palielināt reģistrācijas sistēmas, izmaksu samazināšanas un testu veikšanas efektivitāti. Datu koplietošana ir obligāta pētījumiem, kuros notiek testi ar mugurkaulniekiem. REACH regula paredz informācijas koplietošanu, pamatojoties uz izmaksu kompensēšanas mehānismu.

Regulā ir noteiktas dažādas procedūras reģistrācijai un tādu datu koplietošanai, kas pieejami par „esošām” vielām1 un „jaunām” vielām2.


Datu koplietošanas noteikumi attiecībā uz esošām vielām

Ir izveidota sistēma, lai palīdzētu potenciāliem reģistrētājiem atrast citus, ar kuriem viņi varētu kopīgi lietot datus un dalīt izmaksas: forums viedokļu apmaiņai pirms reģistrācijas un informācijas apmaiņai par vielām (SIEF).
Esošu vielu ražotāji vai importētāji3 var gūt labumu no pagarinātā reģistrācijas termiņa, ja viņi savas vielas “reģistrē iepriekš”, t.i., ja viņi iesniedz noteiktu apkopotu informāciju Eiropas Ķīmijas aģentūrai (ECHA) laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz 2008. gada 1. decembrim. Līdz 2009. gada 1. janvārim visu iepriekš reģistrēto vielu saraksts būs publicēts ECHA tīmekļa vietnē, kur būs minēts arī pirmais plānotais reģistrācijas termiņš.
Pirmajā solī reģistrētājiem, kas reģistrē iepriekš vielu ar tiem pašiem identifikācijas datiem iepriekš reģistrēto vielu sarakstā SIEF foruma izveides nolūkā jānosaka, vai to vielas patiešām ir tās pašas. REACH regula paredz SIEF forumu izveidi, lai tajos varētu kopīgi lietot datus iepriekš reģistrētu esošu vielu un bez iepriekšējas reģistrēšanas4 reģistrētu esošu vielu ražotāji un importētāji, personas, kam ir informācija par esošām vielām, kas tiek lietotas augu aizsardzības izstrādājumos un biocīdos. REACH ļauj arī pakārtotiem lietotājiem un citām ieinteresētām pusēm (personām, kam ir informācija), kam ir un kas vēlas dalīties būtiskā informācijā, pārdot to potenciāliem reģistrētājiem. Ražotāji un importētāji var iecelt „trešās puses pārstāvi”, lai paliktu anonīmi citām ieinteresētajām pusēm.
SIEF nav juridiska vienība vai konsorcijs, bet gan forums, kur dalīties ar datiem un citu informāciju par konkrētu vielu.
Visiem SIEF dalībniekiem uz informācijas pieprasījumu no citiem dalībniekiem ir jāatbild un pēc pieprasījuma jāsniedz citiem dalībniekiem informācija par pašreizējiem pētījumiem. Potenciāliem reģistrētājiem jāpieprasa trūkstošā informācija no SIEF dalībniekiem, kopīgi jānosaka nepieciešamība pēc papildu pētījumiem, lai izpildītu reģistrācijas prasības, jāveic nepieciešamās darbības, lai izpildītu noteiktos pētījumus, un jāvienojas par klasifikāciju un marķējumu, ja starp potenciāliem reģistrētājiem pastāv viedokļu atšķirība. Viņi var pieprasīt trūkstošo informāciju no citiem SIEF forumiem, ja viņi uzskata, ka viņu viela ir pietiekami līdzīga vielai, kas iekļauta citā SIEF.
REACH sniedz potenciālajiem reģistrētājiem brīvību izlemt, kā organizēt datu koplietošanu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatieties diagrammas Datu koplietošana attiecībā uz esošām vielām, individuāliem un kolektīviem ceļiem.


Datu koplietošanas noteikumi jaunām vielām un iepriekš nereģistrētām esošām vielām

Šo procesu, kas veicina šo vielu datu koplietošanu, parasti dēvē par “datu ievākšanas procesu”. Tas pamatā sastāv no trim soļiem, un tā laikā:

  • potenciālajam reģistrētājam ir jājautā ECHA pirms reģistrācijas, vai šāda viela ir jau reģistrēta;
  • ECHA nodrošina komunikāciju starp iepriekšējo(-iem) reģistrētāju(-iem) un potenciālo(-iem) reģistrētāju(-iem) un/vai citiem potenciāliem reģistrētājiem, ja tādi ir;
  • datu koplietošanu organizē starp iepriekšējo(-iem) reģistrētāju(-iem) un/vai potenciālajiem reģistrētājiem, tostarp jauniem potenciāli veicamiem testiem.
  • Vairāk informācijas skatieties diagrammā Datu ievākšanas process.

Viena no galvenajām atšķirībām noteikumos par esošām vielām ir agrā ECHA iesaistīšanās un tās loma, nosakot vielu ekvivalenci, pirms komunikācijas izveidošanas starp reģistrētājiem.


Kopīga datu iesniegšana

REACH reģistrētājiem ir kopīgi jāiesniedz informācija par bīstamām vielas īpašībām (pētījumi un priekšlikumi testiem) un tās klasifikāciju un marķējumu, un tie var, ja viņi tā vienojas, arī kopīgi iesniegt ķīmiskās drošības pārskatu (vielām, kuru daudzums ir vienāds vai lielāks par 10 tonnām gadā uz reģistrētāju) un/vai norādījumus par drošu lietošanas veidu (Dati reģistrācijai jāsniedz kopīgi vai atsevišķi saskaņā ar REACH). Tomēr reģistrētāji drīkst nepiedalīties kopīgā iesniegšanā noteiktos apstākļos (nesamērīgas izmaksas, konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas aizsardzība, viedokļu dažādība par informācijas atlasi ar reģistrētāju, kas vada kopīgo iesniegšanu). Nepiedalīties var daļēji. Tiesības nepiedalīties neattiecas uz pienākumu dalīties ar informāciju vai uz dalību SIEF. Jebkurš nepiedalīšanās gadījums ir pilnīgi jāpamato.

1. Esošas vielas: vielas, kas ir jau izgatavotas vai importētas noteiktos apstākļos, pirms 2007. gada 1. jūnijā stājās spēkā REACH regula.
2. Jaunas vielas: vielas, kas neatbilst regulā minētajai definīcijai par esošām vielām.
3. Ražotāji ārpus ES drīkst iecelt „vienīgos pārstāvjus”, kas pilda importētāju pienākumus. Vienīgie pārstāvji ir fiziskas vai juridiskas personas, kas dibinātas Eiropas Savienībā un kam ir pietiekama pieredze praktiskā darbā ar vielām un ar tām saistīta informācija. Ieceļot vienīgos pārstāvjus, ražotājam ārpus ES ir pienākums informēt importētāju(-us) no tās pašas piegādes ķēdes. Ievērojot šo pienākumu par informēšanu, vienīgais pārstāvis uzņemas ES importētāja lomu un izpilda reģistrācijas pienākumus.
4. Esošu vielu potenciālie reģistrētāji, kas nolemj reģistrēt vielu bez iepriekšējas reģistrēšanas, pēc reģistrēšanās kļūst par obligātiem attiecīgā SIEF dalībniekiem. Viņiem ir pienākums pēc pieprasījuma dalīties ar datiem, kas ir to rīcībā. Pirms reģistrācijas viņiem ir jāpiedalās „datu ievākšanas procesā” attiecībā uz jaunām vielām. Šādu vielu potenciāliem reģistrētājiem jāpārtrauc savas vielas ražošana vai importēšana pēc 2008. gada 31. maija, pirms tie ievāc datus.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).