BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Lietotāja saistības > Informēšana

Pienākums paziņot informāciju augšup un lejup piegādes ķēdē

   
 

Saskaņā ar REACH regulu pakārtotajiem lietotājiem atsevišķa informācija jāpaziņo nākamajam lomas izpildītājam (kas var būt izplatītājs1) augšup un lejup piegādes ķēdē. Visiem lomas izpildītājiem, kas saņem šādu informāciju, var būt nepieciešams to nodot tālāk piegādes ķēdē.

Informācijas sniegšana piegādātājiem par jauniem bīstamo īpašību datiem

Vielas vai preparāta pakārtotam lietotājam nepieciešams paziņot savam tiešajam piegādātājam jaunu informāciju par bīstamajām īpašībām neatkarīgi no attiecīgajiem lietošanas veidiem. „Jauna" informācija nozīmē, ka piegādātājs nav paziņojis informāciju pakārtotam lietotājam un ka tā nav pieejama sabiedriskās datu bāzēs vai literatūrā. Tā var attiekties uz vielām vai preparātiem. Tomēr REACH regulā nav skaidri noteikts, ko uzskata par jaunu informāciju. Jaunas informācijas piemēri var būt piezīmes par akūtu ietekmi uz cilvēku veselību darbavietās vai pakārtota lietotāja veiktu testu rezultāti.
Pakārtots lietotājs vispirms var paziņot tikai faktu, ka ir ieguvis jaunu informāciju un rezultātu. Tam nav jānosūta testa pārskats; ja tā piegādātājs vēlas iegūt pilnīgu testa pārskatu, pakārtots lietotājs var vienoties par šādas informācijas sniegšanas nosacījumiem.
Nepastāv konkrēti termiņi informācijas par apdraudējumiem paziņošanai iepriekšējam lietotājam. Pakārtotam lietotājam tas jādara uzreiz pēc tam, kad kļūst zināms, ka tam ir jauna informācija, salīdzinot ar informāciju, kas iegūta no piegādātāja.

Ja pakārtotam lietotājam vielas klasifikācija ir savādāka nekā noteicis tā piegādātājs, tas ir jāziņo2 Eiropas Ķimikāliju aģentūrai. Klasifikācijas atšķirību iemesls var būt jaunu datu izmantošana vai pastāvošo datu savādāka interpretācija. Par šādu gadījumu pakārtotam lietotājam jāziņo aģentūrai.

Informācijas sniegšana piegādātājiem par riska pārvaldības adekvātumu

Pakārtotam lietotājam savam piegādātājam jāpaziņo informācija, ar kuras palīdzību varētu izvērtēt adekvātumu riska pārvaldības pasākumiem, kas rekomendēti tam piegādātajās drošības datu lapās (rekomendācijas tikai norādītajiem pielietojuma veidiem). Šī prasība attiecas uz drošības datu lapu galveno tekstu, kā arī uz pielikumā iekļauto(-ajiem) iedarbības scenāriju(-iem)3.
REACH regulā nav norādīts, kāda informācija pakārtotam lietotājam ir jānosūta vai kādā formātā tai jābūt. Pakārtotam lietotājam jāsniedz pietiekama informācija, kas pamatotu, kāpēc tas uzskata, ka rekomendācijas nav piemērotas. Ja viņš/-a pasākumus uzskata par neefektīviem vai pārlieku aizsargājošiem, jānorāda, kādēļ tā ir, iespējams, atsaucoties uz ekspluatācijas apstākļiem un risku novērtēšanas rezultātiem. Ja rekomendācijas ir pretrunā klasifikācijai un marķējumam vai esošajiem tiesību aktiem, pietiek ar atsauci uz to.

Pieprasījuma nosūtīšana, lai pielietojuma veids kļūtu par norādītu pielietojuma veidu

Visiem profesionāliem klientiem ir tiesības pielietojuma veidu darīt zināmu rakstiski (uz papīra vai elektroniski) savam vielas vai preparāta tiešajam piegādātājam ar nolūku to padarīt par norādītu pielietojuma veidu. Īpaši svarīgi tas ir vielām vai preparātiem, ko piegādā kopā ar iedarbības scenāriju(-iem)3 (skatīt sadaļu Atbilstība datu drošības lapai). Šādos gadījumos, ja tiešais piegādātājs ir pakārtots lietotājs, tas var izlemt norādīt pielietojuma veidu un sagatavot pakārtota lietotāja ķīmiskās drošības pārskatu vai iesniegt pieprasījumu nākamajam lomas izpildītājam augšup piegādes ķēdē. Tas var arī ieteikt neizmantot šo pielietojuma veidu, ja nevar noteikt drošus lietošanas apstākļus, un nolemt neiekļaut šo pielietojumu ķīmiskās drošības pārskatā; pēc tam pieprasījums jāiesniedz iepriekšējam lietotājam vai arī jāpārtrauc piegāde šim klientam.

Atbilstošu pasākumu, lai kontrolētu riskus, rekomendēšana klientiem

Pakārtotam lietotājam saviem klientiem jāsniedz informācija par apdraudējumiem, drošiem lietošanas apstākļiem un ieteikumi piemērotai risku pārvaldībai vielām atsevišķi, preparātos vai izstrādājumos (skatīt sadaļu Informēšana lejup piegādes ķēdē).

Dažos gadījumos, kad pakārtots lietotājs izstrādā preparātu un to laiž tirgū, tam var būt nepieciešams apkopot vai izstrādāt iedarbības scenāriju(-s)3,4, kas attiecas uz preparātā esošo vielu lietošanas veidiem tālāk lejup piegādes ķēdē, un pievienot savai drošības datu lapai. Preparātu drošības datu lapās var iekļaut:

  • iedarbības scenāriju(-s), kas attiecas uz preparātu,
  • iedarbības scenāriju(-s), kas attiecas uz bīstamām vielām, kam nepieciešams pievienot ķīmiskās drošības novērtējumu un iedarbības scenāriju(-s) un kas pievienotas preparātam, vai
  • iedarbības scenāriju(-s) gan preparātam, gan atsevišķām bīstamām vielām.

Klientiem, kas ir gala lietotāji, receptūru izgatavotājs var vēlēties apvienot vai apkopot jaunā(-os) preparāta iedarbības scenārijā(-os) no sava(-iem) piegādātāja(-iem) saņemtos iedarbības scenārijus, iekļaujot visas vai dažas vielas preparātā, nevis tikai tos pārsūtīt. Tomēr, ja receptūru izgatavotājs ir piegādātājs citam receptūru izgatavotājam, būtu ieteicamāk pārsūtīt scenāriju bez izmaiņām, jo tādā veidā klientam sniedz pietiekamu informāciju ķīmiskās drošības novērtējuma veikšanai vai informācijas apvienošanai gala lietotājam, ja nepieciešams. Jebkurā gadījumā iesniegtajam(-iem) iedarbības scenārijam(-iem) ir jāsaskan ar preparāta drošības datu lapas izstrādājušās iestādes sniegto informāciju.
Apvienojot no piegādātāja(-iem) saņemtos iedarbības scenārijus, receptūru izgatavotājam ir jāizvēlas tie, kas ir svarīgi šī preparāta lietošanas veidiem. Nepieciešams noteikt risku radošas vielas preparātā katram iedarbības ceļam nolūkā izvēlēties vispiemērotākos riska pārvaldības pasākumus.
Ja neiekļauj savus lietošanas apstākļus vai klientu norādītus lietošanas apstākļus lejup piegādes ķēdē, var tiem izveidot pakārtota lietotāja ķīmiskās drošības novērtējumu un izstrādāt iedarbības scenāriju(-s).


1. Saskaņā ar REACH regulu izplatītājs ir Kopienā reģistrēts lomas izpildītājs, kas glabā un laiž tirgū tikai vielas un preparātus.
2. Ziņojums aģentūrai nav nepieciešams, ja pakārtota lietotāja atsevišķi izmantotās vai preparātā iekļautās vielas daudzums ir mazāks nekā 1 tonna gadā. Ja uz pakārtotu lietotāju attiecas izņēmums par pakārtota lietotāja ķīmiskās drošības pārskata neizstrādāšanu, pamatojoties uz to, ka tā gadā kopā izmantotās vielas vai preparāta daudzums ir mazāks par 1 tonnu, tad tomēr ir jāziņo par savu klasifikāciju (pakārtotiem lietotājiem ir jāsagatavo pakārtota lietotāja ķīmiskās drošības pārskats, ja to lietošanas veids neiekļaujas apstākļos, kas aprakstīti saņemtajā drošības datu lapas pielikumā, vai ja to lietošanas veids nav minēts šajā pielikumā).
3. Iedarbības scenārijā aprakstīts, kā vielu (atsevišķi, preparātā vai izstrādājumā) izmanto tās derīguma cikla laikā un kā pakārtots lietotājs kontrolē vai rekomendē kontrolēt iedarbību uz cilvēkiem un vidi. Tas ietver piemērotus riska pārvaldības pasākumus un ekspluatācijas apstākļus, kas pareizi ieviesti, nodrošina vielas lietošanas veidu risku pienācīgu kontroli. Ķīmiskās drošības novērtējuma izveides laikā izstrādā iedarbības scenāriju(-s) vielām, kuru ražošanas vai importēšanas daudzums gadā ir 10 tonnas vai vairāk un kas atbilst kādam klasifikācijas kritērijam kā bīstamas vielas (saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK) vai pēc novērtēšanas atzītas par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB) vielām (saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumā konkretizētajiem kritērijiem). Iedarbības scenārijus, kuros iekļautas visas vai dažas vielas preparātā, var apvienot vienā preparāta iedarbības scenārijā.
4. Ķīmiskās drošības novērtējums (un tādēļ arī iedarbības scenārijs) nav vajadzīgs preparātā iekļautām vielām, kuru koncentrācija ir zemāka par REACH regulas 14. panta 2. punktā norādītājiem zemākajiem koncentrācijas robežlielumiem.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).