BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Ķīmiskās drošības novērtējums > Bīstamības novērtējums

Bīstamības novērtējums

   
 

Bīstamības novērtējums ir pirmais solis ķīmiskās drošības novērtēšanā (CSA).

Tas ietver:

  • Informācijas savākšanu un izvērtēšanu;
  • Bīstamības identificēšanu;
  • Klasificēšanu un marķēšanu;
  • Robežlīmeņu noteikšanu;
  • PBT un vPvB novērtējumu.

Atbilstošās informācijas savākšana un novērtēšana ir nepieciešama, lai veiktu reģistrāciju. Šī informācija tiek ievadīta tehniskajā dosjē un, ja nepieciešams, ķīmisko vielu drošības ziņojumā. Nepieciešamās informācijas veids un daudzums ir atkarīgs no vielas ražošanas vai importa apjoma.

Veselības apdraudējuma novērtējums cilvēkiem

Jāapskata jebkāda vielas ietekme uz veselību un tās toksikoloģiskais profils. Ar pieejamās vai iegūtās toksikoloģiskās informācijas palīdzību jāspēj noteikt - attiecībā uz visiem iedarbības veidiem uz veselību un to modeļiem1 - ārējās iedarbības līmeni, par kuru mazākam nav sagaidāma negatīva ietekme uz cilvēka veselību (DNEL). Gadījumos, kad nav iespējams noteikt DNEL (piemēram, genotoksiskā kancerogēnuma pieļaujamo robežvērtību gadījumā), ir jānosaka daļēji kvantitatīva vērtība, ko sauc par atvasināto minimālās iedarbības līmeni (DMEL). Šo līmeni nosaka pēc toksikoloģisko pētījumu rezultātiem, kā arī ņemot vērā eksperimentālus rezultātus un atšķirības starp dažādām sugām un vienas sugas ietvaros.

Cilvēka veselības apdraudējuma novērtējums fizikāli ķīmiskas iedarbības rezultātā

Jānovērtē šādi potenciālie fizikāli ķīmiskās iedarbības veidi uz cilvēka veselību:

  • sprādzienbīstamība;
  • uzliesmojamība;
  • spēja oksidēt.

Vides apdraudējuma novērtējums

Vides apdraudējuma novērtējuma uzmanības centrā ir potenciālā ietekme uz ekosistēmām dažādās vides jomās (ūdenī, gaisā, augsnē), uz plēsoņām barības ķēdē, kā arī uz mikrobioloģisko aktivitāti notekūdeņu pārstrādes sistēmās. Vides apdraudējuma novērtējums ļauj noteikt vielas koncentrāciju, par kuru mazākai nav paredzama ietekme attiecīgā apkārtējās vides jomā (PNEC). Katrā vides jomā PNEC tiek noteikta, pamatojoties uz ekotoksikoloģisko pētījumu rezultātiem un ekstrapolācijas koeficientu. Jo plašāki pieejamie dati un ilgāka veiktā izpēte, jo mazāks nenoteiktības līmenis un ekstrapolācijas koeficients.

PBT un vPvB novērtējums

Ir pamatota šo raksturlielumu tālāka novērtēšana, jo ir grūti paredzēt vielu potenciālo ilgtermiņa iedarbību. Ar novērtējuma starpniecību paredzēts noteikt, vai viela atbilst REACH regulas XIII pielikumā minētajiem kritērijiem attiecībā uz noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām vielām (PBT) vai ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām vielām (vPvB). Ja atbilst, tad vielas ietekme jānovērtē visā tās dzīves ciklā.

 

Ja viela atbilst bīstamo PBT vai vPvB vielu kritērijiem, tās reģistrētājam ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA) ietvaros jāiesniedz iedarbības novērtējums un riska raksturojums. Ja nē, ķīmiskās drošības novērtējums ar šo beidzas.

 

1. Iedarbības modelis: iedarbības biežuma, ilguma un veida kombinācijas, kā arī potenciālās ietekmētās populācijas raksturojums.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2010
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).