BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Vielu dati > Pienākums reģistrēties

Pienākums reģistrēties

   
 

REACH balstās uz principu, ka rūpniecībā ir jāizgatavo, jāimportē, jāizmanto vielas vai jālaiž tās tirgū tādā veidā, lai saprātīgi paredzamos apstākļos cilvēku veselība un vide netiktu negatīvi ietekmēta. Lai to nodrošinātu, ražotājiem un importētājiem1 ir jāvāc vai jāiegūst dati par vielām un jānovērtē, kā risku cilvēku veselībai un videi var kontrolēt, izmantojot piemērotus riska pārvaldības pasākumus.

Lai pierādītu, ka faktiski tie šīs saistības pilda, kā arī pārredzamības nolūkā REACH nosaka, ka ražotājiem un importētājiem ir jāiesniedz Eiropas Ķīmijas aģentūrai (ECHA) reģistrācijas dosjē, kas satur:

  1. tehnisku dosjē, kurā norādīti vielas dati;
  2. vielām, kuru daudzums gadā uz reģistrētāju veido 10 tonnas vai vairāk – ķīmiskās drošības pārskatu, kurā novērtēts, kā var kontrolēt riskus cilvēku veselībai un videi.

Vielas, kas jāreģistrē

Pienākums reģistrēties attiecas uz vielām, kas izgatavotas un importētas daudzumā 1 tonna vai vairāk gadā uz ražotāju/importētāju. Kopumā tas attiecas uz visām ķimikālijām atsevišķi vai preparātos. Tas attiecas uz vielām izstrādājumos, ja viela ir paredzēta izlaišanai normālos un saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos vai pēc Eiropas Ķīmijas aģentūras pieprasījuma (sk. diagrammu Prasības vielām izstrādājumos).


Vielas, kas nav jāreģistrē

No REACH regulas ir izslēgtas dažas vielas, tāpēc uz tām neattiecas reģistrācija. Šīs vielas ir šādas: radioaktīvas vielas, muitas uzraudzībā esošas vielas, neizolēti starpprodukti un vielas, ko izmanto aizsardzības nolūkā un uz ko attiecas valsts izņēmumi. Turklāt sarakstā nav arī atkritumu, jo tie nav vielas, preparāti vai izstrādājumi REACH izpratnē.

Uz citām vielām īpaši neattiecas reģistrācija, bet tām piemēro līdzīgus tiesību aktus (vielas, ko izmanto medicīniskos izstrādājumos, pārtikā vai dzīvnieku pārtikā). Reģistrācija neattiecas arī uz noteiktām vielām vai vielu kategorijām un vielām no noteiktiem procesiem. Par šīm vielām uzskata, ka tās rada minimālu risku cilvēku veselībai un videi (vielas uzskaitītas IV pielikumā), vai to reģistrācija tiek uzskatīta par nepiemērotu vai nevajadzīgu (vielas vai procesi, kas uzskaitīti V pielikumā). Uz polimēriem pagaidām neattiecas pienākums reģistrēties, taču polimēru ražotājiem un importētājiem tomēr var būt nepieciešams reģistrēt monomērus vai citas vielas, ko izmanto polimēru ražošanā (sk. tabulu Noteikumi polimēriem un monomēriem). Jau reģistrētas vai atkārtoti importētas otrreiz pārstrādātās vai reģenerētās vielas arī nav pienākums reģistrēt.

Vairāk informācijas sk. tabulā REACH regulas tvērums.


Vielas, kas tiek uzskatītas par reģistrētām

Dažas vielas vai vielu izmantošanas gadījumi tiek uzskatīti par reģistrētiem, un tāpēc šo vielu vai lietošanas veidu reģistrācija nav nepieciešama. Tas attiecas uz:

  1. aktīvām vielām biocidālos produktos,
  2. aktīvām vielām iekārtu aizsardzības produktos,
  3. vielām, kas pasludinātas kā jaunas vielas iepriekšējā sistēmā (Direktīva 67/548/EEK2), ar noteiktu tonnāžu.

Par šīm vielām iesniegtā informācija ir ekvivalenta reģistrācijas dosjē datiem. To iekļaušanu datubāzēs ir apmaksājusi Eiropas Ķīmijas aģentūra.


Vielas ar īpaši izstrādātiem noteikumiem

Izolētiem starpproduktiem un vielām, kas izgatavotas un importētas pētniecības un izstrādes nolūkā, ir īpaši izstrādāti noteikumi REACH regulā, tostarp par reģistrāciju, ja vien šie produkti un vielas tiek izmantotas noteiktos apstākļos.
Vairāk informācijas sk. diagrammās Noteikumi izolētiem starpproduktiem un Noteikumi vielām, ko izmanto pētniecībā un izstrādē.


Reģistrēšanās termiņi

Vielas, uz kurām attiecas REACH regula un uz kurām neattiecas atbrīvojums no reģistrācijas, jāreģistrē, pirms tās var izgatavot vai importēt Eiropas Savienībā. Tomēr ir īpašs pārejas režīms vielām, kas jau tika izgatavotas vai importētas noteiktos apstākļos pirms REACH regulas stāšanās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Šādas vielas dēvē par „esošām vielām”, jo uz tām attiecas reģistrācijas sistēma dažādās fāzēs noteiktā laikā, nevis uzreiz vienā piegājienā. Priekšnosacījums, lai izmantotu reģistrācijas atlikšanas sniegtās priekšrocības, ir tas, ka „esošas vielas” iepriekš jāreģistrē laikā no 2008. gada 1. jūnija līdz 2008. gada 1. decembrim. „Neesošas vielas” vai „esošas vielas”, kas nav reģistrētas, jāreģistrē, pirms sākas to ražošana un importēšana, sākot no 2008. gada 1. jūnija. Ievērojiet, ka līdz tam laikam ir spēkā noteikums par iepriekšēju paziņošanu par jaunām vielām.


Reģistrēšanās termiņi


Reģistrācijas dosjē pilnīguma pārbaude

Eiropas Ķīmijas aģentūra ir atbildīga par visu reģistrācijas dosjē pārvaldību. Aģentūra veiks vienkāršu elektronisku pilnīguma pārbaudi dosjē iesniegšanas posmā. Iesniegtās informācijas kvalitāti var pārbaudīt pēc novērtēšanas procesa.

 

1. Ražotāji ārpus ES drīkst iecelt „vienīgos pārstāvjus”, kas pilda importētāju pienākumus. Vienīgie pārstāvji ir fiziskas vai juridiskas personas, kas dibinātas Eiropas Savienībā un kam ir pietiekama pieredze praktiskā darbā ar vielām un ar tām saistīta informācija. Ieceļot vienīgos pārstāvjus, ražotājam ārpus ES ir pienākums informēt importētāju(-us) no tās pašas piegādes ķēdes. Ievērojot šo pienākumu par informēšanu, vienīgais pārstāvis uzņemas ES importētāja lomu un izpilda reģistrācijas pienākumus.
2. Padomes Direktīva (1967. gada 27. jūnijs) 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).