BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Novēršanas līdzekļi > Publiski pieejamās datubāzes

Publiski pieejamās datubāzes

   
 

REACH paredz publisku piekļuvi informācijai saistībā ar vielām, kuru iedarbībai sabiedrība varētu tikt pakļauta. Eiropas Ķīmijas aģentūras (ECHA) vietnē ir brīva piekļuve nekonfidenciālai informācijai, kas tiek uzturēta ECHA datubāzē, ieskaitot vielu bīstamības aprakstus, to klasifikāciju un marķējumu, atļauto izmantojumu un riska pārvaldības mērus.

ECHA rīcībā esošā informācija

ECHA datubāzē centralizēti apkopota informācija saistībā vielu reģistrācijas, licencēšanas un izmantošanas ierobežojumu jautājumiem. Turklāt Regula (EK) Nr. 1272/2008 paredz to, ka ECHA ir jānosaka un jāuztur klasifikācijas un marķēšanas inventārs. Vielu klasifikācijas un marķēšanas ietvaros, ko pieprasa minētā regula, ikkatram ražotājam, izstrādājumu izgatavotājam vai importētājam ir jāiesniedz ECHA sekojošā informācija, ja vien tā nav jau iesniegta kā daļa no reģistrācijas dosjē:

 • par vielas(-u) laišanu tirgū atbildīgā(-o) ražotāja(-u), izgatavotāja(-u) vai importētāja(-u) identitāte;
 • vielas(-u) ķīmiskā identitāte;
 • vielas(-u) kaitīguma klasifikācija;
 • vielas(-u) kaitīguma marķējums;
 • specifiski koncentrācijas ierobežojumi, ja nepieciešams.

Aģentūrai jāuzrāda, vai saistībā ar noteikto ierakstu pastāv vienota klasifikācijas un marķējuma sistēma Kopienas līmenī.

Informācija, kas publiski pieejama elektroniskā veidā

ECHA vietnē bez maksas publiski pieejama šāda informācija par vielām - gan atsevišķi, gan maisījumu un izstrādājumu sastāvā:

 • vielas nosaukums(-i), izņemot dažas vielas, kurām iesniegts konfidencialitātes pieprasījums;
 • vielas klasifikācija un marķējums;
 • vielas fizikāli ķīmiskie dati saistībā ar tās izplatību un sastopamajiem veidiem vidē;
 • visu toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko pētījumu rezultāti;
 • visi atvasinātie beziedarbības līmeņi (DNEL)1 vai paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC)2;
 • drošas lietošanas norādes;
 • analīzes metodes saskaņā ar REACH regulas IX vai X pielikumu, ar kuru palīdzību iespējams noteikt bīstamas vielas nokļūšanu vidē, kā arī novērtēt tās precīzu iedarbības līmeni uz cilvēkiem, ja nepieciešams.

Ja vien nav atzīts par pamatotu datu iesniedzēja konfidencialitātes pieprasījums, jādara pieejama arī šāda informācija:

 • ja tas ir nozīmīgi klasifikācijas un marķēšanas mērķiem - vielas ķīmiskās tīrības pakāpe un tās zināmo bīstamo piejaukumu un/vai palīgvielu identitāte;
 • kopējā tonnāžas kategorija, ar kādu noteiktā viela tikusi reģistrēta;
 • pētījumu apkopojumi3 vai svarīgāko pētījumu datu apkopojumi4;
 • papildu informācija no datu drošības lapas, kas ievadīta kā brīvi pieejama informācija;
 • vielas tirdzniecības nosaukums(-i).

 

1. DNEL: vielas iedarbības līmenis, par kādu augstākam nevajadzētu pakļaut cilvēkus.
2. PNEC: vielas koncentrācija, par kādu mazākai nav paredzama ietekme attiecīgā apkārtējās vides jomā.
3. pētījuma apkopojums: pilnajā pētījuma ziņojumā minētie mērķi, metodes, rezultāti un secinājumi, kas sniedz pietiekamu informāciju, lai varētu novērtēt pētījuma atbilstību.
4. svarīgāko pētījuma datu apkopojums: detalizēts pētījuma apkopojums3, kas sniedz pietiekami daudz informācijas, lai objektīvi novērtētu pētījumu, samazinot nepieciešamību izskatīt pilnu pētījuma ziņojumu.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2010
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).