BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Ķīmiskās drošības novērtējums > Iedarbības novērtējums

Iedarbības novērtējums

   
 

Iedarbības novērtējums sastāv no vielas devas, kas var iedarboties uz cilvēkiem un apkārtējo vidi, noteikšanas. Tas attiecas uz visu vielas dzīves ciklu no ražošanas līdz atšķirīgajiem identificētajiem pielietojumiem. Tas sastāv no diviem skaidri noteiktiem soļiem:

 1. Iedarbības scenārija (ES) vai attiecīgā pielietojuma un iedarbības kategoriju izstrādes.
 2. Iedarbības novērtēšanas.

Tirgū laistām vielām attiecīgie iedarbības scenāriji un iedarbības novērtējuma kopsavilkums ir jāiekļauj drošības datu lapas (SDS) pielikumā. SDS pievienojamajiem iedarbības scenārijiem ir standarta formāts.

Iedarbības scenāriju izstrāde

Iedarbības scenāriji apraksta, kā viela tiek izgatavota vai lietota un kā kontrolēt tās iedarbību uz cilvēkiem vai apkārtējo vidi. Tie ietver gan darba apstākļus, gan riska pārvaldības pasākumus, ko īsteno ražotājs, importētājs vai pakārtoties lietotāji. Tie vēlāk ir galvenie ES saņēmēji, un viņiem ir jāpārbauda savu prasību atbilstība aprakstītajiem lietošanas apstākļiem.

ES nepieciešamās detalizācijas līmenis var būtiski atšķirties katrā konkrētā gadījumā atkarībā no vielas pielietojuma, tās bīstamajām īpašībām un pieejamās informācijas daudzuma.

Iedarbības scenāriji var aprakstīt atbilstošus riska pārvaldības pasākumus vairākiem vielas individuālajiem procesiem vai pielietojumiem. Šādā gadījumā tie var tikt dēvēti par "Iedarbības kategorijām".

Tā kā ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA) process var būt iteratīvs, pirmais iedarbības scenārijs tiek izstrādāts, balstoties uz sākotnējiem pieņēmumiem par darba apstākļiem un riska pārvaldības pasākumiem. Pirmais novērtējums tiek balstīts uz pieejamo bīstamības informāciju un uz iedarbības prognozi, kas atbilst sākotnējam scenārijam. Ja sākotnējais riska raksturojums liecina, ka riski netiek pienācīgi kontrolēti, novērtējums ir jāuzlabo ar iterācijas metodi. Pienācīgas riska kontroles nodrošināšanai var būt nepieciešama papildu informācija par bīstamību, darba apstākļu vai riska pārvaldības pasākumu izmaiņas vai precīzāka iedarbības prognoze. Pēc pēdējās iterācijas iegūtais scenārijs, "galīgais iedarbības" scenārijs ir jāiekļauj ķīmiskās drošības pārskatā (CSR).

Iedarbības novērtēšana

Iedarbības novērtēšanā, kas tiek veikta katram izstrādātajam scenārijam un aprakstīta CSR, ietilpst šādi elementi:

 1. Izmešu prognozēšana
  Ir jāņem vērā visa vielas dzīves cikla (arī izstrādājuma sastāvā) radītie izmeši, ieskaitot atkritumu stadijā radītos. Prognozēšanu veic ar pieņēmumu, ka ir ieviesti iedarbības scenārijā aprakstītie riska pārvaldības pasākumi un darba apstākļi.
 2. Ķīmisko īpašību un izplatības novērtējums
  Ir jāraksturo iespējamie sadalīšanās, transformācijas vai reakcijas procesi. Turklāt ir jāprognozē sastopamie veidi vidē un izplatība.
 3. Iedarbības pakāpes prognozēšana
  Iedarbības pakāpi prognozē visām cilvēku grupām (darbiniekiem, patērētājiem un caur vidi netieši skartajiem cilvēkiem) un vides sfērām, kas var tikt skartas. Ir jāapskata katrs iedarbības kanāls (ieelpojot, orāli, dermāli vai kombinēti). Šādās prognozēs ir jāņem vērā iedarbības tipa telpas un laika izmaiņas.

Ja ir pieejami izmērīti un reprezentatīvi iedarbības dati, tie ir īpaši jāņem vērā. Iedarbības novērtējumu var palīdzēt veikt arī atbilstoši modeļi vai līdzīgu vielu monitoringa dati.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).