BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sākumlapa > Ķīmiskās drošības novērtējums > Riska raksturojums

Riska raksturojums

   
 

Risku raksturojums noslēdz ķīmiskās drošības novērtējuma (CSA) procesu. Šis solis, ko veic katram iedarbības scenārijam ar pieņēmumu, ka ir ieviesti aprakstītie riska pārvaldības pasākumi, attiecas uz skartajām cilvēku grupām un vides sfērām. Tajā ietilpst arī vispārējā vides riska analīze.

Riska raksturojumā ietilpst:

Tiek uzskatīts, ka riski tiek pienācīgi kontrolēti vielas dzīves cikla laikā, ja:

  • prognozētās iedarbības pakāpes (skatiet Iedarbības novērtējums) ir zemākas nekā DNEL vai PNEC un
  • vielas fizikāli ķīmisko īpašību radītu notikumu iespējamība un nopietnība ir niecīga.

Ja DNEL vai PNEC nav iespējams noteikt, lai izvairītos no sekām, ieviešot iedarbības scenāriju, iespējamību novērtē kvantitatīvi. Turklāt PBT un vPvB vielām ražotājiem vai importētājiem ir jāizmanto informācija, kas iegūta iedarbības novērtējuma laikā, lai mazinātu iedarbību uz cilvēkiem un vidi un izmešus.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, Francija, 2007, 2011
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par juridisku. Vienīgais autentiskais juridiskais atsauces dokuments ir REACH regula (Regula (EK) Nr. 1907/2006).