BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Vartotojo įsipareigojimai


Vartotojo įsipareigojimai

   
 

Įmonės įsipareigojimai pagal REACH priklauso nuo konkrečios veiklos, susijusios su tam tikra chemine medžiaga, ar tai būtų atskira, preparato ar gaminio sudėtyje esanti medžiaga. Todėl profesionalus cheminių medžiagų naudotojas pirmiausia turi nustatyti savo vaidmenį (-is) pagal REACH kiekvienai savo naudojamai medžiagai, kad galėtų nustatyti savo įsipareigojimus.


Vaidmenų nustatymas pagal REACH

REACH atskiria įvairius veikėjus, dalyvaujančius tiekimo grandinėje tarp gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų ir platintojų (įskaitant mažmenininkus ir sandėliavimo paslaugų teikėjus).

REACH reglamento 3 straipsnio 13 dalyje tolesnis naudotojas apibrėžiamas kaip „Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, bet ne gamintojas ar importuotojas, naudojantis cheminę medžiagą – atskirą ar esančią preparato sudėtyje – savo pramoninėje ar profesionalioje veikloje. Platintojas ar vartotojas nelaikomas tolesniu naudotoju. Daug įvairių tipų įmonių gali būti tolesni naudotojai, įskaitant preparatų gamintojus, pramoninius vartotojus, amatininkus, dirbtuves ir paslaugų teikėjus ar perpylėjus.
Pirma salyga, kad naudotojas būtų laikomas tolesniu naudotoju pagal REACH, yra cheminių medžiagų ir (arba) preparatų pirkimas iš ES tiekėjo1 arba „tinkamą atstovą“2 turinčio ne ES tiekėjo. Naudotojas taip pat gali pakartotinai importuoti chemines medžiagas (atskiras arba esančias preparatų sudėtyje), kurios iš pradžių buvo pagamintos ES ir registruotos toje pačioje tiekimo grandinėje. Kitose sąlygose atsižvelgiama į įvairą galimą naudotojų veiklą. Jos pateiktos apačioje esančioje lentelėje.

Užsiėmimas

Veikla

Kitos sąlygos, pagal kurias laikoma
tolesniu naudotoju pagal REACH

Preparatų gamintojas

Įmonė maišo chemines medžiagas ir (arba) preparatus, kad pagamintų į rinką pateikiamus preparatus.

Maišymo metus nekyla cheminių reakcijų. Pavyzdžiui:
cheminės medžiagos tirpinimas yra ne medžiagos gaminimas, o naudojimas. Tačiau, rūgšties ir šarmo maišymas, kai susidaro nauja į rinką pateikiama medžiaga (druska), laikomas gaminimu, o įmonė – gamintoju.

Gaminių gamintojas

Įmonė chemines medžiagas ir (arba) preparatus įtraukia į gaminius ir jie tampa neatsiejama šių gaminių dalis (pramoninio proceso ar profesinės veiklos kontekste).

Jei šiuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos kiekiai viršija vieną toną per metus vienam gamintojui, ir numatoma, kad ji išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai numanomomis naudojimo sąlygomis, šiam naudojimo būdui ji turi būti jau užregistruota.

Jei cheminė medžiaga yra identifikuota galutiniam įtraukimui į REACH reglamento XIV priedą (cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas) ir

  1. šiuose gaminiuose jų kiekiai viršija vieną toną per metus vienam gamintojui, ir
  2. šiuose gaminiuose jų koncentracija viršija ribinę koncentraciją, kuri lygi 0,1 % masės (masės %), ir
  3. poveikio žmonių sveikatai ar aplinkai negalima išvengti įpratomis ar pagrįstai numanomomis naudojimo sąlygomis, įskaitant šalinimą,

Cheminė medžiaga šiam naudojimo būdui jau turi būti užregistruota.

Galutinis naudotojas

Įmonė chemines medžiagas ir preparatus naudoja technologiniame procese ar profesinėje veikloje. Ji netiekia jų tolesniems naudotojams.

Cheminės reakcijos, vykstančios naudojant kitas medžiagas, metu susidarančiai (-oms) medžiagai (-oms) registravimo reikalavimas iš principo netaikomas (REACH reglamento V priedas).

Perpylėjas

Šis veikėjas chemines medžiagas ar preparatus perkelia iš vienos talpos į kitą.
Šis perkėlimas (pakartotinis pakavimas) laikomas naudojimu pagal REACH.

 

Kai pirmiau išvardytos sąlygos netenkinamos, chemines medžiagas naudojantis veikėjas, pagal REACH, laikomas chemininių medžiagų / preparatų gamintoju arba gaminių gamintoju / importuotoju, priklausomai nuo veiklos pobūdžio. Be su šių medžiagų naudojimu susijusių įpareigojimų, gali būti reikalaujama, kad jis medžiagas registruotų arba apie jas praneštų.

Pagal REACH, kiti tiekimo grandinės veikėjai yra platintojai. Jie tik sandėliuoja ir trečiosioms šalims sudaro galimybę gauti cheminių medžiagų, preparatų ir (arba) gaminių, toliau jų neperdirbdami. Jų vienintelė pareiga pagal REACH – perduoti informaciją visiems tiekimo grandinės veikėjams.


Tolesnių naudotojų įsipareigojimai

Pagal REACH, yra įpareigojimų, taikomų tik tam tikrų tipų tolesniems naudotojams. Tai priklauso nuo užsiėmimo tiekimo grandinėje ir vykdomos veiklos pobūdžio. Šioje lentelėje nurodomi galimi su įvairia veikla susiję įpareigojimai.

Tolesnių naudotojų tipas

Įpareigojimai

Tik preparatų gamintojai ir perpylėjai

Cheminės medžiagos, kurias jie pateikia į rinką, turi būti registruotos cheminės medžiagos, jei registracija būtina (registravimas yra gamintojo ir importuotojo pareiga).

Klientams (tolesniems naudotojams ar platintojams) jie turi pateikti atnaujintą informaciją, kad chemines medžiagas ar preparatus būtų galima naudoti saugiai: saugos duomenų lapus arba kitą informaciją, kai saugos duomenų lapai neprivalomi.

Tik gaminių gamintojai

Klientams (tolesniems naudotojams ar platintojams), taip pat vartotojo prašymu, jie turi pateikti informaciją apie gaminius, kurių sudėtyje esanti (-os) cheminė (-s) medžiaga (-os), kuri (-os) galutinai bus įtraukta (-os) į REACH reglamento XIV priedą, viršija ribinę 0,1 % masės (masės %) koncentraciją.
Pastaba: kadangi šių didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas dar nesudarytas, gaminių gamintojai turi būti labai budrūs ir sekti visus būsimus įvykius šia tema.

Tik reimportuotojai

Jie turi patvirtinti dokumentais, kad medžiaga (-os) yra ta (-os) pati (-čios), kaip ir jų pačių ar kitų tos pačios tiekimo grandinės veikėjų užregistruota.

Visi tolesni naudotojai

Medžiagoms, kurioms reikia leidimų, jie turi atitikti tam tikram naudojimo būdui taikomų leidimų išdavimo sąlygas. Tolesniam naudotojui gali reikėti prašyti leidimo, jei jo naudojimo būdui jo tiekėjui išduotas leidimas netaikomas.

Jie turi patikrinti, ar vykdomi visi cheminei medžiagai taikomi apribojimai.

Jie turi nustatyti ir taikyti atitinkamas priemones rizikai valdyti, nurodytas saugos duomenų lape arba remdamiesi kita informacija, jei saugos duomenų lapai neprivalomi.

Jie turi patikrinti, ar laikomasi poveikio scenarijaus, kai gautame saugos duomenų lape yra šis elementas, ir imtis papildomų veiksmų, jei jo nesilaikoma.

Tiekėjams jie turi pranešti visą naują informaciją apie cheminės medžiagos pavojingumą, įskaitant klasifikavimą ir ženklinimą.

Tiekėjams jie turi pranešti apie kilusias abejones, susijusias su saugos duomenų lape nurodytų rizikos valdymo priemonių tinkamumu taikyti nurodytiems naudojimo būdams.

Be to, daugelis iš dabartinių cheminių medžiagų naudotojams taikomų teisinių reikalavimų, pavyzdžiui, susijusių su darbuotojų, vartotojų ir aplinkos apsauga, ir toliau bus taikomi kartu su REACH.

1. ES tiekėjai yra įsteigti vienoje iš 27 valstybių narių. Tiekėjai iš Šveicarijos nėra ES tiekėjai. Tiekėjai iš Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino bus laikomi ES tiekėjais, kai šios šalys įgyvendins REACH.
2. Tinkamas atstovas yra ES įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, ne ES cheminės medžiagos, preparato ar gaminio gamintojo paskirtas vykdyti importuotojų registracijos įpareigojimus.

Prévention du risque chimique, Prancūzija, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).