BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Cheminės saugos vertinimas


Cheminės saugos vertinimas

   
 

REACH remiasi principu, kad chemines medžiagas pramonė gamintų, importuotų, naudotų ar pateiktų į rinką taip, kad, esant pagrįstai numatomoms sąlygoms, neigiamai nepaveiktų žmonių sveikatos ir aplinkos. Taigi gamintojai ir importuotojai turi rinkti arba gauti duomenų apie chemines medžiagas ir įvertinti kaip, taikant tinkamas rizikos valdymo priemones, būtų galima kontroliuoti pavojų žmonių sveikatai bei aplinkai. Reikia atlikti visų cheminių medžiagų, kurių gaminamas ar importuojamas kiekis viršija 10 tonų per metus, cheminės saugos vertinimą (CSA) ir jį aprašyti cheminės saugos ataskaitoje (CSR). Vertinant cheminę saugą, reikia nurodyti cheminės medžiagos gamintoją ir visus naudojimo būdus. CSR – tai išsami santrauka, kurioje apibendrinama informacija apie cheminės medžiagos keliamą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, taip pat poveikio ir pavojaus vertinimą, kai toks vertinimas yra reikalingas.

Kitiems veikėjams gali prireikti parengti CSR:

  • Tolesniems naudotojams, kurie turi ar pageidauja sukurti savo CSA / CSR;
  • Gamintojams ar importuotojams tų gaminių, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, ir numatoma, kad jos išsiskirs iš gaminio, jei toks cheminės medžiagos naudojimo būdas dar neužregistruotas. CSR reikalinga, jei tuose gaminiuose cheminės medžiagos kiekiai viršija 10 tonų per metus;
  • Gamintojams, importuotojams ar tolesniems naudotojams, kurie CSA / CSR ruošia kaip dalį autorizavimo paraiškos.

Tam tikromis aplinkybėmis cheminės saugos vertinimo atlikti nereikia:

  • cheminės medžiagos, kurios koncentracija preparate yra mažesnė už konkrečią ribinę koncentraciją;
  • gamybos vietoje ar gabenamų neišsiskiriančių cheminių tarpinių medžiagų;
  • vykstant Produktų ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PTTP);
  • kai cheminės medžiagos naudojimą jau reglamentuoja specialūs teisės aktai ir todėl cheminės medžiagos nereikia registruoti (pvz., tai galioja biocidams, pesticidams, vaistams).

Atliekant cheminės saugos vertinimą, nereikia įvertinti pavojaus žmogaus sveikatai, keliamo galutinio naudojimo metu su maistu besiliečiančiose medžiagose ir kosmetikos gaminiuose, nes jų naudojimą reglamentuoja kiti teisės aktai.

Vertinimo pakopos

Schemoje „Cheminės saugos vertinimo principai pagal REACH“ pateikta CSA sudarymo pakopų santrauka.

Cheminės medžiagos cheminės saugos vertinimą sudaro šios pakopos:

 

Visi registruotojai nurodo ir taiko tinkamas priemones, kurių reikia norint tinkamai kontroliuoti pavojus, nustatytus įvertinus cheminę saugą, jei taikoma, rekomenduoja jas savo pateikiamuose saugos duomenų lapuose . Visi registruotojai, turintys įvertinti cheminę saugą, užtikrina, kad jų cheminės saugos ataskaita būtų prieinama ir atnaujinama.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2010
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).