BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradia > Prevencijos priemons > Chemins mediagos vertinimas


Chemins mediagos vertinimas

   
 

Mediagos vertinimas skirtas išaiškinti visas prieastis, leidianias nusprsti, kad atitinkama mediaga kelia pavoj moni sveikatai ir aplinkai. Tai duomen rinkimo ir periros procesas, prasidedantis nuo pareikšto pradinio susirpinimo ir pasibaigiantis sprendimu, kaip, prireikus, tai atlikti. Šio proceso koordinavimas yra Europos chemini mediag agentros (ECHA) pareiga. Valstybi nari kompetentingos institucijos 1 (VN-KI) atsakingos u vertinimo atlikim.

Chemins mediagos, kurias reikia vertinti

Agentra, bendradarbiaudama su valstybmis narmis (VN), parengia prioriteto suteikimo kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kuri chemin mediaga turi bti traukiama vertinimo proces. Teikiant prioritetus, dmesys kreipiamas ne tik chemines mediagas, bet ir reakcij produktus, ir atsivelgiama tarimus, pagrstus sandaros panašumais kitas susirpinim kelianias mediagas arba panaši chemini mediag vertinimo rezultatus.
Informacij iš registracijos dokumentacij ir dokumentacijos vertinimo2 (kai yra) Agentra sujungia su prioritet teikimo kriterijais ir parengia koreguojamojo Bendrijos veiksm plano, apimanio trej met laikotarp ir nustatanio kiekvienais metais vertinamas mediagas, projekt. ECMA iki 2011 m. gruodio 1 d. valstybms narms pateikia pirm koreguojamojo veiksm plano projekt ir, remdamasi valstybs nars komiteto3 nuomone, patvirtina galutin koreguojamj Bendrijos veiksm plan. ECMA paskelbia j savo svetainje. Kiekvienais metais iki vasario 28 d. Agentra valstybms narms pateiks metin naujinim projekt.

Projekto rengimo ar bet kuriuo metu valstyb nar gali pasilyti koreguojamj Bendrijos veiksm plan traukti chemin mediag, kai tik gauna informacijos, jog pagal jos turim informacij darytina išvada, kad tos chemins mediagos vertinimui reikia teikti pirmenyb. Remdamasi valstybi nari komiteto nuomone, Agentra priima sprendim, ar traukti ši chemin mediag koreguojamj Bendrijos veiksm plan. Paskelbus koreguojamj Bendrijos veiksm plan, mediag iš jo išbraukti nebegalima.

Vertinimas atliekamas tik toms mediagoms, kurios buvo registruotos ir yra koreguojamajame Bendrijos veiksm plane. Vienintel išimti bt, kai informacija apie bdingas savybes buvo gauta remiantis susijusiomis cheminmis mediagomis (taikant analogijos metod4). Tokiu atveju susijusios mediagos gali bti vertinimo dalis. Tai reiškia, kad jei registruotojas apie, pvz., mediag A, taikydamas analogij metod, duomen gavo iš kit mediag (pvz., B ir C), tai šios kitos (B ir C) taip pat gali bti vertinamos, nors mediagos B ir C nra trauktos koreguojamj Bendrijos veiksm plan ir galimai paios nra registruotos.

Mediagos, kuri nereikia vertinti: REACH reglamento IV pried trauktos mediagos, mediagos, kurioms konkreiomis slygomis taikomas REACH reglamento V priedas, Bendrijoje registruotos, iš jos išveamos ir pakartotinai veamos, registruotos ir atkurtos mediagos. B to, su REACH susijusio vertinimo nuostatos netaikomos, jei chemin mediaga naudojama monms skirtiems ir veterinariniams bei maisto produktams ar pašarams gaminti (skaitant naudojim kaip priedai ar skonins mediagos). Dar daugiau, vertinimas netaikomas polimerams j atrinkimo metu. Taiau apie gamybos vietoje izoliuotas tarpines mediagas, naudojamas grietai kontroliuojamomis slygomis, ir kurioms netaikomas vertinimas, VN-KI, kuri teritorijose yra ta gamybos vieta, gali paprašyti papildomos informacijos ir, jei reikia, rekomenduoti visas rizik mainanias priemones. Šiais atvejais VN-KI turi parodyti, kad mediagos naudojimas kelia pavoj, lygiavert tam, kuris kyla naudojant chemines mediagas, atitinkanias galimo traukimo XIV pried kriterijus (registruojamos chemins mediagos).

Chemini mediag paskirstymas valstybms narms

Koreguojamajame Bendrijos veiksm plane yra srašas mediag, kurias kartu su valstybe nare, atsakinga u atitinkam chemini mediag vertinim, reikia vertinti kiekvienais metais.
Jei valstyb nar nepasirenka koreguojamojo Bendrijos veiksm plano projekte esanios mediagos, Agentra pasirpina, kad mediaga bt vertinta, ir paskiria VN-KI atlikti chemins mediagos vertinim. Gali bti, kad dvi ar daugiau valstybi nari pareikš nor vertinti t pai chemin mediag. Jei šios valstybs nars negali susitarti, kuri turi atlikti vertinim, Agentra perduoda klausim Valstybi nari komitetui, kad jis nusprst, kuri institucija yra atsakinga u vertinim, atsivelgdamas valstyb nar, kurioje gamintojas (-ai) ar importuotojas (-ai) yra sikrs (-), atitinkamas viso Bendrijos bendrojo vidaus produkto proporcijas, valstybs nars jau vertint mediag skaii ir turim patirt. Jei Valstybi nari komitetui nepavyksta vieningai pasiekti susitarimo, prieštaraujanios nuomons perduodamos Komisijai, kuri, taikydama komiteto procedr, priima sprendim, kuri institucija yra atsakinga u vertinim.
Jei chemin mediaga koreguojamj Bendrijos veiksm plan buvo traukta po valstybs nars pranešimo, silanioji VN, arba kita sutinkanti tai daryti VN, atlieka tos mediagos vertinim.

Atliekant mediagos vertinim, kompetentingos institucijos gali paskirti kit tarnyb veikti j vardu, dirbant tomis paiomis slygomis, kaip jos, skaitant informacijos, kuri susitarta laikyti konfidencialia, apsaug.

Chemini mediag vertinimo metodika

VN-KI atliekamo vertinimo metu renkama ir pervelgiama su nagrinjama sritimi susijusi informacija ir padaroma išvada, ar pakanka informacijos nagrinjamam klausimui vertinti.
Pagrindinis informacijos šaltinis yra chemins mediagos registracijos dokumentacija. Dokumentacijos vertinimo rezultatai, jei yra, arba visi ankstesni mediagos vertinimai taip pat naudojami. sidmkite, kad kai VN-KI nori pradti chemins mediagos vertinim ir nra atitikties patikros, VN-KI pati turi atlikti dokumentacijos kokybs patikr.
Vertinanioji VN-KI gali norti atlikti tikslin mediagos vertinim, t. y., sutelkti dmes tik konkreias dalis arba pasirinkti atlikti mediagos visapusišk vertinim. Kiekvienu atveju chemins mediagos vertinimas turi apimti visus aspektus, kurie buvo nustatyti norint priimti sprendim dl rizikos moni sveikatai ir (arba) aplinkai.

Jei vertinanioji VN-KI prieina prie išvados, kad, remiantis duomen apvalga, turimos informacijos nepakanka nusprsti, ar pradinis susirpinimas dl rizikos gali bti pagrstas, ji gali paprašyti papildomos informacijos, skaitant, prireikus, informacij, kuri nebtina pagal REACH reglamento VII-X priedus. Galima paprašyti bet kokios informacijos, jei tai pagrindiama, ir ji gali apimti bendruosius aspektus, mediagos bdingas savybes ir poveikio ypatybes. VN-KI gali nusprsti neoficialiai pasikonsultuoti su registruotoju (-ais), kad gaut papildomos informacijos.
Jei VN-KI mano, kad, dl bet koki prieasi, geriau nepradti neoficialios konsultacijos, arba jei savanoriškai pateiktos informacijos vis tiek nepakanka sprendimui priimti, ji gali parengti oficialaus prašymo papildomai informacijai projekt. Registruotojui (-ams) leidiama pateikti pastabas dl šio prašymo projekto, o kitos valstybs nars gali pasilyti pakeitimus. Galiausiai, Agentra arba Komisija priima galutin sprendim ir siunia j registruotojui (-ams). Prašoma informacija Agentrai siuniama iki nustatytos dienos. Patikrinusi vis pateikt informacij, vertinanioji VN-KI nusprendia, ar turim duomen pakanka išvadai dl nagrinjamo klausimo priimti. Jei informacijos vis dar nepakanka arba dl naujai pateikt duomen pasikeit aplinkybs, ji parengia atitinkamo sprendimo projekt.

Kompetentinga institucija vertinim baigia per 12 mnesi nuo chemins mediagos vertinimo proceso pradios arba per 12 mnesi nuo naujos informacijos pateikimo dienos ir apie tai informuoja Agentr. Jei šis terminas viršijamas, vertinimas laikomas baigtu.

Chemins mediagos vertinimo rezultatai

Chemins mediagos vertinimo rezultatai gali bti:

Be to, vertinimo metu gaut informacij turi naudoti registruotojai, kad galt valdyti su j mediagomis susijusi rizik ir atnaujinti savo registracijos dokumentacij.


1. Valstybs nars kompetentingos institucijos: valstybs nars turi paskirti vien ar daugiau kompetenting institucij bendradarbiauti su Agentra ir Europos Komisija ir uduotims pagal REACH atlikti.
2. Dokumentacijos vertinimas: pasilym atlikti bandymus nagrinjimas ir registracij atitikties / kokybs tikrinimas.
3. Valstybi nari komitetas atsako u nuomoni apie Agentros ar valstybi nari pasilyt sprendim projektus galim skirtum suderinim.
4. Analog metodu vertinama inoma vienos chemins struktros savyb, o paskui atliekamas šios informacijos vertinimas (kiekybinis arba kokybinis) neišbandytai cheminei mediagai (-oms).


Prévention du risque chimique, France, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybmis nra teisin konsultacija. Vienintel autentiška teiss akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).