BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Duomenys apie chemines medžiagas > Dalijimasis duomenimis


Dalijimasis duomenimis ir bendras duomenų pateikimas

   
 

Registracijai reikia pateikti atitinkamus ir turimus duomenis apie cheminių medžiagų būdingas savybes ir poveikio scenarijus ir, kai jų nėra, juos gauti, įskaitant bandymus. Kad įmonės, prieš pateikdamos dokumentus registracijai, galėtų dalytis esamais duomenimis, REACH buvo įvesti specialūs mechanizmai ir procedūros: dalijimosi duomenimis ir bendro pateikimo. Jie skirti registracijos sistemos efektyvumui padidinti ir sąnaudoms bei bandymų kiekiui sumažinti. Dalijimasis duomenimis privalomas tyrimams, kuriuose atliekami bandymai su stuburiniais gyvūnais. Bendrai, REACH reikalauja dalytis informacija pagal kompensacijos mechanizmą.

Reglamente nustatytos įvairios medžiagų, „kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis“1 ir medžiagų, „kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis“2 registravimo ir dalijimosi duomenimis procedūros.


Dalijimosi duomenimis taisyklės, skirtos cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis

Sistema sukurta siekiant padėti galimiems registruotojams rasti kitus, su kuriais jie galėtų dalytis duomenimis ir sąnaudomis: tai preliminarus registravimas ir Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumas (SIEF).
Medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, gamintojai ar importuotojai3 gali pasinaudoti pratęstu registracijos terminu, jei jie savo medžiagas užregistruoja „preliminariai“, t. y. jei jie nuo 2008 m. birželio 1 dienos iki gruodžio 1 dienos Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateikia tam tikrą trumpą informacijos paketą. Iki 2009 m. sausio 1 d. visų preliminariai užregistruotų medžiagų sąrašas ir pirmas numatytas registracijos terminas bus skelbiami ECHA svetainėje.
Pirmajame etape preliminarūs medžiagų registruotojai, kurių identifikatoriai preliminariai užregistruotų medžiagų sąraše yra vienodi, SIEF formavimo tikslais turės nustatyti, ar jų medžiagos tikrai yra tos pačios. Reach numato SIEF formavimą duomenų mainams tarp įmonių, gaminančių ir importuojančių preliminariai užregistruotas medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, be preliminarios registracijos4 užregistruotas medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, taip pat informacijos apie medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurios naudojamos kaip augalų apsaugos produktai ir biocidai, turėtojų. Tolesniems naudotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims (duomenų turėtojams), kurie turi atitinkamos informacijos ir nori dalytis, REACH taip pat leidžia parduoti ją galimiems registruotojams. Gamintojai ir registruotojai gali paskirti „trečiosios šalies atstovą“, kad liktų nežinomi kitoms suinteresuotoms šalims.
SIEF nėra juridinis asmuo ar konsorciumas. Tai forumas, skirtas dalytis duomenimis ir kita informacija apie tam tikrą cheminę medžiagą.
Visi SIEF dalyviai turi atsakyti į kitų dalyvių prašymus pateikti informaciją ir pateikti kitiems dalyviams turimus tyrimų rezultatus jiems prašant. Potencialūs registruotojai trūkstamos informacijos prašo kitų SIEF dalyvių, bendrai nustato tolesnių tyrimų poreikius, siekdami atitikti registravimosi reikalavimus, organizuoja nustatytų tyrimų atlikimą ir susitaria dėl klasifikavimo bei ženklinimo, kai yra skirtumų tarp potencialių registruotojų. Trūkstamos informacijos jie gali prašyti iš kitų SIEF dalyvių, jei mano, kad jų cheminė medžiaga yra pakankamai panaši į kitų SIEF dalyvių medžiagas.
REACH potencialiems registruotojams suteikia lankstumo sprendžiant, kaip organizuoti dalijimąsi duomenimis. Daugiau informacijos rasite schemose Dalijimasis duomenimis apie chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis: individualūs ir bendri būdai.


Dalijimosi duomenimis apie chemines medžiagas, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, ir preliminariai neužregistruotas chemines medžiagas, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, taisyklės

Parengta dalijimosi duomenimis apie šias chemines medžiagas inicijavimo tvarka bendrai vadinama „užklausos pateikimu“. Tai iš esmės trijų pakopų procesas, kurio metu:

  • prieš registraciją potencialus registruotojas turi paklausti ECHA, ar tokia pati medžiaga jau yra užregistruota;
  • ECHA palengvina ankstesnio bei potencialaus registruotojo ir (arba) kitų potencialių registruotojų, jei tokių yra, kontaktą;
  • organizuojamas ankstesnio registruotojo (-ų) ir (arba) potencialių registruotojų dalijimasis duomenimis, įskaitant duomenis naujiems bandymams, kuriuos gali reikėti atlikti.
  • Daugiau informacijos rasite schemoje Užklausos pateikimas.

Vienas iš pagrindinių skirtumų nuo cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, taikomų taisyklių yra ankstyvas ECHA dalyvavimas ir jos vaidmuo nustatant cheminės medžiagos atitikimą prieš palengvinant registruotojų ryšius.


Bendras duomenų pateikimas

REACH registruotojai turi bendrai pateikti informaciją apie pavojingas cheminės medžiagos savybes (tyrimus ir pasiūlymus bandymams), jos klasifikavimą ir ženklinimą, taip pat gali, jei susitaria, bendrai pateikti cheminės saugos ataskaitą (medžiagoms, kurių tenka ≥ 10 tonų per metus vienam registruotojui) ir (arba) saugaus naudojimo rekomendacijas (Registracijai pagal REACH bendrai arba atskirai pateiktini duomenys). Vis dėlto, registruotojams leidžiama nedalyvauti bendrame duomenų pateikime pagal tam tikras sąlygas (neproporcingos sąnaudos, konfidencialios verslo informacijos apsauga, nepritarimas dėl informacijos rinkimo registruotojui, kuris vadovauja bendram duomenų pateikimui). Nedalyvavimas gali būti dalinis. Teisė nedalyvauti netaikoma įsipareigojimui dalytis duomenimis ar narystei SIEF. Bet koks nedalyvavimas turi būti visapusiškai pagrindžiamas.

1. Cheminės medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis: medžiagos, kurios, tam tikromis sąlygomis, jau buvo gaminamos arba importuojamos iki REACH įsigaliojimo 2007 m. birželio 1 d.
2. Cheminės medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis: medžiagos, kurios neatitinka reglamente pateikto cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, apibūdinimo.
3. Ne ES gamintojai gali paskirti „tinkamiausius atstovus“ importuotojų įsipareigojimams vykdyti. Tinkamiausi atstovai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, įsteigti Europos Sąjungoje ir turintys pakankamą kvalifikaciją praktiškai tvarkyti chemines medžiagas ir su jomis susijusią informaciją. Paskyręs tinkamiausią atstovą, ne ES gamintojas apie paskyrimą privalo pranešti importuotojui (-ams), dirbančiam (-tiems) toje pačioje tiekimo grandinėje. Pateikus šį pranešimą, tinkamiausias atstovas imasi ES importuotojų vaidmens ir vykdo jų registracijos įsipareigojimus.
Potencialūs cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registruotojai, nusprendę jas užregistruoti be preliminarios registracijos, užregistravę tampa privalomais atitinkamo SIEF dalyviais. Paprašius, jie privalo dalytis turimais duomenimis. Iki registracijos jie privalo „pateikti užklausą“, kuri taikoma cheminėms medžiagoms, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis. Nuo 2008 m. gegužės 31 d. potencialus tokios medžiagos registruotojas, prieš pateikdamas užklausą, turi nustoti ją gaminti arba importuoti.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prancūzija, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).