BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Pradžia
> Cheminės saugos vertinimas > Rizikos apibūdinimas


Rizikos apibūdinimas

   
 

Rizikos apibūdinimas užbaigia cheminės saugos vertinimo procesą. Šis veiksmas atliekamas kiekvienam poveikio scenarijui, laikantis prielaidos, kad įgyvendintos apibūdintos rizikos valdymo priemonės, didžiausias dėmesys skiriamas poveikį patiriančioms gyventojų grupėms ir aplinkos sritims. Be to, šis veiksmas apima bendrąją aplinkai kylančios rizikos analizę.

Rizikos apibūdinimas apima:

Manoma, kad rizika tinkamai kontroliuojama per visą cheminės medžiagos gyvavimo ciklą, jei:

  • įvertintas poveikio lygis (poveikio vertinimas) yra mažesnis už DNEL arba PNEC ir
  • nėra tikėtina, kad dėl cheminės medžiagos fizikinių ir cheminių savybių įvyks sunki avarija.

Jei neįmanoma apibrėžti DNEL arba PNEC, kokybiškai bus įvertinama tikimybė išvengti avarijos įgyvendinant poveikio scenarijų. Be to, PBT ir vPvB cheminių medžiagų gamintojai arba importuotojai informaciją, gautą vertinant poveikį, naudos tam, kad iki minimumo sumažintų poveikį žmonėms ir aplinkai, taip pat išmetamų teršalų kiekį.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).