BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Prevencijos priemonės > Klasifikavimas ir ženklinimas


Cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimas ir ženklinimas

   
 

Pasaulyje šiuo metu naudojamos įvairios cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo (C&L) sistemos. Ta pati medžiaga Jungtinėse Valstijose gali būti klasifikuojama kaip „toksiška“, Europos Sąjungoje – kaip „kenksminga“, o Kinijoje – „nepavojinga“. Siekiant pašalinti šiuos skirtumus ir sustiprinti žmonių ir aplinkos apsaugą visose šalyse, buvo nuspręsta sukurti Pasaulinę suderintąja cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (GHS) pagal Jungtinių Tautų kriterijus. GHS sistema Jungtinių Tautų ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (UN ECOSOC) oficialiai buvo priimta 2002 m., o pataisyta 2005 m. ir 2007 m.
Jos paskirtis – pagerinti informacijos apie pavojų perdavimą darbuotojams, vartotojams, kritines situacijas valdantiems asmenims, taip pat vežant medžiagas, taikant suderintąsias etiketes ir, kai reikia, suderintuosius saugos duomenų lapus.

GHS įgyvendinimas ES

GHS yra tarptautinių rekomendacijų rinkinys. Todėl jos taikymas yra neišvengiamas. Tačiau kaip daugelis šalių, Europos Sąjunga norėjo padaryti ją privaloma, perkeldama į Bendrijos teisę.
Tokiu būdu su GHS susiję kriterijai 2009 m. bus visiškai įtraukti į ES transporto teisės aktus. Svarstydama cheminių medžiagų tiekimą ir naudojimą, Europos Komisija 2007 m. birželio pabaigoje priėmė vadinamąjį CLP reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, pasiūlymą. Šis reglamentas vidutinės trukmės laikotarpiu pakeis dabartinę sistemą.
Šiame reglamente atsižvelgiama į GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles, tačiau jame taip pat remiamasi 40 metų patirtimi, įgyta įgyvendinant su cheminėmis medžiagomis susijusius dabartinius Bendrijos teisės aktus. Pasiektas apsaugos lygis palaikomas taikant Bendrijos pavojaus klases, kurios dar nėra GHS dalis, ir laikantis esamų klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių. Be to, visos GHS pavojaus klasės buvo perimtos atsižvelgiant į reglamentą, tačiau tam tikros kategorijos (pavojaus sunkumo lygiai klasės viduje), neįeinančios į dabartinius teisės aktus, nėra įtrauktos. Į CLP reglamentą įtrauktos tos pavojaus klasės ar kategorijos, kurių nėra dabartiniuose ES tiekimo ir naudojimo teisės aktuose, tačiau kurios yra, arba bus, ES transporto sistemos dalis.

CLPCLP

Išsami informacija apie CLP reglamento įgyvendinimą, įskaitant informacinį lapelį, kuriame pateikta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo raida, yra CNRS Cheminės rizikos prevencijos skyriaus svetainėje (anglų kalba).

Suderinamumas su REACH

CLP reglamente yra būtini REACH pakeitimai, o tam tikros dabartinės REACH nuostatos yra perkeliamos į jį:

  1. įpareigojimas įmonėms pačioms klasifikuoti turimas chemines medžiagas ir mišinius ir pranešti apie klasifikacijas;
  2. bus sudarytas suderintasis Bendrijos lygiu klasifikuojamų cheminių medžiagų sąrašas;
  3. bus sukurtas klasifikavimo ir ženklinimo aprašas, sudarytas iš visų pirmiau nurodytų pranešimų ir suderintųjų klasifikacijų.

Kadangi saugos duomenų lapai yra pagrindinė bendravimo priemonė pagal REACH reglamentą, su saugos duomenų lapais susijusios nuostatos jame lieka.

CLP reglamentu padaryti pakeitimai

Reglamente esančios GHS terminologijos: terminas „cheminė medžiaga“ išlieka, tačiau „preparatai“ pakeičia „mišinys“; terminas „pavojaus kategorija“ keičiamas „pavojaus klasė“. Pavojaus klasė – tai fizinio pavojaus, pavojaus sveikatai ar aplinkai pobūdis. Tam tikros pavojaus klasės gali apimti diferencijavimą, į kitas gali būti įtrauktos pavojaus kategorijos.
CLP reglamente apibrėžiamos 28 pavojaus klasės: 16 fizinio pavojaus klasių, 10 pavojaus sveikatai, viena pavojaus aplinkai ir papildoma klasė, skirta ozono sluoksniui pavojingoms medžiagoms. Klasės, grindžiamos fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, skiriasi nuo esamų pavojaus kategorijų. Jos sukurtos pagal klases, apibrėžtas tarptautiniuose teisės aktuose, susijusiuose su pavojingų prekių vežimu. Todėl tam tikros klasės yra žinomos Europos vartotojams. Kita vertus, pavojai sveikatai yra panašūs į dabartinės sistemos apibrėžiamus pavojus, net jei pavojaus klasėje jie yra sisteminami ir skirstomi kitaip.

Abiejų sistemų klasifikavimo kriterijai, pvz., taisyklės, naudojamos nustatyti, kad cheminė medžiaga priklauso pavojaus klasei ir joje esančiai kategorijai, gali skirtis. Be to, mišinių ribinių verčių ir apskaičiavimo metodų pakeitimai tikriausiai lems, kad daugiau cheminių medžiagų bus klasifikuojama pagal naują sistemą.

Ženklinimas pagal esamą reglamentą apima elementus, kurie daugeliu atžvilgiu skiriasi nuo šiuo metu Europoje darbo vietose naudojamų elementų. Būtina informacija yra produkto identifikatoriai, tiekėjo tapatybė, pavojaus piktograma, signaliniai žodžiai, teiginiai apie pavojų ir įspėjamieji teiginiai.

Jei reikia daugiau informacijos, žiūrėkite etikečių elementus, skirtus fiziniam pavojui, pavojui sveikatai ir pavojui aplinkai.

Perėjimas iš vienos sistemos į kitą

Reglamente numatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu bus taikomos dabartinė ir CLP sistemos. Iki 2010 m. gruodžio 1 d. cheminių medžiagų etiketės turės būti sudaromos pagal naują CLP sistemą, tačiau klasifikavimas pagal dabartinę sistemą saugos duomenų lape vis dar turės būti nurodomas kartu su nauju. Iki 2015 m. birželio 1 d. chemines medžiagas ženklinti privalančios įmonės mišiniams gali pasirinktinai naudoti vieną iš dviejų sistemų. Jei bus pasirenkama nauja sistema, etiketė turės būti parengiama pagal ją, tačiau saugos duomenų lape turės būti nurodomos abi klasifikacijos. Nuo 20015 m. birželio 1 d. dabartinės direktyvos bus panaikintos ir visiškai pakeistos CLP reglamentu.

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2009
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).