BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Prevencijos priemonės > Viešai skelbiamos duomenų bazės


Viešai skelbiamos duomenų bazės

   
 

REACH suteikia galimybę visuomenei naudotis informacija apie chemines medžiagas, kurių poveikį ji gali patirti. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) svetainėje galima nemokamai susipažinti su ECHA duomenų bazėje turima nekonfidencialia informacija, įskaitant duomenis apie pavojingas savybes, klasifikavimą ir ženklinimą, įgaliotuosius naudotojus ir rizikos valdymo priemones.

ECHA turima informacija

ECHA duomenų bazėje centralizuojama pateikta informacija, susijusi su registravimu, autorizavimu ir apribojimais. Be to, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 numatyta, kad klasifikavimo ir ženklinimo inventorių sudaro ir prižiūri ECHA. Pagal to paties reglamento reikalavimą pranešti apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą, visi gamintojai, gaminių gamintojai ir importuotojai ECHA pateikia toliau nurodytą informaciją, jei jos nepateikė registravimosi duomenų rinkinyje:

 • už cheminės (-ių) medžiagos (-ų) tiekimą rinkai atsakingo (-ų) gamintojo (-ų), gaminių gamintojo (-ų) arba importuotojo (-ų) tapatybę;
 • cheminės (-ių) medžiagos (-ų) tapatybę;
 • cheminės (-ių) medžiagos (-ų) pavojingumo klasifikaciją;
 • cheminės (-ių) medžiagos (-ų) pavojingumo etiketę;
 • konkrečias ribines koncentracijas, jei tinka.

Agentūra įtraukia informaciją ar, šio įrašo atžvilgiu, galioja suderinta klasifikacija ir ženklinimas Bendrijos lygiu.

Elektroninės prieigos visuomenei teikiama informacija

Apie atskiras ar mišinio sudėtyje esančias chemines medžiagas ECHA tinklavietėje nemokamai viešai skelbiama ši informacija:

 • cheminės (-ių) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), išskyrus medžiagas, apie kurias informaciją prašoma laikyti konfidencialia;
 • cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas;
 • fizikiniai ir cheminiai duomenys apie cheminę medžiagą, jos pasklidimo būdą bei išlikimą aplinkoje;
 • visų toksikologinių ir ekotoksikologinių tyrimų rezultatai;
 • išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)1 arba prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEK)2;
 • saugaus naudojimo rekomendacijos;
 • analizės metodai, kurie padeda aptikti į aplinką išleistą pavojingą medžiagą ir nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms, jei reikia juos nurodyti pagal IX ar X priedus.

Jei duomenis pateikiančio dalyvio konfidencialumo prašymas nebuvo patenkintas, pateikiama ir ši informacija:

 • jei tai svarbu klasifikuojant ir ženklinant, cheminės medžiagos grynumo laipsnis bei priemaišų ir (arba) priedų, kurie laikomi pavojingais, tapatybė;
 • bendros kiekio tonomis ribos, kurios buvo nurodytos registruojant konkrečią cheminę medžiagą;
 • tyrimų santraukos3 arba išsamios tyrimų santraukos4;
 • papildoma saugos duomenų lape pateikiama informacija, užpildanti laisvai prieinamą informaciją;
 • cheminės medžiagos prekinis (-ai) pavadinimas (-ai).

 

1. DNEL: cheminės medžiagos poveikio ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti poveikio žmonėms atveju.
2. PNEC: cheminės medžiagos mažiausios koncentracijos riba, už kurios neturėtų būti neigiamo poveikio atitinkamai aplinkos sričiai.
3. tyrimų santrauka: visapusiškos tyrimo ataskaitos tikslų, metodų, rezultatų ir išvadų santrauka, kurioje pateikiama pakankamai informacijos, kad galima būtų įvertinti būtinybę atlikti tyrimą.
4. išsami tyrimų santrauka: išsami visapusiškos tyrimo ataskaitos santrauka3, kurioje pateikiama tiek informacijos, kad galima būtų nepriklausomai įvertinti tyrimą, nenagrinėjant visapusiškos tyrimo ataskaitos.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2010
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).