BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Pradžia
> Vartotojo įsipareigojimai > Saugos duomenų lapų reikalavimų laikymasis


Saugos duomenų lapų reikalavimų laikymasis

   
 

Pagal REACH tolesni naudotojai turi laikytis naudojimo sąlygų ir rizikos valdymo priemonių, kurias rekomenduoja gamintojai ir importuotojai. Taigi, kai tik gaus saugos duomenų lapą, pavojingos medžiagos ar mišinio naudotojas turi patikrinti:

  • ar naudojama taip, kaip numatyta ir pagal poveikio scenarijų (-us);
  • ar naudojamos rizikos valdymo priemonės;
  • suteikto leidimo arba apribojimų laikymąsi.

Tai tikrinama atliekant procedūras etapais.

Pirmas veiksmas – patikrinti, ar medžiagos numatytas naudojimo būdas atitinka naudojimo būdą, aprašytą saugos duomenų lapo 1.2 skyriuje. Jei tai išplėstas saugos duomenų lapas su vienu ar daugiau poveikio scenarijų, taip pat reikia patikrinti, ar naudojimo būdas atitinka vieną iš apibūdintų poveikio scenarijų.

Antro etapo metu tikrinama, ar tikros naudojimo sąlygos atitinka saugaus naudojimo sąlygas, apibūdintas poveikio scenarijuose.

Jei numatytas naudojimo būdas neįtrauktas į saugos duomenų lapą ir į poveikio scenarijus arba jei tikros naudojimo sąlygos neatitinka rizikos valdymo priemonių, vartotojas turi imtis veiksmų. Jis gali:

  • paprašyti tiekėjo pakeisti cheminės saugos ataskaitą ir sukurti naują poveikio scenarijų, kad naudojimo būdas būtų nustatytas naudojimo būdas (žr. Pareiga perduoti duomenis);
  • pritaikyti savo veiklą; jam reikalingą naudojimo būdą jis gali pakeisti į nustatytąjį, pagerinti naudojimo sąlygas, kad jos atitiktų rizikos valdymo priemones, arba pasistengti medžiagą pakeisti ne tokia pavojinga;
  • ieškoti kito tiekėjo, galinčio pasiūlyti scenarijų, į kurį įtrauktas jam reikalingas naudojimo būdas, arba galinčio sukurti naują scenarijų;
  • sukurti savo cheminės saugos ataskaitą pagal REACH XII priedą. Tada vartotojas sukuria poveikio scenarijų, apimantį jam reikalingą naudojimo būdą. Šį scenarijų jis turi pridėti prie savo saugos duomenų lapo ir apie savo naudojimo būdą informuoti ECHA. Kai kuriais atvejais, ypač kai medžiaga naudojama produktams ir procesams, susijusiems su tyrinėjimais, arba kai bendras naudojamas kiekis yra mažesnis nei 1 tona per metus, vartotojas gali būti atleidžiamas nuo prievolės sukurti cheminės saugos ataskaitą, bet apie tai jis visada bus informuojamas. Paskutinė trečia patikra taikoma cheminėms medžiagoms, kurioms reikia leidimų arba kurioms taikytini naudojimo apribojimai (žr. skyrių Galimos naudoti cheminės medžiagos). Saugos duomenų lapo 15 skyriuje vartotojas informuojamas, ar turi laikytis tokių priemonių. Jei taip, vartotojas turi patikrinti, ar jo naudojimo būdas atitinka išduotus leidimus arba apribojimus, galiojančius cheminei medžiagai.

Terminai

Jei naudojimo būdai numatyti, per 12 mėnesių vartotojas turi įgyvendinti priemones, įtrauktas į išplėstą saugos duomenų lapą, skaičiuojant nuo jo gavimo. Jei naudojimo būdai nenumatyti, per 12 mėnesių vartotojas pats turi atlikti cheminės saugos įvertinimą ir įgyvendinti atitinkamus poveikio scenarijus.

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).