BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradinis > Duomenys apie chemines medžiagas > Įpareigojimas registruotis


Įpareigojimas registruotis

   
 

REACH remiasi principu, kad chemines medžiagas pramonė gamintų, importuotų, naudotų ar pateiktų į rinką taip, kad, esant pagrįstai numatomoms sąlygoms, neigiamai nepaveiktų žmonių sveikatos ir aplinkos. Norėdami tai užtikrinti, gamintojai ir importuotojai1 turi rinkti arba gauti duomenų apie chemines medžiagas ir įvertinti, kaip, taikant tinkamas rizikos valdymo priemones, būtų galima kontroliuoti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Kaip įrodymą, jog jie iš tikrųjų atitinka šiuos įpareigojimus, taip pat skaidrumo sumetimais, REACH reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateiktų registravimo dokumentaciją, kurioje turi būti:

  1. techninė dokumentacija, įskaitant duomenis apie cheminę medžiagą;
  2. ir medžiagų, kurių kiekis per metus vienam registruotojui yra 10 arba daugiau tonų, cheminės saugos ataskaitą, kurioje įvertinta, kaip galima kontroliuoti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Privalomos registruoti cheminės medžiagos

Įpareigojimas registruoti taikomas medžiagoms, kurių vienas gamintojas / importuotojas pagamina ar importuoja 1 ar daugiau tonų per metus. Bendrai, jie taikomi visoms atskiroms arba preparatuose esančioms cheminėms medžiagoms. Jie taikomi gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms, jei numatoma, kad medžiaga išsiskirs įprastinėmis ar pagrįstai numanomomis naudojimo sąlygomis, arba Europos cheminių medžiagų agentūrai paprašius (žr. schemą Gaminiuose esančioms medžiagoms taikomi reikalavimai).


Cheminės medžiagos, kurioms netaikomas registracijos reikalavimas

Kai kurios cheminės medžiagos yra visiškai atskirtos nuo REACH ir todėl joms netaikomas registracijos reikalavimas: radioaktyviosioms medžiagoms, medžiagoms, kurioms privaloma muitinė kontrolė, neišsiskiriančioms tarpinėms medžiagoms ir gynybos sumetimais naudojamoms bei nacionalines išimtis turinčioms medžiagoms. Be to, atliekos taip pat neįtrauktos, kadangi tai nėra cheminė medžiaga, preparatas ar gaminys REACH reglamente nurodyta prasme.

Kitos medžiagos, kurioms taikomi kiti lygiaverčiai teisės aktais, specialiai atleistos nuo registracijos reikalavimo (medicinos, maisto produktuose ir pašaruose naudojamos medžiagos). Be to, registracijos reikalavimas netaikomas ir tam tikroms nustatytoms medžiagoms ar medžiagų kategorijoms bei tam tikruose nustatytuose perdirbimo procesuose naudojamoms medžiagoms. Laikoma, kad jos kelia mažiausią pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai (IV priede išvardytos medžiagos) arba manoma, kad jų registracija yra netinkama ar nebūtina (V priede išvardytos medžiagos arba perdirbimo procesai). Polimerams šiuo metu registracijos reikalavimas netaikomas, tačiau gamintojams ir importuotojams vis tiek gali reikėti registruoti monomerus ar kitas polimerų gamybai naudojamas medžiagas (žr. lentelę Polimerams ir monomerams taikomos nuostatos). Jau registruotoms ir pakartotinai importuojamoms perdirbtoms ar regeneruotoms medžiagoms registracijos reikalavimas taip pat netaikomas.

Daugiau informacijos rasite lentelėje REACH reglamento taikymo sritis.


Įregistruotomis laikomos cheminės medžiagos

Tam tikros medžiagos ar medžiagų naudojimo būdai yra laikomi įregistruotais, todėl jų registruoti nereikia. Tai taikoma:

  1. biocidiniuose produktuose esančioms veikliosioms medžiagoms,
  2. augalų apsaugos produktuose esančioms veikliosioms medžiagoms,
  3. ankstesnėje sistemoje (Direktyva 67/548/EEC2) užregistruotoms naujoms cheminėms medžiagoms, atsižvelgiant į medžiagos kiekį tonomis.

Apie šias medžiagas pateikta informacija yra lygiavertė registravimo dokumentacijos duomenims. Europos cheminių medžiagų agentūrai pavesta įtraukti juos į savo duomenų bazes.


Cheminei medžiagai taikomos individualios nuostatos

Izoliuotoms tarpinėms ir gaminamoms arba importuojamoms mokslinių tyrimų ir kūrimo (MKT) tikslais medžiagoms taikomos individualios nuostatos REACH teisės aktų ribose, įskaitant registraciją, tol, kol jos yra naudojamos nustatytomis sąlygomis.
Daugiau informacijos galima rasti schemose Izoliuotoms tarpinėms medžiagoms taikomos nuostatos ir MKT tikslais naudojamoms medžiagoms taikomos nuostatos.


Registravimo terminai

Cheminės medžiagos, kurioms taikomas REACH reglamentas, ir kurios nėra atleistos nuo įpareigojimo registruotis, turi būt įregistruojamos prieš jas pradedant gaminti ar importuoti į Europos Sąjungą. Tačiau yra specialus pereinamasis laikotarpis medžiagoms, kurios nustatytomis sąlygomis jau buvo gaminamos arba importuojamos iki REACH įsigaliojimo 2007 m. birželio 1 d. Šios medžiagos vadinamos „medžiagomis, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis“, kadangi ilgainiui registracijos sistema joms taikoma įvariuose etapuose, o ne tuoj pat iš karto. Prielaida pasinaudoti registracijos atidėjimu yra „medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis“ preliminarus užregistravimas nuo 2008 m. birželio 1 d. iki gruodžio 1 d. „Medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis“ arba „medžiagos, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis“, kurios nebuvo preliminariai užregistruotos, turi būti registruojamos iki gamybos arba importo pradžios nuo 2008 m. birželio 1 d.


Registravimo terminai


Registracijos dokumentacijos išsamumo patikra

Europos cheminių medžiagų agentūra yra atsakinga už visų registracijos dokumentacijų valdymą. Dokumentacijos pateikimo etape Agentūra elektroniniu būdu atliks paprastą išsamumo patikrą. Pateiktos informacijos kokybė gali būti tikrinama vėliau, atliekant įvertinimą.

 

1. Ne ES gamintojai gali paskirti „tinkamiausius atstovus“ importuotojų įsipareigojimams vykdyti. Tinkamiausi atstovai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, įsteigti Europos Sąjungoje ir turintys pakankamą kvalifikaciją praktiškai tvarkyti chemines medžiagas ir su jomis susijusią informaciją. Paskyręs tinkamiausią atstovą, ne ES gamintojas apie paskyrimą privalo pranešti importuotojui (-ams), dirbančiam (-tiems) toje pačioje tiekimo grandinėje. Pateikus šį pranešimą, tinkamiausias atstovas imasi ES importuotojų vaidmens ir vykdo jų registracijos įsipareigojimus.
2. 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967. 8. 16, p.1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prancūzija, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).