BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Vartotojo įsipareigojimai > Galimos naudoti cheminės medžiagos


Cheminės medžiagos, kurias galima naudoti ir tiekti rinkai

   
 

Be įsipareigojimų, kuriuos gali reikėti prisiimti pagal REACH, tolesnis naudotojas pirmiausia turi patikrinti, ar jam leidžiama naudoti ir tiekti rinkai konkrečią medžiagą.

Privalomos registruoti cheminės medžiagos

Pagal REACH reglamentą, tolesniam naudotojui draudžiama naudoti ir tiekti rinkai neregistruotas medžiagas, kurias privaloma registruoti. Tai reiškia, kad naudojamuose ir tiekiamuose rinkai produktuose gali būti tik tokių cheminių medžiagų, kurios:

  • gamintojo gaminamos arba importuotojo įvežamos mažesniais nei 1 tona per metus kiekiais, arba
  • joms netaikomi REACH reikalavimai arba jų nereikia registruoti, arba
  • buvo (arba bus) iš anksto įregistruotos1 ir turi vėlesnį registravimo terminą, arba
  • įregistruotos2.

Tai taikoma atskiroms cheminėms medžiagoms, esančioms preparatų sudėtyje ir toms, kurios, kaip numatoma, išsiskirs iš gaminių3 esant įprastoms ar pagrįstai numanomoms naudojimo sąlygoms. Praktiškai, tolesnis naudotojas turi užtikrinti, kad jo tiekėjas žinotų REACH reglamento nuostatas ir laikytųsi jo reikalavimų. Jei tiekėjas yra platintojas arba kitas tolesnis naudotojas, jis savo prašymą turi perduoti kitam pirmesnės tiekimo grandinės dalies veikėjui. Jei yra didelis medžiagų skaičius, gali būti neįmanoma susisiekti su visais tiekėjais iš karto, todėl tolesnis tiekėjas gali norėti sutelkti savo išteklius pirmiausia į svarbiausias chemines medžiagas. Tačiau tai reiškia, kad kitų medžiagų naudojimas gali būti pavojingas dėl galimo neatitikimo REACH nuostatoms.

Cheminės medžiagos, apie kurias reikia pranešti

Cheminėms medžiagoms, naudojamoms vykdant produktų ir technologinius tyrimus bei plėtrą (PTTP), gali būti netaikoma prievolė registruoti, jei apie jas pranešama Europos cheminių medžiagų agentūrai. Ši išimtis taikoma 5 metus ir, paprašius, gali būti pratęsiama dar iki 5 metų (10 metų medicininės paskirties rinkai neteikiamiems produktams arba medžiagoms), jei tai gali pagrįsti tyrimų ir plėtros programa. Reikalavimas netaikomas tik tam medžiagos kiekiui, kurį PTTP tikslais gamintojas ar importuotojas naudoja savarankiškai arba bendradarbiaudamas su ribotu skaičiumi sąraše išvardytų vartotojų. Agentūra gali nuspręsti nustatyti sąlygas, užtikrinančias, kad cheminę medžiagą pagrįstai kontroliuojamomis sąlygomis tvarkys tik sąraše išvardytų vartotojų personalas, o pratęsimo laikotarpiui pasibaigus likę kiekiai bus surinkti ir pašalinti. Tolesnis cheminės medžiagos naudotojas, kuris į sąrašą įtrauktas kaip atrinktasis vartotojas, su kuriuo gamintojas ar importuotojas bendradarbiauja pranešant apie PTTP, medžiagą turi naudoti PTTP tikslais ir laikydamasis Agentūros nustatytų bei jo tiekėjo perduotų sąlygų.

Kito tipo pranešimas susijęs su gaminių sudėtyje esančiomis didelį susirūpinimą keliančiomis medžiagomis. Jei cheminė medžiaga priskirta toms, kurios galiausiai bus įtrauktos į REACH reglamento XIV priedą (autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas), o jos kiekiai visuose gamintojo gaminamuose gaminiuose yra didesni nei viena tona per metus, ir kurios koncentracija viršija 0,1 proc. pagal masę - jei ji dar neįregistruota šiam naudojimo būdui, - apie ją turi būti pranešama (išskyrus atvejus, kai galima atmesti poveikio žmonėms ar aplinkai galimybę naudojant ją įprastomis ar pagrįstai numanomomis sąlygomis, įskaitant šalinimą). Norėdamas išvengti bet kokio tiekimo grandinės trūkio dėl nesamo pranešimo (ar registracijos), tolesnis naudotojas turi užtikrinti, kad gaminių gamintojas jo tiekimo grandinėje laikytųsi REACH reglamento reikalavimų.

Autorizuotinos cheminės medžiagos

Kai kurių medžiagų naudojimui gali būti taikomas autorizacijos reikalavimas. Tiekėjas tai nurodo saugos duomenų lapo 15 skirsnyje arba pateikia su informacija, kai saugos duomenų lapas nebūtinas. Tolesni naudotojai taip pat gali patikrinti šiuos Agentūros paskelbtus sąrašus: pasiūlytų medžiagų, kurios galiausiai bus įtrauktos į REACH reglamento XIV priedą, sąrašą (autorizuotinos cheminės medžiagos), į XIV priedą rekomenduojamas įtraukti medžiagas (pirmosios rekomendacijos iki 2009 m. birželio 1 d.) ir, kai yra, XIV priedą.
Tolesnis naudotojas gali naudoti autorizuotiną cheminę medžiagą, jei ją naudoja laikydamasis pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui suteiktos autorizacijos4 sąlygų. Pirmą kartą gavęs autorizuotiną medžiagą - savarankišką ar esančią preparato sudėtyje, - vėliausiai per tris mėnesius apie tai turi pranešti Agentūrai. Jei tolesnio naudotojo naudojimo būdui ši autorizacija netaikoma, o jis nori jį tęsti, tolesnis naudotojas turi savarankiškai kreiptis dėl autorizacijos suteikimo savo naudojimo būdui ir, jei taikoma, savo vartotojo naudojimo būdui.
Jei nepateikiamas nė vienas prašymas autorizacijai gauti, tolesnis naudotojas turi nustoti naudoti medžiagą iki XIV priede nustatyto pabaigos termino5 ir po šios datos nebetiekti cheminės medžiagos - atskiros ar esančios preparato sudėtyje, - savo vartotojui .

XIV priede nurodyta medžiaga gali būti naudojama tiems naudojimo būdams, kuriems autorizacijos reikalavimas netaikomas. Tokiu atveju tolesnis naudotojas turi patikrinti, ar jo naudojimo būdui reikalavimas netaikomas. Jei netaikomas, jis gali toliau naudoti medžiagą be autorizacijos. Tačiau jis turi laikytis tiekėjo perduotų naudojimo sąlygų ir imtis jo nurodytų rizikos valdymo priemonių.

Cheminės medžiagos, kurioms taikomi apribojimai

Pagal REACH, apribojimai gali suvaržyti cheminės medžiagos naudojimą. Jei medžiagai - atskirai arba esančiai preparato ar gaminio sudėtyje, - taikomi apribojimai, tolesnis naudotojas ją naudoti toliau gali tik tada, jei laikosi šių apribojimų. Tiekėjas saugos duomenų lapo 15 skirsnyje turi nurodyti, ar jo tiekiamai medžiagai taikomi apribojimai. Jei saugos duomenų lapas neprivalomas, tiekėjas privalo pateikti informaciją apie visas medžiagas, kurioms taikomi apribojimai.
Kai kuriais atvejais apribojimas gali būti griežtas draudimas naudoti cheminę medžiagą, ir tada tolesnis naudotojas daugiau jos naudoti nebegali (draudimo data nurodyta REACH reglamento XVII priede). Kitais atvejais gali būti draudžiami konkretūs naudojimo būdai arba taikomos kitos sąlygos, kad būtų galima kontroliuoti medžiagos keliamą riziką. Kalbant apie autorizaciją, tolesnis naudotojas turi patikrinti, ar jo naudojimo būdui netaikomi apribojimai.


1. REACH numatytas specialus pereinamasis laikotarpis medžiagoms, kurios nustatytomis sąlygomis jau buvo gaminamos arba importuojamos iki reglamento įsigaliojimo 2007 m. birželio 1 d. Šios medžiagos vadinamos „medžiagomis, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis“, kadangi ilgainiui registracijos sistema joms taikoma įvairiuose etapuose, o ne tuoj pat iš karto. Būtina pereinamojo laikotarpio sąlyga yra preliminari medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracija. Preliminari registracija vyksta šešis mėnesius nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d. Iki 2009 m. sausio 1 d. savo svetainėje Agentūra paskelbia preliminariai įregistruotų medžiagų sąrašą. Jei medžiagos nėra sąraše, tolesnis naudotojas Agentūrai gali pranešti apie savo domėjimąsi šia medžiaga. Tada Agentūra savo svetainėje paskelbs šios medžiagos pavadinimą. Potencialaus registruotojo prašymu, Agentūra pateikia jam tolesnio naudotojo kontaktinę informaciją. Pirmą kartą medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, ir kurios kiekis viršija 1 toną per metus, gamintojai ir importuotojai po 2008 m. gruodžio 1 d. vis dar gali į Agentūrą kreiptis dėl preliminarios registracijos. Tačiau su sąlyga, kad preliminari registracija įvykdoma per 6 mėnesius nuo pirmo pagaminimo / importo ir numatant, kad preliminaraus registravimo data yra bent 12 mėnesių iki atitinkamo registravimo termino pabaigos.
2. Baigus konkrečios medžiagos registravimą, registruotojui paskiriamas šios medžiagos registracijos numeris. Priėmus šį numerį, jis turi būti įtraukiamas į saugos duomenų lapą kiekvieno tiekimo metu.
3. Gaminių gamintojai turi preliminariai registruoti / įregistruoti jų gaminių sudėtyje esančią medžiagą, kurios kiekis viršija vieną toną per metus ir numatoma, kad ji išsiskirs įprastinėmis arba pagrįstai numanomomis naudojimo sąlygomis, jei toks šios medžiagos naudojimo būdas dar nebuvo įregistruotas (pirmesnėje tos pačios tiekimo grandinės dalyje arba kitoje tiekimo grandinėje).
Reikia taip pat priminti, kad Agentūra gali tam tikromis sąlygomis reikalauti, kad būtų registruojamos gaminių sudėtyje esančios medžiagos, kurių išsiskyrimas iš gaminių nenumatomas.
4. Suteiktos autorizacijos numeris nurodomas cheminės medžiagos etiketėje.
5. Pabaigos (saulėlydžio) terminas: data, nuo kurios draudžiama tiekti cheminę medžiagą rinkai arba ją naudoti, jei nėra suteikta autorizacija.


Prévention du risque chimique, France, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).