BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Glosarijus

   
 

Gaminys
Daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis. Gaminių pavyzdžiai: automobilis ir telefonas.

Cheminė medžiaga
Natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant poveikio medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties.

Cheminė medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis
Cheminė medžiaga, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
(a) įrašyta į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (EINECS);
(b) pagaminta Bendrijoje arba šalyse, įstojusiose į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d., 2004 m. gegužės 1 d. arba 2007 m. sausio 1 d., tačiau gamintojas ar importuotojas jos nepateikė į rinką nė karto per 15 metų iki šio reglamento įsigaliojimo, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais;
(c) ją gamintojas ar importuotojas pateikė į Bendrijos arba šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d., 2004 m. gegužės 1 d. arba 2007 m. sausio 1 d., rinką iki šio reglamento įsigaliojimo, ir buvo laikoma, kad apie ją pranešta pagal Direktyvos 67/548/EEB 8 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, tačiau ji neatitinka šiame reglamente pateiktos polimero sąvokos apibrėžties, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais.

Cheminės medžiagos, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis
Cheminė medžiaga, kuri nėra medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis 3.20 straipsnyje apibrėžta prasme. Šioms cheminėms medžiagoms netaikomas pereinamasis laikotarpis, numatytas medžiagoms, kurioms jis taikomas pagal REACH, ir todėl jos turi būti užregistruojamos iki jų gamybos arba importo pradžios.

Cheminis preparatas
Dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišinys ar tirpalas.

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA - European Chemicals Agency)
Agentūra įkurta siekiant užtikrinti techninių, mokslinių ir administracinių REACH aspektų valdymą ir kai kuriais atvejais vykdymą bei su šiais aspektais susijusių veiksmų nuoseklumą Bendrijos lygiu. Agentūros buveinė yra Helsinkyje.

Gamintojas
Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Bendrijoje gamina cheminę medžiagą.

Gamyba
Cheminių medžiagų gaminimas ar natūralių cheminių medžiagų išgavimas.

Importas
Fizinis cheminės medžiagos įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją;

Importuotojas
Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už cheminių medžiagų importą.

Naudojimas
Perdirbimas, preparatų ruošimas, suvartojimas, laikymas, sandėliavimas, apdorojimas, sudėjimas ar supylimas į talpyklas, perdėjimas ar perpylimas iš vienos talpyklos į kitą, sumaišymas, gaminio gaminimas arba kitoks naudojimas.

Registracijai
Registracija yra Europos Sąjungoje gaminamos arba į ją importuojamos (taip pat Norvegijoje, Islandijoje bei Lichtenšteine, jei tai vykdoma šiose šalyse) cheminės medžiagos techninės dokumentacijos ir, jei reikia, cheminės saugos ataskaitos pateikimas Agentūrai.

Registruotojas
Cheminės medžiagos gamintojas ar importuotojas arba gaminio gamintojas ar importuotojas, pateikiantis dokumentus registruoti cheminę medžiagą.

Tarpinė cheminė medžiaga
Cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kurį vykdant ji paverčiama kita chemine medžiaga (toliau — sintezė):
(a) neišsiskirianti tarpinė cheminė medžiaga: tarpinė medžiaga, kuri sintezės metu nėra tyčia pašalinta iš įrenginio (išskyrus mėginių ėmimą), kuriame vyksta sintezė. Prie tokių įrenginių priskiriama: reakcijos indai, jų papildoma įranga ir bet kokie įrenginiai, per kuriuos pereina cheminė (-ės) medžiaga (-os) nenutrūkstamo proceso arba periodinės gamybos metu, taip pat vamzdynai, skirti cheminėms medžiagoms transportuoti iš vieno indo į kitą ruošiantis kitam reakcijos etapui, tačiau nepriskiriamos talpyklos ar kitokie indai, kuriuose saugoma pagaminta cheminė (-ės) medžiaga (-os);
(b) gamybos vietoje izoliuota tarpinė cheminė medžiaga: neišsiskiriančios tarpinės cheminės medžiagos kriterijų neatitinkanti tarpinė medžiaga, kurios gamyba ir kitos cheminės (-ių) medžiagos (-ų) sintezė iš jos vyksta toje pačioje gamybos vietoje, kurią valdo vienas ar keli juridiniai asmenys;
(c) gabenama izoliuota tarpinė cheminė medžiaga: tarpinė medžiaga, neatitinkanti neišsiskiriančios tarpinės medžiagos kriterijų, gabenama arba tiekiama iš vienos gamybos vietos į kitą.

Tiekimas rinkai
Cheminės medžiagos tiekimas arba bet koks perdavimas kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai. Importas laikomas tiekimu rinkai.

Tolesnis naudotojas
Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, bet ne gamintojas ar importuotojas, naudojantis cheminę medžiagą — atskirą ar esančią preparato sudėtyje — savo pramoninėje ar profesionalioje veikloje. Platintojas ar vartotojas nelaikomas tolesniu naudotoju.