BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Duomenys apie chemines medžiagas > Cheminės medžiagos identifikavimas


Cheminės medžiagos identifikavimas ir įvardijimas

   
 

REACH reglamentas skirtas išimtinai tik cheminėms medžiagoms. Siekiant užtikrinti tinkamą REACH sistemos darbą, labai svarbu medžiagą identifikuoti tiksliai.


Cheminės medžiagos, kurioms taikomas REACH

REACH nagrinėja atskirų, preparatų sudėtyje (iš dviejų ar daugiau medžiagų sudaryti dirbtiniai mišiniai arba tirpalai) ir gaminiuose esančių cheminių medžiagų gamybą, importą, pateikimą į rinką ir naudojimą.
Pačių preparatų ir gaminių REACH nereguliuoja. Todėl, siekiant atitikti REACH reglamento nuostatas, be atskirų cheminių medžiagų aprašo, gamintojai ir importuotojai turi išvardyti visas gaminamų arba importuojamų preparatų sudėtyje ir gaminiuose esančias chemines medžiagas.

Pagal REACH, cheminė medžiaga – tai natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant poveikio medžiagos stabilumui arba nepakeičiant jos sudėties.

Šis apibrėžimas nusako gryną cheminį junginį, turintį atskirą molekulinę struktūrą.
Cheminės medžiagos, patenkančios į REACH taikymo sritį, paprastai yra gamybos proceso cheminės reakcijos produktas ir gali buti sudarytas iš kelių skirtingų sudedamųjų dalių. Kaip apibrėžta REACH, cheminės medžiagos taip pat apima medžiagas, cheminiu būdu išvestas iš arba atskirtas nuo gamtoje randamų natūralių cheminių medžiagų, galinčias būti atskiru elementu arba sudaryti molekulę (pvz., grynieji metalai ar tam tikri mineralai) ar kelias sudedamąsias dalis.

Kai kurioms cheminėms medžiagoms REACH arba dalis jo reikalavimų netaikomi (daugiau informacijos rasite lentelėje REACH reglamento taikymo sritis).


Įvairūs cheminių medžiagų tipai

Identifikavimui ir įvardijimui pagal REACH reikalavimus, cheminės medžiagos skiriamos į dvi pagrindines grupes:

  1. „Tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagos“: cheminės medžiagos, kurių kiekybinė ir kokybinė sudėtis yra nustatyta.
  2. „UVCB medžiagos“: nežinomos arba kintamos sudėties medžiagos, sudėtiniai reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.

Tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagų sudėties kintamumą tiksliai nusako pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ų) koncentracijos intervalo žemutinės ir viršutinės ribinės vertės. UVCB medžiagų kintamumas yra sąlyginai didelis ir (arba) nenuspėjamas.

Kai „tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros medžiagai“ būtina registracija, reikia nurodyti medžiagos cheminę sudėtį, cheminę tapatybę ir visų medžiagos sudėtinių dalių turinį. Kai kurių tipų medžiagoms charakterizuoti vien tik cheminės sudėties nepakanka, todėl medžiagos cheminiam identifikavimui turi būti pateikiami papildomi fizikiniai cheminių struktūrų parametrai (pvz., kristalų morfologija).

„UVCB medžiagų“ identifikacijai be to, kas yra žinoma apie jų cheminę sudėtį, reikia kitokio tipo informacijos, kadangi:

  1. sudedamųjų dalių skaičius yra sąlyginai didelis ir (arba)
  2. didesnioji sudėties dalis nežinoma, ir (arba)
  3. sudėties kintamumas yra sąlyginai didelis arba blogai nuspėjamas.

Kai reikia registruoti UVCB medžiagą, gamintojai / importuotojai turi pateikti pavadinimą, medžiagos arba jos šaltinio kilmę ir tinkamiausius perdirbimo etapus. Kitos medžiagos savybės taip pat gali būti svarbūs identifikatoriai.

Įvairių cheminių medžiagų įvardijimo taisyklės pateiktos schemoje Cheminių medžiagų identifikavimas ir įvardijimas.


Vienodų medžiagų įvardijimas

Gamintojai ir importuotojai turi nustatyti, ar jų atitinkamos medžiagos gali būti laikomos vienodomis REACH tikslams. Vienodų medžiagų identifikacija yra svarbi dalijantis duomenimis, nes tai leidžia riboti medžiagos bandymus, ir yra paremta tinkamu medžiagos identifikavimu.


Struktūriškai panašių cheminių medžiagų grupavimas

Pagal REACH, XI priede suteikiama galimybė chemines medžiagas įvertinti ne kiekvieną atskirai, o grupuojant jas kategorijomis.
Cheminių medžiagų kategorija – tai grupė cheminių medžiagų, kurių fizikinės ir cheminės, toksiškumo žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai bei (arba) išlikimo aplinkoje savybės gali būti panašios arba atitikti įprastinį modelį dėl struktūrinio panašumo (arba kitų panašumo charakteristikų). Kategorijos metodas reiškia, kad įmanoma nustatyti savybes, kurios yra bendros bent keliems kategorijos nariams. Šis metodas taip pat suteikia pagrindą, norint nustatyti galimas visos kategorijos savybių tendencijas.
Dėl to matavimo duomenų naudojimą galima pritaikyti panašioms neišbandytoms cheminėms medžiagoms. Todėl patikimi vertinimai, kurių pakanka klasifikavimui bei ženklinimui ir (arba) rizikai įvertinti, gali būti atliekami be papildomų bandymų.

Taigi gamintojai ir importuotojai yra suinteresuoti teisingai identifikuoti savo chemines medžiagas, nes tai leidžia jiems nuspręsti, ar įmanoma grupuoti.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prancūzija, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).