BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Pradžia
> Cheminės saugos vertinimas > Poveikio vertinimas


Poveikio įvertinimas

   
 

Poveikio įvertinimą sudaro cheminės medžiagos dozės (arba koncentracijos), kurios poveikį gali patirti žmonės ar aplinka, nustatymas. Jis apima visą cheminės medžiagos gyvavimo ciklą nuo pagaminimo iki skirtingų nurodytų naudojimo būdų. Tai atliekama dviem aiškiais veiksmais:

 1. Kuriamas (-i) poveikio scenarijus (-ai) arba numatomi atitinkami naudojimo būdai ir poveikio kategorijos.
 2. Įvertinamas poveikis.

Cheminių medžiagų, kurios pateikiamos į rinką, atitinkamas (-i) poveikio scenarijus (-ai) ir poveikio įvertinimo santrumpa bus įtraukti į saugos duomenų lapo priedą. Prie saugos duomenų lapo pridedamas parengtas poveikio scenarijaus (-ų) standartinis formatas.

Poveikio scenarijų rengimas

Poveikio scenarijuose apibūdinama, kaip cheminė medžiaga gaminama arba naudojama, kaip kontroliuoti jos poveikį žmonėms ir aplinkai. Jis apima tiek eksploatavimo sąlygas, tiek rizikos valdymo priemones, kurių imasi gamintojas, importuotojas arba tolimesni vartotojai. Vėliau visi jie yra pagrindiniai poveikio scenarijų gavėjai ir turi patikrinti, ar jų reikalavimai atitinka apibūdintas naudojimo sąlygas.

Reikalaujamas poveikio scenarijų išsamumas gali labai skirtis, tai priklauso nuo cheminių medžiagų naudojimo, jų pavojingumo savybių ir prieinamos informacijos kiekio.

Poveikio scenarijuose gali būti apibūdintos atitinkamos rizikos valdymo priemonės, taikytinos keliems atskiriems procesams arba cheminės medžiagos naudojimo būdams. Tokiu atveju jie gali nurodyti kaip poveikio kategorijos.

Kadangi cheminės saugos vertinimo procesas gali būti kartotinis, pirmas poveikio scenarijus kuriamas remiantis pradinėmis prielaidomis apie eksploatavimo sąlygas ir rizikos valdymo priemones. Pirmas vertinimas pagrįstas prieinama informacija apie pavojingumą ir poveikio vertinimu pagal pradinį scenarijų. Jei per pirminį rizikos apibūdinimą nurodoma, kad rizika nėra tinkamai kontroliuojama, įvertinimą reikia patobulinti kartojant. Kad rizika būtų tinkamai kontroliuojama, gali reikėti papildomos informacijos apie pavojingumą, pakeisti eksploatacines sąlygas arba rizikos valdymo priemones, taip pat tiksliau įvertinti poveikį. Scenarijus, gautas po paskutinio papildymo (tiksliau – po galutinio poveikio įvertinimo), bus įtrauktas į cheminės saugos ataskaitą.

Poveikio vertinimas

Poveikio vertinimas atliekamas kiekvienam sukurtam scenarijui, jis apibūdinamas cheminės saugos ataskaitoje, šis veiksmas apima tris toliau nurodytus elementus:

 1. Išmetamų teršalų kiekio vertinimas
  Apsvarstomas išmetamų teršalų kiekis per visą cheminės medžiagos kaip tokios ir kaip gaminio sudėtinės medžiagos gyvavimo ciklą, įskaitant medžiagas, kurioms numatyti atliekų tvarkymo etapai. Šis vertinimas bus atliekama laikantis prielaidos, kad rizikos valdymo priemonės ir eksploatacinės sąlygos, apibūdintos poveikio scenarijuje, buvo įgyvendintos.
 2. Cheminės medžiagos išlikimo ir sklidimo vertinimas
  Apibūdinami galimi skilimo, kitimo ir reagavimo procesai. Taip pat įvertinamas išlikimas aplinkoje ir paskirstymas.
 3. Poveikio laipsnių vertinimas
  Įvertinama, kiek paveikiamos visos gyventojų grupės (darbininkai, vartotojai ir žmonės, patiriantys netiesioginį poveikį per aplinką) ir aplinkos sritys, kuriose poveikis gali pasireikšti. Aptariamas kiekvienas poveikio būdas (įkvėpus, pro burną, per odą arba jų derinys). Įvertinant atsižvelgiama į poveikio erdvinius ir laiko variantus.

Jei išmatuoto poveikio duomenys yra prieinami ir reprezentatyvūs, į juos atsižvelgiama atskirai. Tačiau įvertinant poveikį taip pat gali praversti analogiškų cheminių medžiagų tinkami modeliai arba svarbūs stebėsenos duomenys.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).