BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Cheminės saugos vertinimas > Pavojaus įvertinimas


Pavojaus įvertinimas

   
 

Pavojaus įvertinimas yra pirma cheminės saugos įvertinimo (CSA) pakopa.

Ja sudaro:

Susijusios informacijos rinkimas ir įvertinimas yra būtinas registracijai. Dokumentai su šia informacija įtraukiami į techninę dokumentaciją ir, jei privaloma, cheminės saugos ataskaitą. Informacijos tipas ir kiekis priklauso nuo gaminamo arba importuojamo medžiagos kiekio.

Pavojingumo žmonių sveikatai vertinimas

Atsižvelgiama į visas poveikio sveikatai grupes ir toksikologines savybes. Turima arba pateikiama toksikologinė informacija kiekvienai poveikio sveikatai grupei ir kiekvienam atitinkamam poveikio pavyzdžiui1 leidžia nustatyti išorinio poveikio laipsnį, kurio nepasiekus neturėtų būti neigiamo poveikio žmonių sveikatai (DNEL). Kai DNEL nustatyti negalima (pavyzdžiui, nenustatytai slenkstinei koncentracijai, kaip antai genotoksiškas kancerogeniškumas), įvedama pusiau kiekybinė vertė, vadinama nustatyta mažiausio poveikio riba (DMEL). Šios ribos nustatomos pagal toksigologinių bandymų rezultatus ir nepatikimumo veiksnius, kuriuos sąlygoja eksperimentinės informacijos kintamumas ir tos pačios rūšies individų bei skirtingų rūšių skirtumai.

Pavojingumo žmonių sveikatai vertinimas pagal fizikines ir chemines savybes

Vertinamas šių fizikinių ir cheminių savybių potencialus poveikis žmonių sveikatai:

  • sprogstamumas;
  • degumas;
  • oksidacinis potencialas.

Pavojaus aplinkai vertinimas

Vertinant pavojų aplinkai atsižvelgiama į potencialų poveikį ekosistemoms bet kurioje aplinkos srityje (vandenyje, ore, dirvožemyje), plėšrūnus maisto grandinėje ir mikrobiologinį nuotėkų valymo sistemų aktyvumą. Pavojaus aplinkai vertinimas leidžia nustatyti koncentraciją, už kurią mažesnė koncentracija neturėtų neigiamo poveikio aptariama aplinkos komponentui (PNEC). Kiekvienam aplinkos komponentui PNEC nustatomas remiantis ekotoksikologinių bandymų rezultatais ir vertinimo koeficientu. Kuo išsamesni duomenys ir ilgesnė bandymo trukmė, tuo mažesnis neapibrėžtumas ir vertinimo koeficiento dydis.

PBT ir vPvB vertinimas

Tolesnis šių savybių vertinimas pagrįstas, kadangi sunku prognozuoti ilgalaikio poveikio galimybę. Vertinimas skirtas nustatyti, ar cheminės medžiagos, pagal REACH XIII priede nustatytus kriterijus, yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB). Jei taip, apibūdinamas visas išmetamų teršalų kiekis per cheminės medžiagos gyvavimo ciklą.

 

Kai cheminė medžiaga atitinka klasifikavimo pavojinga arba PBT ir vPvB kriterijus, registruotojas turi atlikti poveikio įvertinimą ir rizikos apibūdinimą, kurie yra CSA dalis. Kitu atveju cheminės saugos vertinimas tuo ir baigiamas.

 

1. Poveikio pavyzdys: tai poveikio dažnumas, trukmė ir būdas bei poveikį galinti patirti gyventojų grupė.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2010
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).