BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Prevencijos priemonės > Saugos duomenų lapas


Saugos duomenų lapas

   
 

Kad visi cheminių medžiagų - atskirų, esančių preparatų ar gaminių sudėtyje - naudotojai turėtų visus duomenis saugiam medžiagų tvarkymui, informacija perduodama tolesnėms tiekimo grandinės dalims. Tai darbdaviams suteikia galimybę nustatyti, ar darbo vietoje yra kokių nors pavojingų cheminių veiksnių arba susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, ir įvertinti visus pavojus, kuriuos jų naudojimas gali kelti darbuotojų sveikatai ir saugai. Pagrindinė šio perdavimo priemonė yra saugos duomenų lapas. Kai neprivaloma, kita susijusi informacija turi būti pateikiama, kad tolesni naudotojai galėtų nustatyti ir taikyti atitinkamas rizikos valdymo priemones.

fds

Cheminės medžiagos ar preparatai, kurioms reikia saugos duomenų lapų

Medžiagos ar preparato tiekėjas pateikia saugos duomenų lapą:

 • kai cheminė medžiaga ar preparatas atitinka klasifikavimo pavojingomis kriterijus pagal direktyvas 67/548/EEB arba 1999/45/EB1;
 • kai medžiaga yra atspari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priede nustatytus kriterijus;
 • kai medžiaga yra pasiūlytų medžiagų sąraše, kuris galiausiai bus įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą (autorizuotos cheminės medžiagos).
Tiekėjas taip pat perduoda saugos duomenų lapą, kai preparatas neatitinka klasifikavimo pavojingu kriterijų, tačiau jo sudėtyje yra:
 • bent viena žmonių sveikatai ar aplinkai pavojinga cheminė medžiaga, kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 1 proc. masės, o dujiniame preparate — lygi arba didesnė nei 0,2 proc. tūrio;
 • bent viena cheminė medžiaga, kuri yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priede išdėstytus kriterijus, ir kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 0,1 proc. masės;
 • cheminė medžiaga, esanti pasiūlytų medžiagų sąraše, kuris galiausiai bus įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą (autorizuotos medžiagos), ir kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 0,1 proc. masės;
 • cheminė medžiaga, kuriai Bendrijoje yra nustatyta ribinė poveikio darbo aplinkoje vertė.

Pastaba:
saugos duomenų lapo pateikti nebūtina, jei pavojingos medžiagos ar preparatai siūlomi ar parduodami plačiajai visuomenei kartu pateikiant pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti, nebent tokio saugos duomenų lapo prašo tolesnis naudotojas ar platintojas.

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

Saugos duomenų lape yra 16 antraščių: daugiau informacijos rasite dokumentuose16 saugos duomenų lapų antraščių ir Aš skaitau saugos duomenų lapą. Kai cheminės saugos ataskaita buvo parengta kaip registravimo procedūros dalis, į saugos duomenų lapo priedą įtraukiami atitinkami poveikio scenarijai (nustatytiems cheminės medžiagos naudojimo būdams). Saugos duomenų lapas pateikiamas oficialia valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-se) cheminė medžiaga ar preparatas tiekiami rinkai, kalba, nebent atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) nusprendžia kitaip. Saugos duomenų lapas pateikiamas nemokamai rašytiniu ar elektroniniu būdu. Tiekėjai nedelsdami atnaujina saugos duomenų lapą tokiais atvejais:

 • nedelsiant po to, kai sužinoma nauja informacija, kuri gali turėti įtakos rizikos valdymo priemonėms, arba nauja informacija apie pavojus;
 • jei autorizacija buvo suteikta arba atsisakyta ją suteikti;
 • jei buvo nustatyti apribojimai.

Nauja informacijos versija, pažymėta "Peržiūrėta: (data)", rašytinė ar elektroniniu būdu pateikiama nemokamai visiems ankstesniems gavėjams, kuriems cheminė medžiaga ar preparatas buvo tiekiami pastaruosius 12 mėnesių. Po medžiagos registracijos atliekant naujinimus pateikiamas registracijos numeris.

Informacija apie chemines medžiagas ar preparatus, kuriems saugos duomenų lapas neprivalomas

Cheminės medžiagos ar preparato sudėtyje esančios cheminės medžiagos tiekėjas, kuris neprivalo pateikti saugumo duomenų lapo, gavėjui pateikia šią informaciją:

 • ar cheminei medžiagai privaloma autorizacija bei išsamią informaciją apie suteiktą arba atsisakytą suteikti autorizaciją šioje tiekimo grandinėje;
 • išsamią informaciją apie taikomus apribojimus;
 • kitą turimą ir svarbią informaciją apie cheminę medžiagą, būtiną nustatant ir taikant atitinkamas rizikos valdymo priemones. Ji apima konkrečias registruotojo registracijos dokumentuose nurodytas sąlygas, kurioms esant jam leidžiama neatlikti REACH reikalaujamų bandymų;
 • visų medžiagų, apie kurias informacija buvo perduota pagal pirmiau pateiktus punktus, registracijos numerius, jei yra.

Ši informacija nemokamai perduodama rašytiniu ar elektroniniu būdu ir naujinama taip dažnai, kaip būtina, laikantis tos pačios, kaip ir saugos duomenų lapams, tvarkos.

Informacija apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas

Gaminio, kurio sudėtyje yra cheminė medžiaga, įtraukta į pasiūlytų medžiagų sąrašą, kuris galiausiai bus įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą (autorizuotos medžiagos), ir kurios koncentracija viršija 0,1 proc. pagal masę, tiekėjas pateikia gaminio gavėjui pakankamai informacijos (mažiausiai — medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti.

Klientui prašant, susijusi informacija nemokamai pateikiama per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos. Bendroji apžvalga pateikiama dalyje Perdavimas tolesnėms grandinės dalims.

1. 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967. 8. 16, p.1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/121/EB (OL L 396, 2006.12.30, p. 850). 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/8/EB (OL L 200, 2006.01.24, p. 12). Šios direktyvos bus panaikintos reglamentu Nr. 1272/2008, kuris įsigalios 2015 m. birželio 1 d.logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2009
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).