BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Pradžia
> Prevencijos priemonės > Vartojimo leidimas


Vartojimo leidimas

   
 

REACH leidimų išdavimo procesas turi kontroliuoti dėl poveikio sveikatai ir aplinkai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų pavojų, raginti jas pakeisti tinkamais pakaitalais. Taigi leidimų išdavimas yra privalomas norint pateikti į rinką arba naudoti į XIV priedą įtrauktą cheminę medžiagą, mišinį, kuriame yra tokios medžiagos, arba gaminio sudėtinę medžiagą.

Cheminių medžiagų identifikavimas

REACH leidimų išdavimo procesas prasideda medžiagų, kurios dėl jų svarbiausių savybių kelia didelį susirūpinimą, identifikavimu1. Kiekvienai tokiai cheminei medžiagai ECHA pagal XV priedą parengia dokumentaciją, išleidžia įspėjimą, kad cheminė medžiaga buvo pripažinta įtrauktina į XIV priedą, tada užregistruoja ją į siūlomų medžiagų sąrašą. Paskui Europos Komisijai ECHA išsiunčia rekomendaciją įtraukti į sąrašą svarbiausių cheminių medžiagų, kurios pasižymi PBT2 ar vPvB3 savybėmis, yra naudojamos plačiai ar dideliais kiekiais. Pagaliau Komisija nusprendžia, ar siūlomą cheminę medžiagą įtraukti į XIV priedą, t. y. į cheminių medžiagų, kurioms reikalingi leidimai, sąrašą.

XIV priedo turinys

XIV priedas – tai lentelė, kurioje nurodyta cheminė medžiaga, svarbiausios savybės, dėl kurių ji buvo įtraukta į sąrašą, ir pereinamieji susitarimai. Taip pat gali būti nurodomi tam tikri naudojimo būdai ar jų kategorijos, kuriems netaikomas leidimų reikalavimas. XIV priede gali būti nurodyti tam tikrų naudojimo būdų peržiūrėjimo laikotarpiai.

Prašymai gauti leidimus ir leidimų išdavimas

Norėdami pateikti į rinką arba naudoti cheminę medžiagą, įtrauktą į cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašą (XIV priedą), gamintojai, importuotojai ir tolesni vartotojai ECHA turi pateikti prašymą gauti leidimą, nurodydami, kaip medžiagą naudos, taip pat pateikdami cheminio saugumo ataskaitą, galimų alternatyvių medžiagų ir jų galimų pavojų analizę. Be to, pateikiant prašymą gauti leidimą reikia sumokėti mokestį.

Pavojaus įvertinimo bei Socialinės ir ekonominės analizės komitetai apsvarstys prašymą ir paruoš išvadų apmatus. Tada savo galutines išvadas ECHA nusiųs Komisijai, valstybėms narėms ir pareiškėjui. Galų gale Komisija nuspręs, ar išduoti leidimą.

Leidimas naudoti cheminę medžiagą gali būti išduodamas tik tuo atveju, jei įrodoma, kad pavojai žmonių sveikatai ir aplinkai tinkamai kontroliuojami, kad socialinė ir ekonominė nauda nusveria pavojų ir kad nėra tinkamų alternatyvių medžiagų. Leidime nurodoma, kokiam asmeniui (-ims) leidimas išduodamas, nurodoma cheminė medžiaga, leistinas (-i) naudojimo būdas (-ai) ir visos galimos sąlygos. Kiekvienam leidimui skiriamas registracijos numeris, jį leidimo turėtojas arba tolesnis vartotojas turi nurodyti cheminės medžiagos arba mišinio, kuriame yra šios medžiagos, etiketėje, prieš pateikdamas į rinką. Kiekvienas medžiagos, kuriai reikalingas leidimas (galimos naudoti cheminės medžiagos), tolesnis vartotojas turi informuoti ECHA, kad ji atnaujintų cheminių medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, tolesnių vartotojų registrą.

 

1. Pagal 57 straipsnį SVHC – tai cheminės medžiagos, kurios yra kancerogeninės, mutageninės arba reprodukcijai toksinės, PBT / vPvB medžiagos (atitinkančios XIII priede nurodytus kriterijus arba identifikuojamos atskirai) ir medžiagos, sukeliančios endokrininius pokyčius.
2. PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.
3. vPvB: labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).