BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 

Pradžia
> Prevencijos priemonės > Tam tikroms medžiagoms skirti apribojimai


Tam tikroms medžiagoms skirti apribojimai

   
 

Apribojimo procesas – tai „tinklas“, saugantis nuo pavojų, kuriuos kelia tam tikros pavojingos cheminės medžiagos, mišiniai arba gaminių sudėtinės medžiagos, jo neapima kiti REACH procesai, ypač įpareigojimas registruotis. Egzistuojančių apribojimų sąrašas pateiktas reglamento XVII priede.

Apribojimų pasiūlymai

Jei, nepaisant taikomų priemonių, cheminė medžiaga kelia nepriimtiną pavojų sveikatai arba aplinkai, galima imtis veiksmų visos Bendrijos mastu. ECHA, pageidaujant Europos Komisijai, arba valstybė narė pagal XV priedą parengia apribojimų dokumentaciją. Kai cheminei medžiagai reikalingas leidimas, agentūra taip pat gali pasiūlyti apribojimų, jei pavojai tinkamai nekontroliuojami, cheminę medžiagą naudojant kaip sudėtinę gaminiuose.

Kai tik ECHA išleidžia paruoštų dokumentų sąrašą, suinteresuotosios šalys gali pateikti komentarus arba socialinę ir ekonominę informaciją, susijusią su siūlomais apribojimais. Jei paaiškėja, kad pastarieji yra tinkamiausios priemonės rizikai sumažinti, procesas tęsiamas pristatant apribojimus.

Apribojimų pristatymas

Rizikos įvertinimo komitetas su Socialinės ir ekonominės analizės komitetu ištiria dokumentaciją ir suformuluoja išvadą apie siūlomus apribojimus. Agentūra išspausdina šią nuomonę ir pateikia Komisijai, kad ši galų gale nuspręstų, ar reikia keisti XVII priedą, pritaikant naujus apribojimus arba keičiant dabartinius apribojimus.

XVII priedo turinys

XVII nurodytos visos cheminės medžiagos, kurioms taikomi apribojimai, ir atitinkamos sąlygos. Jis apima apribojimus, pritaikytus Direktyvai Nr. 76/769/EEB1, ir naujas priemones, iškilusias per REACH procedūrą. Šie apribojimai taikomi pačiai cheminei medžiagai, mišiniui arba gaminiui, kurios sudėtyje yra šios medžiagos, jie gali galioti gamybai, pateikiant į rinką arba kai kuriems naudojimo būdams. Apribojimai gali būti taikomi taip plačiai, kad sustabdytų gamybą ir cheminių medžiagų naudojimą.

1. Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimų.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, France, 2007, 2011
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).