BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Vartotojo įsipareigojimai > Duomenų perdavimas


Pareiga perduoti informaciją pirmesniems ir tolesniems tiekimo grandinės dalyviams

   
 

Pagal REACH, tolesni naudotojai tam tikrą informaciją turi perduoti kitam pirmesniam arba tolesniam tiekimo grandinės dalyviui (kuris gali būti platintojas1). Kiekvienas šią informaciją gavęs dalyvis taip pat gali būti paprašytas perduoti ją tiekimo grandinėje.

Naujų duomenų apie pavojingas savybes perdavimas tiekėjams

Tolesni cheminės medžiagos ar preparato naudotojai savo tiesioginiam tiekėjui turi perduoti naują informaciją apie pavojingas medžiagos savybes, nepriklausomai nuo naudojimo būdo. „Nauja“ informacija - tai informacija, kurios tolesniam naudotojui neperdavė jo tiekėjas ir kurios nėra visuomenei prieinamose duomenų bazėse ar leidiniuose. Ji gali būti susijusi ir su medžiagomis, ir su preparatais. Tačiau REACH reglamentas nepateikia tikslaus apibrėžimo, kas yra nauja informacija. Naujos informacijos pavyzdžiai gali būti ūmaus poveikio žmogaus sveikatai darbo vietoje pastebėjimas arba tolesnio naudotojo atliktų bandymų rezultatai.
Tolesnis naudotojas pirmiausia gali norėti perduoti tik faktą, kad jis turi naujos informacijos ir rezultatus. Jis neturi perduoti bandymo ataskaitos. Jei jo tiekėjas nori gauti išsamią tyrimo ataskaitą, tolesnis naudotojas gali pageidauti derėtis dėl tokios informacijos pateikimo sąlygų.
Nėra jokių konkrečių informacijos apie kenksmingumą perdavimo toliau terminų. Tolesnis naudotojas turi tai padaryti tuoj pat, kai tik sužino, kad jis, palyginti su iš tiekėjo gauta informacija, turi naujos informacijos.

Tolesnis naudotojas taip pat turi pranešti2 Europos cheminių medžiagų agentūrai, jei jo medžiagos klasifikacija skiriasi nuo jo tiekėjo. Klasifikacijos skirtumai gali atsirasti dėl naujų duomenų naudojimo ar skirtingo esamų duomenų aiškinimo. Pastaruoju atveju tolesnis naudotojas turi apie tai tiktai pranešti Agentūrai.

Tiekėjų informavimas apie rizikos valdymo tinkamumą

Tolesnis naudotojas savo tiekėjui turi perduoti informaciją, galinčią paskatinti abejoti dėl jam perduotame saugos duomenų lape (rekomendacijos tik nustatytiems cheminės medžiagos naudojimo būdams) rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių tinkamumo. Šis reikalavimas taikomas pagrindinei saugos duomenų lapo daliai, taip pat priede pateikiamam (-iems) poveikio scenarijui (-ams)3.
REACH nenurodoma, kokią informaciją ar kokiu būdu tolesnis naudotojas turi ją perduoti. Tolesnis naudotojas turi pateikti pakankamai informacijos, kad pagrįstų savo nuomonę, jog rekomendacijos netinkamos. Jei jis mano, kad priemonės yra neveiksmingos arba pernelyg saugančios, jis turi nurodyti, kodėl taip yra, galbūt remdamasis savo naudojamomis eksploatavimo sąlygomis ir savo rizikos įvertinimų rezultatais. Jei rekomendacijos prieštarauja klasifikacijai ar žymėjimui arba esamiems teisės aktams, pakanka tai nurodyti.

Prašymo naudojimo būdą priskirti nustatytam cheminės medžiagos naudojimo būdui perdavimas

Kiekvienas profesionalus vartotojas turi teisę savo tiesioginį medžiagos ar preparato tiekėją raštu (popieriuje ar elektroniniu būdu) supažindinti su naudojimo būdu, turėdamas tikslą padaryti jį nustatytu cheminės medžiagos naudojimo būdu. Tai ypač svarbu medžiagoms ar preparatams, kurie tiekiami kartu su poveikio scenarijumi (-ais)3 (skaitykite skyrių apie atitiktį saugos duomenų lapams). Šiais atvejais, jei tiesioginis tiekėjas yra tolesnis naudotojas, jis gali priimti sprendimą nustatyti naudojimą ir parengti jam tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaitą arba gali perduoti prašymą pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui. Jis taip pat gali patarti nenaudoti šio būdo, jei negali nustatyti saugių naudojimo sąlygų ir nusprendžia šio naudojimo būdo neįtraukti į savo cheminės saugos ataskaitą. Tuo atveju jis turi prašymą perduoti pirmesniam naudotojui arba nebegali tęsti tiekimo vartotojui.

Atitinkamų rizikos valdymo priemonių rekomendavimas vartotojams

Kiekvienas tolesnis naudotojas vartotojams turi pateikti informaciją apie atskirų ir preparatų ar gaminių sudėtyje esančių cheminių medžiagų keliamus pavojus, jų saugaus naudojimo sąlygas ir nurodyti atitinkamas rizikos valdymo priemones (skaityti skyrių apie perdavimą tolesniems tiekimo grandinės dalyviams).

Kai kuriais atvejais, kai tolesnis naudotojas ruošia preparatą ir pateikia jį į rinką, gali reikėti, kad jis sujungtų ar sukurtų poveikio scenarijus3,4apimančius preparatų sudėtyje esančių medžiagų naudojimą tolesnėse tiekimo grandinės dalyse, ir pridėti juos prie savo parengto saugos duomenų lapo. Preparatų saugos duomenų lapuose gali būti:

  • su preparatu susiję poveikio scenarijai,
  • poveikio scenarijai, susiję su visomis pavojingomis medžiagomis, kurioms reikia cheminės saugos įvertinimo ir poveikio scenarijų, ir kurios yra preparate, arba
  • ir preparato, ir atskirų pavojingų cheminių medžiagų poveikio scenarijai.

Klientams, kurie yra galutiniai naudotojai, preparato ruošėjas iš savo tiekėjo (-ų) gautus poveikio scenarijus, apimančius visas arba kai kurias preparate esančias medžiagas, užuot juos tik perdavęs toliau, gali pasirinkti sujungti ir suvienyti į naują (-us) preparato poveikio scenarijų (-us). Tačiau, jei preparato ruošėjas yra kito preparato ruošėjo tiekėjas, scenarijų perdavimas jų nepakeitus galėtų būti pageidautinas, kadangi klientui pateikiama pakankamai informacijos cheminės saugos įvertinimui, jei reikia, atlikti arba, jei būtina, sujungti galutiniam naudotojui skirtą informaciją. Bet kokiu atveju, pateikti poveikio scenarijai turi atitikti informaciją, įrašytą pagrindinėje preparato saugos duomenų lapo dalyje.
Sujungdamas iš savo tiekėjo (-ų) gautus poveikio scenarijus, preparato ruošėjas turi pasirinkti tuos, kurie susiję su jo preparato naudojimo būdais. Kiekvienam poveikio būdui jis turi nustatyti pavojų lemiančias preparato sudėtyje esančias medžiagas, kad būtų galima parinkti pačias tinkamiausias rizikos valdymo priemones.
Jei jo paties naudojimo sąlygos arba tolesnėse tiekimo grandinės dalyse vartotojų nustatytos naudojimo sąlygos neapimamos, jis gali atlikti šių sąlygų tolesnio naudotojo cheminės saugos įvertinimą ir sukurti poveikio scenarijų (-us).


1. Tiekėjas pagal REACH yra Bendrijoje įsisteigęs veikėjas, kuris tik sandėliuoja ir tiekia rinkai chemines medžiagas ir preparatus.
2. Agentūrai ataskaitą teikti neprivaloma, jei tolesnis naudotojas cheminės medžiagos - atskiros arba esančios preparato sudėtyje, - naudoja mažiau nei 1 toną per metus. Tačiau, jei jis remiasi atleidimu nuo tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaitos parengimo dėl to, kad cheminės medžiagos ar preparato sunaudoja mažiau nei 1 toną per metus, jis vis tiek turi pateikti savo klasifikaciją (tolesniems naudotojams gali reikėti parengti tolesnio naudotojo cheminės saugos ataskaitą, kai jų naudojimo būdas nepatenka į jų gauto saugos duomenų lapo priede aprašytas sąlygas, arba kai jų naudojimo būdo šiame priede nėra).
3. Poveikio scenarijuje aprašoma, kaip cheminė medžiaga (atskira arba esanti preparato ar gaminio sudėtyje) naudojama jos gyvavimo ciklo metu, ir kaip tolesnis naudotojas valdo arba rekomenduoja valdyti poveikį žmonėms ir aplinkai. Jis apima atitinkamas rizikos valdymo priemones ir eksploatavimo sąlygas, kurios, tinkamai vykdomos, užtikrina, kad cheminės medžiagos naudojimo keliami pavojai būtų pakankamai valdomi. Poveikio scenarijai kuriami pagal cheminės saugos įvertinimą ir yra skirti medžiagoms, kurių pagaminama arba įvežama 10 arba daugiau tonų per metus, ir kurios atitinka bet kokius pavojingų medžiagų klasifikacijos kriterijus (pagal Direktyvą 67/548/EEB) arba yra priskirtos PBT (patvarioms, bioakumuliacinėms ir toksiškoms) ar vPvB (labai patvarioms ir didelės bioakumuliacijos) medžiagoms (pagal REACH reglamento XIII priedo kriterijų). Visas arba kai kurias preparato sudėtyje esančias medžiagas apimantys poveikio scenarijai gali būti sujungiami į vieną preparato poveikio scenarijų.
4. Cheminės saugos scenarijaus (taip pat ir poveikio scenarijaus) nereikia medžiagoms, kurių preparate yra mažiau už REACH reglamente 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas žemiausias koncentracijos ribas.


Prévention du risque chimique, France, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).