BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Pradžia > Duomenys apie chemines medžiagas > Informacijos įregistravimo reikalavimai


Techninės dokumentacijos įregistravimui taikomi informacijos reikalavimai

   
 

Techninėje dokumentacijoje yra informacija apie cheminės medžiagos savybes ir klasifikaciją, taip pat naudojimo būdus bei saugaus naudojimo rekomendacijos.


Informacija apie registruotinos cheminės medžiagos būdingas savybes

Pagal REACH, registruotojai privalo surinkti visą esamą atitinkamą informaciją apie būdingas registruotinos cheminės medžiagos savybes, nepriklausomai nuo gaminamo ar importuojamo kiekio. Tačiau, REACH reglamento įpareigojimams atitikti būtinos minimalios informacijos tipas ir kiekis priklauso nuo gaminamo arba į Europos Sąjungą importuojamo medžiagos kiekio. REACH VII-X prieduose nurodyti minimalūs duomenų reikalavimai atitinkamai medžiagai pagal jos kiekį tonomis.

 

REGISTRACIJAI BŪTINI DUOMENYS APIE BŪDINGAS SAVYBES

 

FCH, toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija

Fizikinės ir cheminės savybės (FCH)

Toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija

FCH, toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija

Toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija

 

Visi esami atitinkami duomenys

VII priedo reikalavimai

VII priedo
reikalavimai

VIII priedo
reikalavimai

IX priedo
reikalavimai

X priedo
reikalavimai

1-10 t/m

 •1

 

 

 

10-100 t/m

 

 

100-1 000 t/m

 •2

 

≥ 1 000 t/m

 •2

 •2

1. Mažiausio kiekio tonomis grupei (1-10 t per metus vienam gamintojui ar importuotojui) reikalaujama minimali informacija apsiriboja fizikiniais ir cheminiais duomenimis:
- jei cheminė medžiaga yra „medžiaga, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis“, t. y. medžiaga jau buvo gaminama ar importuojama tam tikromis sąlygomis iki REACH įsigaliojimo 2007 m. birželio 1 d., ir
- jei medžiagos, kurios, kaip prognozuojama, neturėtų atitikti klasifikavimo 1 ar 2 kategorijos kancerogeninėmis, mutageninėmis ar reprodukcijai toksinėmis ir PBT ar vPvB cheminėmis medžiagomis kriterijus (PBT: patvarios, bioakumuliacinės ir toksinės; vPvB: labai atsparios ir labai bioakumuliacinės)
- medžiaga, kuri nėra plačiai ar išsklaidytai naudojama ir, kaip prognozuojama, neturėtų atitikti klasifikavimo kriterijus, atsižvelgiant į pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.
2. Šiame lygmenyje registruotojas turi pateikti pasiūlymą ir informacijos reikalavimų pagal šį priedą vykdymo grafiką.


Pasiekus naują kiekio tonomis lygmenį, turi būti laikomasi kito atitinkamo REACH priedo reikalavimų.
REACH reglamento VII-X priedų 1 skiltyje išdėstyti standartiniai informacijos reikalavimai (žr. lentelę REACH standartiniai informacijos reikalavimai). Tačiau, esant tinkamam pagrindimui, šiuos standartinius reikalavimus galima pritaikyti (atsisakyti ar papildyti). Visuose REACH reglamento VII-X prieduose 2 skiltyje nurodytos konkrečios pritaikymo taisyklės (pvz., poveikio ar pavojingumo charakteristikos), pagal kurias standartiniai informacijos reikalavimai gali būti keičiami.
Be šių specialių taisyklių, reikiamos standartinės informacijos paketas taip pat gali būti pritaikomas laikantis bendrųjų REACH reglamento XI priedo taisyklių, pvz., tais atvejais, kai atlikti bandymą techniškai neįmanoma arba bandymas moksliniu požiūriu yra nebūtinas, arba remiantis numanomu poveikiu.


Informacija apie poveikį

Informacija apie cheminės medžiagos gamybą (jei Europos Sąjungoje), naudojimą, tvarkymą ir šalinimą (t. y. apimantį visą jos gyvavimo laikotarpį) ar gaminius, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, turi būti renkama, siekiant susidaryti vaizdą apie poveikį gyventojams ir aplinkos komponentams, taip pat poveikio pobūdį, t. y. būdus, dažnumą ir trukmę (REACH reglamento VI priedo 3 ir 5 skirsniai, o medžiagų kiekiams nuo 1 iki 10 tonų per metus vienam registruotojui - VI priedo 6 skirsnis).

Šia informacija vadovaujamasi nustatant reikalavimus duomenims apie būdingas tam tikros cheminės medžiagos savybes: pvz., jei ribotas ir gerai kontroliuojamas poveikis žmonėms darbo vietoje truks tik kelias dienas per mėnesį, ilgalaikio kartotinio toksiškumo tyrimų gali nereikėti.

Cheminėms medžiagoms, kurių pagaminama arba importuojama nuo 1 iki 10 tonų per metus vienam gamintojui / importuotojui, ši informacija bus naudojama priimant sprendimą dėl medžiagos plataus ar išsklaidyto naudojimo.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prancūzija, 2007
Šis dokumentas pateikiamas tik informavimo tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra teisinė konsultacija. Vienintelė autentiška teisės akto nuoroda yra REACH reglamento tekstas (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006).