BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Käyttäjän velvollisuudet


Käyttäjän velvollisuudet

   
 

REACH-järjestelmässä käyttäjän velvollisuudet riippuvat siitä, mitä toimia suoritetaan liittyen johonkin tiettyyn aineeseen sellaisenaan tai osana valmistetta tai esinettä. Sen vuoksi ammattimaisen kemikaalin käyttäjän on velvollisuutensa tietääkseen ensin määritettävä roolinsa REACH-järjestelmässä kutakin käyttämäänsä ainetta varten.


Roolien määrittäminen REACH-järjestelmässä

REACH erottelee toimitusketjun eri toimijat valmistajiin, maahantuojiin, jatkokäyttäjiin ja jakelijoihin (sisältäen vähittäismyyjät ja varastoijat).

Jatkokäyttäjä määritetään REACH-asetuksen artiklassa 3(13) “yhteisön alueelle sijoittautuneeksi luonnolliseksi tai oikeushenkilöksi, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija tai kuluttaja ei ole jatkokäyttäjä.” Jatkokäyttäjinä voi olla monentyyppisiä yrityksiä, kuten valmisteiden kehittäjät, teolliset käyttäjät, käsityöläiset, työpajat ja palveluntarjoajat tai uudelleentäyttäjät.
Ensimmäinen ehto sille, että käyttäjä katsotaan REACH-asetuksen mukaiseksi jatkokäyttäjäksi, on aineiden ja/tai valmisteiden hankkiminen EU-toimittajalta1 tai EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelta toimittajalta, jolle on nimetty “ainoa edustaja”2. Käyttäjä voi myös tuoda maahan uudelleen aineita (sellaisenaan tai valmisteissa), jotka on alun perin valmistettu EU:ssa ja rekisteröity samassa toimitusketjussa. Muut ehdot ottavat huomioon ne mahdolliset toimet, joita käyttäjät voivat suorittaa. Ne on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kauppa

Toimet

Muut ehdot, jotka on huomioitava
määritettäessä REACHin mukaista jatkokäyttäjää

Kehittäjä

Yritys sekoittaa aineita ja/tai valmisteita tehdäkseen markkinoille saatettavia valmisteita.

Sekoituksen aikana ei tapahdu kemiallista reaktiota. Esimerkki:
aineen liuottaminen ei ole aineen valmistamista vaan käyttöä. Hapon ja emäksen sekoittaminen kuitenkin saa aikaan uuden markkinoille saatettavan aineen (suolan), joten hapon ja emäksen sekoittaminen katsotaan valmistukseksi ja sitä harjoittava yritys valmistajaksi.

Tuotteen/esineen valmistaja

Yritys yhdistää aineita ja/tai valmisteita tuotteiksi/esineiksi, jolloin niistä tulee kyseisen esineen/tuotteen sisäisiä osia (teollisen prosessin tai ammatinharjoittamisen yhteydessä).

Jos ainetta on näissä tuotteissa/esineissä yhteensä enemmän kuin yksi tonni/valmistaja/vuosi ja jos sitä on tarkoitus vapautua tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, se on täytynyt jo rekisteröidä tätä käyttöä varten.

Jos aineen tunnistetaan täyttävän lupamenettelyn kriteerit ja se mahdollisesti sisällytetään REACH-asetuksen liitteessä XIV määritetyn lupamenettelyn piiriin (luettelo lupamenettelyn piiriin kuuluvista aineista), ja

  1. ainetta on näissä tuotteissa/esineissä enemmän kuin yksi tonni/valmistaja/vuosi, ja
  2. aineen pitoisuus näissä tuotteissa/esineissä on enemmän kuin 0,1% painosta, ja
  3. ihmisten tai ympäristön altistumista aineelle ei voida sulkea pois tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien aineen hävittäminen,

aine on täytynyt jo rekisteröidä tätä käyttöä varten.

Loppukäyttäjä

Yritys käyttää aineita ja valmisteita teollisen prosessin tai ammatinharjoittamisen yhteydessä. Se ei toimita niitä eteenpäin.

Aineet, jotka syntyvät kemiallisessa reaktiossa, joka tapahtuu muiden aineiden käytön yhteydessä, on periaatteessa rajattu rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle (REACH-asetuksen liite V).

Uudelleentäyttäjä

Tämä toimija siirtää aineita tai valmisteita säiliöstä toiseen.
REACH-järjestelmässä tämä aineen siirtäminen (tai uudelleenpakkaus) katsotaan aineen käytöksi.

 

Mikäli yllä luetellut ehdot eivät täyty, kemikaaleja käyttävä toimija katsotaan hänen suorittamistaan toimista riippuen REACH-järjestelmässä aineiden/valmisteiden valmistajaksi tai maahantuojaksi tai tuotteiden/esineiden valmistajaksi/maahantuojaksi. Häntä voidaan vaatia rekisteröimään tai ilmoittamaan käsittelemänsä aineet niiden käyttöä koskevien velvoitteiden lisäksi.

Muut toimitusketjun toimijat määritetään REACH-järjestelmässä jakelijoiksi. He ainoastaan varastoivat aineita, valmisteita ja/tai tuotteita/esineitä ja saattavat ne kolmansien osapuolten saataville ilman jatkokäsittelyä. REACH-järjestelmässä heidän ainoana tehtävänään on välittää tietoja toimitusketjussa.


Jatkokäyttäjien velvollisuudet

REACH-järjestelmässä on velvoitteita, jotka koskevat vain tietyntyyppisiä jatkokäyttäjiä. Ne riippuvat tehtävästä toimitusketjussa ja suoritettavista toimenpiteistä. Seuraavassa taulukossa yksilöidään eri toimenpiteisiin liittyvät mahdolliset velvollisuudet.

Jatkokäyttäjien tyypit

Velvollisuudet

Vain kehittäjät ja uudelleentäyttäjät

Heidän markkinoille saattamiensa aineiden on oltava rekisteröityjä aineita, jos rekisteröinti vaaditaan (rekisteröiminen on valmistajien ja maahantuojien tehtävä).

Heidän on annettava kuluttajille ajantasaisia tietoja (jatkokäyttäjät tai jakelijat) aineiden tai valmisteiden turvallisen käytön mahdollistamiseksi: käyttöturvallisuustiedotteet tai muita tietoja, jos käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita.

Vain tuotteiden/esineiden valmistajat

Heidän on annettava tietoja asiakkaille (jatkokäsittelijät tai jakelijat) tuotteista/esineistä, joiden painosta yli 0,1 % on ainetta/aineita, joiden tunnistetaan täyttävän lupamenettelyn kriteerit ja jotka mahdollisesti sisällytetään REACH-asetuksen liitteessä XIV määritetyn lupamenettelyn piiriin. Tarvittaessa nämä tiedot on annettava myös kuluttajille.
Huomautus: koska näitä erityistä huolta aiheuttavia aineita ei ole vielä listattu, tuotteiden/esineiden valmistajien on oltava tarkkoja ja seurattava aiheen käsittelyä huolellisesti.

Vain uudelleenmaahantuojat

Heidän on dokumentoitava, että aineet ovat samoja kuin ne, jotka he ovat itse rekisteröineet tai jonka joku toinen saman toimitusketjun toimija on rekisteröinyt.

Kaikki jatkokäyttäjät

Heidän on täytettävä lupamenettelyn piiriin kuuluvien aineiden osalta lupamenettelyn ehdot sisältäen kyseisen aineen erityisen käyttötarkoituksen. Jatkokäsittelijän on ehkä haettava käyttölupaa, jos jatkokäsittelijän käyttö ei sisälly toimittajalle myönnettyyn lupaan.

Heidän on tarkastettava yhtäpitävyys mahdollisten ainetta koskevien rajoituksen kanssa.

Heidän on määritettävä ja sovellettava asianmukaisia toimenpiteitä niiden riskien hallitsemiseksi, jotka on määritetty käyttöturvallisuustiedotteessa tai muissa lähteissä, jos käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita.

Heidän on tarkastettava yhtäpitävyys altistumisskenaarion kanssa, jos annettu käyttöturvallisuustiedote sisältää tällaisen osan, ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jos havaitaan epäyhdenmukaisuuksia.

Heidän on tiedotettava toimittajille kaikista aineen vaarallisuutta koskevista uusista tiedoista, mukaan lukien luokitus ja merkintä.

Heidän on tiedotettava toimittajille seikoista, jotka saattavat kyseenalaistaa käyttöturvallisuustiedotteessa kyseisiä käyttötarkoituksia varten määritetyt riskinhallintakeinot.

Lisäksi useimmat nykyiset kemikaalien käyttöä koskevat lakinormit, kuten työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön suojaamista koskevat lait, pysyvät voimassa REACH-asetuksen rinnalla.

1. EU-toimittajat toimivat jossain yhteisön 27 jäsenvaltiosta. Sveitsistä käsin toimivat toimittajat eivät ole EU-toimittajia. Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista käsin toimivat toimittajat katsotaan EU-toimittajiksi, kun nämä valtiot ovat täytäntöönpanneet REACH-asetuksen.
2. Ainoa edustaja on EU:n alueella toimiva luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka EU:n ulkopuolelle sijoittautunut aineen, valmisteen tai tuotteen/esineen valmistaja on nimennyt suorittamaan maahantuojien rekisteröintivelvoitteet.

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).