BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Ennaltaehkäisyssä käytettävät keinot > Käyttöturvallisuustiedote


Käyttöturvallisuustiedote

   
 

Jotta kaikilla, jotka käyttävät aineita sellaisinaan, valmisteissa tai esineissä olisi käytössään tarvittavat tiedot aineiden turvallisesta käsittelystä, tietoja välitetään eteenpäin toimitusketjussa. Sen avulla työnantajat voivat määrittää, käsitelläänkö työpaikalla vaarallisia kemikaaleja tai huolestuttavia aineita ja arvioida niiden käytöstä aiheutuvat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Käyttöturvallisuustiedote on tällaisen tietojenvaihdon tärkein väline. Kun sitä ei vaadita, on annettava muita asiaankuuluvia tietoja, joiden avulla jatkokäyttäjä(t) voi(vat) tunnistaa ja ottaa käyttöön asianmukaiset riskinhallintakeinot.

fds

Käyttöturvallisuustiedotteessa käsiteltävät aineet tai valmisteet

Aineen tai valmisteen toimittajan on laadittava käyttöturvallisuustiedote:

 • kun aine tai valmiste täyttää vaarallisen aineen kriteerin (direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti)1;
 • kun aine on REACH-asetuksen liitteessä XIII määriteltyjen kriteerien mukaisesti hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (vPvB);
 • kun aine sisältyy REACH-asetuksen liitteessä XIV lueteltuihin mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettäviin aineisiin (aineet, jotka täyttävät lupamenettelyn kriteerit).
Toimittajan on välitettävä käyttöturvallisuustiedote myös silloin, kun valmiste ei täytä vaaralliseksi luokiteltavien aineiden/valmisteiden kriteerejä, mutta se sisältää:
 • vähintään yhden aineen, joka on vaarallinen ihmisten terveydelle tai ympäristölle, kun sen pitoisuus on ≥ 1% painosta muissa kuin kaasumaisissa valmisteissa ja ≥ 0,2% tilavuudesta kaasumaisissa valmisteissa;
 • vähintään yhden aineen, joka on REACH-asetuksen liitteessä XIII määriteltyjen kriteerien mukaisesti hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (vPvB) ja jonka pitoisuus on ≥ 0,1% painosta muissa kuin kaasumaisissa valmisteissa;
 • ainetta, joka sisältyy REACH-asetuksen liitteessä XIV lueteltuihin mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettäviin aineisiin (aineet, jotka täyttävät lupamenettelyn kriteerit) ja jonka pitoisuus on ≥ 0,1% painosta muissa kuin kaasumaisissa valmisteissa;
 • ainetta, jolle on Euroopan Unionissa määritetty altistusrajat työpaikalla.

Huomautus:
Ellei jatkokäyttäjä tai jakelija sitä pyydä, käyttöturvallisuustiedotetta ei toimiteta, kun yleisölle tarjottavat tai myytävät vaaralliset aineet tai valmisteet on varustettu asianmukaisin tiedoin, joiden avulla käyttäjät voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin ihmisten terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojaamiseksi.

Käyttöturvallisuustiedotteessa annettavat tiedot

Käyttöturvallisuustiedote sisältää 16 otsikkoa: katso lisätietoja asiakirjoista Käyttöturvallisuustiedotteen 16 otsikkoa ja Luen käyttöturvallisuustiedotetta. Kun on laadittu kemikaaliturvallisuusraportti osana rekisteröintiprosessia, asianmukaiset altistumisskenaariot (yksilöityjä käyttötarkoituksia varten) sijoitetaan käyttöturvallisuustiedotteen liitteeseen. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan jollain Euroopan Unionin virallisella kielellä niihin jäsenvaltioihin, joissa aine tai valmiste saatetaan markkinoille, elleivät kyseiset jäsenvaltiot muuta edellytä. Se on toimitettava ilman veloitusta paperille painettuna tai elektronisesti. Toimittajien on päivitettävä käyttöturvallisuustiedote viivytyksettä seuraavissa tilanteissa:

 • heti, kun saadaan uutta tietoa aineen/valmisteen vaaroista tai tarvittavista riskinhallintakeinoista;
 • kun käyttölupa on saatu tai evätty;
 • kun on asetettu rajoitus.

Uusi versio, yksilöitynä "Versio: (päiväys)", toimitetaan ilman veloitusta paperille painettuna tai elektronisesti kaikille niille aiemmille vastaanottajille, joille edellinen/edelliset versio(t) oli toimitettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kaikkiin aineen rekisteröinnin jälkeen tehtäviin päivitysversioihin on liitettävä aineen rekisteröintinumero.

Tiedot aineista tai valmisteista, joista ei vaadita käyttöturvallisuustiedotetta

Kun aineesta sellaisenaan tai osana valmistetta ei vaadita käyttöturvallisuustiedotetta, aineen toimittajan on annettava vastaanottajalle seuraavat tiedot:

 • tiedot siitä, kuuluuko aine lupamenettelyn piiriin, sekä tiedot kaikista mahdollisesti myönnetyistä tai evätyistä käyttöluvista tässä toimitusketjussa;
 • tiedot mahdollisesti asetetuista rajoituksista;
 • kaikki muut aineen käytettävissä olevat relevantit tiedot, joita tarvitaan määritettäessä asianmukaisia riskinhallintakeinoja. Näihin kuuluvat tiedot aineen rekisteröijän rekisteröintiasiakirja-aineistossaan mainitsemista erityisistä olosuhteista, joiden nojalla aineen rekisteröijä oli vapautunut suorittamasta joitain REACHin vaatimia testejä;
 • niiden aineiden rekisteröintinumerot, joita yllä mainittu kohta koskee (jos olemassa).

Nämä tiedot toimitetaan ilman veloitusta paperille painettuna tai elektronisesti, ja niitä on tarvittaessa päivitettävä samalla menettelyllä kuin käyttöturvallisuustiedotteiden kohdalla.

Tiedot esineissä olevista aineista

Kun esineen painosta yli 0,1 % on sellaista REACH-asetuksen liitteessä XIV lueteltuihin mahdollisesti lupamenettelyn piiriin sisällytettäviin aineisiin (aineet, jotka täyttävät lupamenettelyn kriteerit) lukeutuvaa ainetta, esineen toimittajan on annettava esineen ammattimaiselle vastaanottajalle riittävät tiedot (vähintään aineen nimi), jotka mahdollistavat esineen turvallisen käytön.

Relevantit tiedot on annettava kuluttajalle hänen pyynnöstään veloituksetta 45 päivän kuluessa pyynnöstä. Katso yleiskuvaus kohdasta Tietojen välittäminen toimitusketjussa.

1. 27. heinäkuuta 1967 annettu lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskeva neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksesta ja merkinnöistä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettu direktiivillä 2006/121/EY (EYVL L 396, 30.12.2006, s. 850). Euroopan Parlamentin ja Euroopan Neuvoston 31. toukokuuta 1999 antama jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskeva direktiivi 1999/45/EY vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksesta ja merkinnöistä. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettu direktiivillä 2006/8/EY (EYVL L 200, 24.01.06, s. 12). Nämä direktiivit korvataan asetuksella N:o 1272/2008, joka astuu voimaan 1. heinäkuuta 2015.logo cnrs

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2009
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).