BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu
> Kemikaalien turvallisuuden arviointi > Altistumisen arviointi


Altistumisen arviointi

   
 

Altistumisen arvioinnissa arvioidaan sitä aineen annosta (tai pitoisuutta), jolle ihmiset tai ympäristö voivat altistua. Arviointi koskee aineen koko elinkaarta valmistuksesta erilaisiin määritettyihin käyttöihin. Se edellyttää kahta selkeää vaihetta:

 1. Altistumisskenaarion/-skenaarioiden tai yleisen käytön ja altistumisluokkien laatiminen.
 2. Altistumisen arviointi.

Markkinoille saatettavilla aineilla relevantti altistumisskenaario/-skenaariot ja yhteenveto altistumisen arvioinnista tulee sisällyttää käyttöturvallisuustiedotteen liitteeseen. Altistumisskenaarion/-skenaarioiden liittämisestä käyttöturvallisuustiedotteeseen on olemassa vakiomalli.

Altistumisskenaarioiden laatiminen

Altistumisskenaarioissa kuvataan aineen valmistus- tai käyttötapa sekä ihmisten ja ympäristön altistumisen hallinta. Se sisältää sekä käyttöolosuhteet että riskinhallintakeinot, joita valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät noudattavat. Viimeksi mainitut ovat altistumisskenaarioiden päävastaanottajat ja heidän tulee tarkastaa vaatimustensa yhtäpitävyys kuvattujen käyttöolosuhteiden kanssa.

Altistumisskenaariolta vaadittu yksityiskohtataso voi vaihdella merkittävästi tapauskohtaisesti aineen käytöstä, vaarallisista ominaisuuksista ja käytettävissä olevan tiedon määrästä riippuen.

Altistumisskenaarioissa voidaan kuvata asianmukaiset riskinhallintakeinot useammalle erilliselle prosessille tai käytölle. Siinä tapauksessa niitä voidaan kutsua “altistumisluokiksi”.

Koska kemikaaliturvallisuuden arviointi (CSA) saattaa olla toistettava prosessi, ensimmäinen altistumisskenaario laaditaan käyttöolosuhteiden ja riskinhallintakeinojen lähtöoletusten perusteella. Ensimmäinen arviointi perustuu käytettävissä olevaan vaarallisuustietoon ja lähtöskenaariota vastaavan altistumisen arviointiin. Jos ensimmäinen riskinluonnehdinta osoittaa, että riskit eivät ole asianmukaisesti hallinnassa, arviointi tulee toistaa. Riskien asianmukainen hallinta saattaa vaatia lisää vaarallisuustietoja, muutoksen käyttöolosuhteisiin tai riskinhallintatoimenpiteisiin tai tarkemman altistumisen arvioinnin. Viimeisen toiston jälkeen saatu skenaario, “lopullinen altistumisskenaario”, liitetään kemikaaliturvallisuusraporttiin (CSR).

Altistumisen arviointi

Altistumisen arviointi, joka suoritetaan jokaisen skenaarion laadinnan yhteydessä ja kuvataan kemikaaliturvallisuusraportissa, sisältää seuraavat kolme osaa:

 1. Päästöjen arviointi
  Aineen koko elinkaaren aikaiset päästöt sellaisenaan ja osana esineitä tulee ottaa huomioon, mukaan lukien jätteiden aiheuttamat päästöt. Arviointi tulee suorittaa sillä olettamuksella, että altistumisskenaariossa kuvattuja riskinhallintatoimenpiteitä ja käyttöolosuhteita on noudatettu.
 2. Kemikaalin kulkeutumisen ja reittien arviointi
  Mahdollinen hajoaminen, muuttuminen tai reaktioprosessit tulee määrittää. Lisäksi kulkeutuminen ympäristöön ja jakaantuminen tulee arvioida.
 3. Altistustasojen arviointi
  Altistustasot tulee arvioida kaikilla väestöryhmillä (työntekijät, kuluttajat ja henkilöt, jotka altistuvat välillisesti ympäristön kautta). Myös altistukselle kosketuksissa olevat ympäristön osa-alueet tulee arvioida. Jokainen altistumisreitti tulee käsitellä (hengitystiet, suun kautta, ihon kautta ja näiden yhdistelmät). Tällaisissa arvioinneissa altistumiskaavan tilaa koskevat ja väliaikaiset vaihtelut tulee ottaa huomioon.

Jos kerättyjä altistumistietoja on käytettävissä ja ne ovat edustavia, ne tulee ottaa huomioon. Vastaavien aineiden asianmukaiset mallit tai relevantit valvontatiedot voivat myös olla avuksi altistumisen arvioinnissa.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2011
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).