BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Ennaltaehkäisyssä käytettävät keinot > Julkiset tietokannat


Julkiset tietokannat

   
 

REACH-asetus säätää, että julkisesti on voitava päästä käsiksi tietoon, joka liittyy niihin aineisiin, joille itse saatetaan altistua. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivustolla on ilmainen pääsy ECHA:n tietokannassa oleviin tietoihin, jotka eivät ole luottamuksellisia. Tällaisia tietoja ovat mm. vaaralliset ominaisuudet, luokitus ja merkinnät, sallittu käyttö ja riskinhallintatoimenpiteet.

ECHA:n tietokantaan tallennetut tiedot

ECHA:n tietokanta on keskittynyt tietoihin, jotka lähetetään rekisteröintiä, lupia ja rajoituksia koskien. Lisäksi Regulation (CE) n° 1272/2008 -asetuksessa säädetään, että ECHA laatii luokitus- ja merkintäkokoelman ja ylläpitää sitä. Liittyen aineiden ja valmisteiden luokitusta ja merkintöjä koskevaan ilmoitukseen, jota sama asetus edellyttää, on valmistajan, esineiden tuottajan tai maahantuojan ilmoitettava ECHA:lle seuraavat tiedot, ellei niitä ole jo toimitettu osana rekisteröintiasiakirja-aineistoa:

 • Tuotteen markkinoille saattamisesta vastuussa olevan valmistajan (valmistajien), esineiden tuottajan (tuottajien) tai maahantuojan (maahantuojien) tunnistetiedot;
 • Aineen (aineiden) tunnistetiedot;
 • Aineen (aineiden) vaaraluokitus;
 • Aineen (aineiden) varoituslipuke;
 • Tarvittaessa erityiset pitoisuusrajat.

Viraston on kirjattava, onko kyseisten tietojen kirjaukseen liittyen yhdenmukaista luokitusta ja merkintää yhteisön tasolla.

Julkinen oikeus tutustua tietoihin sähköisesti

ECHA:n verkkosivustolla ovat julkisesti saatavilla maksutta seuraavat tiedot aineista, koskien niitä joko sellaisinaan tai osana seosta tai tuotteita:

 • Aineen nimi (nimet), lukuun ottamatta sellaisia aineita, joista on jätetty salassapitopyyntö;
 • Aineen luokitus ja merkinnät;
 • Ainetta ja sen kulkeutumista ja käyttäytymistä ympäristössä koskevat fysikokemialliset tiedot;
 • Kaikkien toksikologisten ja ekotoksikologisten tutkimusten tulokset;
 • DNEL1 tai PNEC2;
 • Ohjeet turvallista käyttöä varten;
 • Tarvittaessa REACH-asetuksen liitteen IX tai X mukaisesti ne analyyttiset menetelmät, joiden avulla on mahdollista havaita vaarallinen aine, kun tuote hävitetään ympäristöön, sekä määrittää ihmisten suora altistuminen.

Ellei tietoja toimittavan toimijan salassapitopyyntöä katsota oikeutetuksi, julkisesti saatavilla on oltava myös seuraavien tietojen:

 • Mikäli luokituksen ja merkintöjen kannalta on välttämätöntä, aineen puhtausaste ja vaarallisiksi tiedettyjen epäpuhtauksien ja/tai lisäaineiden tunnistetiedot;
 • Kokonaistonnimäärä, jolle tietty aine on rekisteröity;
 • Tutkimustiivistelmät3 tai yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät4;
 • Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut lisätiedot, jotka täydentävät maksutta saatavilla olevia tietoja;
 • Aineen kauppanimi (kauppanimet).

 

1. DNEL: Altistustaso, jota suuremmille altistustasoille ihmisiä ei saisi altistaa.
2. PNEC: Pitoisuus, jota alhaisemmat pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta haittaa kyseessä olevassa ympäristön osa-alueessa.
3. Tutkimustiivistelmä: merkitsee tiivistelmää sellaisista tavoitteista, menetelmistä, tuloksista ja johtopäätöksistä, joiden perusteella voidaan arvioida tutkimuksen merkityksellisyys.
4. Yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä: merkitsee yksityiskohtaista tiivistelmää (ks. myös tutkimustiivistelmä 3), jonka perusteella voidaan tehdä riippumaton arvio tutkimuksesta ja jonka ansiosta tarve katsoa täydellistä tutkimusraporttia on mahdollisimman vähäinen.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2010
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).