BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Aineiden tiedot > Rekisteröintivelvollisuus


Rekisteröintivelvollisuus

   
 

REACH perustuu periaatteeseen, jonka mukaan teollisuuden olisi aineita valmistaessaan, maahan tuodessaan, käyttäessään tai markkinoille saattaessaan osoitettava sellaista vastuullisuutta ja huolellisuutta, joka on tarpeen sen varmistamiseksi, että kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa ei vaikuteta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Tämän varmistamiseksi valmistajien ja maahantuojien1 on kerättävä tai luotava tietoja aineista ja arvioitava, miten ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia riskejä voidaan hallita soveltamalla sopivia riskinhallintatoimenpiteitä.

Sen todistamiseksi, että valmistajat ja maahantuojat todella täyttävät nämä velvoitteet, REACH edellyttää, että ne laativat Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) rekisteröintiasiakirja-aineiston, joka sisältää seuraavat osat:

  1. tekninen asiakirja-aineisto, joka sisältää aineen tiedot
  2. ja, kun rekisteröijä käsittelee ainetta vuodessa vähintään 10 tonnia, on laadittava kemikaaliturvallisuusraportti, jossa arvioidaan, miten ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat riskit voidaan hallita.

Rekisteröintiä edellyttävät aineet

Rekisteröintivelvollisuus koskee aineita, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1 tonni vuodessa / valmistaja/maahantuoja. Velvollisuus koskee yleisesti kaikkia kemikaaleja sellaisinaan tai valmisteissa. Velvollisuus koskee aineita, jotka sisältyvät esineisiin, jos ainetta on tarkoitus vapautua tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa tai Euroopan kemikaaliviraston pyynnöstä (katso kaavio Esineiden sisältämiä aineita koskevat vaatimukset).


Rekisteröintivelvollisuudesta vapautetut aineet

Jotkut aineet on kokonaan vapautettu REACH-järjestelmästä ja siten myös rekisteröintivelvollisuudesta: radioaktiiviset aineet, tullin valvonnassa olevat aineet, erottamattomat välituotteet ja maanpuolustustarkoituksiin käytettävät aineet, joihin sovelletaan kansallisia erivapauksia. Lisäksi jäte on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta, koska se ei ole REACHin tarkoittama aine, valmiste tai esine.

Muut aineet on erikseen vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta, jos niihin sovelletaan muuta vastaavaa lainsäädäntöä (lääkkeissä, elintarvikkeissa tai rehuissa käytettävät aineet). Lisäksi tietyt yksilöidyt aineet tai aineiden kategoriat ja tiettyjen yksilöityjen prosessien aineet on vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta. Niiden katsotaan aiheuttavan ihmisten terveydelle ja ympäristölle ainoastaan minimaalisen riskin (liitteessä IV luetellut aineet) tai niiden rekisteröinti katsotaan epäasianmukaiseksi tai tarpeettomaksi (liitteessä V luetellut aineet tai prosessit). Polymeerit on tällä hetkellä vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta, mutta polymeerien valmistajia ja maahantuojia voidaan silti vaatia rekisteröimään monomeerit tai muut aineet, joita käytetään polymeerien valmistuksessa (katso taulukko Polymeerejä ja monomeerejä koskevat säännökset). Jo rekisteröidyistä aineista kierrätetyt tai entistetyt aineet ja uudelleen maahan tuodut aineet on myös vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta.

Katso lisätietoja taulukosta REACH-asetuksen soveltamisala.


Rekisteröidyiksi katsottavat aineet

Tietyt aineet tai aineiden käytöt katsotaan jo rekisteröidyiksi, joten näiden aineiden rekisteröintiä ei vaadita. Tämä koskee seuraavia aineita:

  1. biosidituotteiden tehoaineet,
  2. kasvinsuojeluaineiden tehoaineet,
  3. aiemmassa järjestelmässä (direktiivi 67/548/ETY2) uusiksi aineiksi luokitellut aineet tiettyjen tonnimääriä koskevien ehtojen vallitessa.

Näistä aineista annettavat tiedot ovat samoja kuin rekisteröintiasiakirja-aineistossa olevat tiedot. Euroopan kemikaalivirasto on liittänyt ne tietokantoihinsa.


Aineet, joita varten on räätälöity omat säännöksensä

Tieteellistä tutkimus- ja kehitystyötä varten valmistetuille tai maahantuoduille erotetuille välituotteille on REACH-järjestelmässä räätälöity omat rekisteröintiä koskevat säännöksensä, joita sovelletaan, kun näitä aineita käytetään määrätyissä olosuhteissa.
Katso lisätietoja kaavioista Erotettuja välituotteita koskevat säännökset ja Tutkimus- ja kehitystyössä käytettäviä aineita koskevat säännökset.


Rekisteröinnin määräajat

REACH-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet, joita ei ole vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta, on rekisteröitävä ennen kuin niitä voidaan valmistaa tai tuoda Euroopan Unionin alueelle. Jos aine on kuitenkin valmistettu tai tuotu maahan tietyin edellytyksin jo ennen REACH-asetuksen voimaan astumista (1. heinäkuuta 2007), se kuuluu siirtymäaikasäännösten piiriin. Tällaisia aineita sanotaan "vaiheittain rekisteröitäviksi aineiksi", koska niiden rekisteröiminen tapahtuu vaiheittain ajan kuluessa sen sijaan, että rekisteröiminen suoritettaisiin kerralla. Rekisteröinnin lykkäyksen ehtona on, että "vaiheittain rekisteröitävä aine" rekisteröidään 1. heinäkuuta 2008 ja 1. joulukuuta 2008 välisenä aikana. "Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet" tai "vaiheittain rekisteröitävät aineet", joita ei ole esirekisteröity, on 1. heinäkuuta 2008 alkaen rekisteröitävä ennen kuin niitä aletaan valmistaa tai tuoda maahan. On huomioitava, että aiemmin mainittuja uusien aineiden säännöksiä sovelletaan edelleen.


Rekisteröinnin määräajat


Rekisteröintiasiakirja-aineiston täydellisyyden tarkastus

Euroopan kemikaalivirasto vastaa kaikkien rekisteröintiasiakirja-aineistojen hallinnasta. Virasto suorittaa yksinkertaisen sähköisen täydellisyystarkastuksen, kun asiakirja-aineisto luovutetaan virastolle. Annettujen tietojen laatu voidaan tarkastaa myöhemmän arviointiprosessin yhteydessä.

 

1. EU:n ulkopuolelle sijoittuvat valmistajat voivat nimittää "valmistajan ainoan edustajan" suorittamaan maahantuojan velvollisuuksia. Ainoat edustajat ovat Euroopan Unionin alueella toimivia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, joilla on riittävä kokemus aineiden käsittelystä käytännössä ja niihin liittyvästä tiedosta. Jos EU:n ulkopuolelle sijoittunut valmistaja nimittää ainoan edustajan, valmistajan on ilmoitettava samaan toimitusketjuun kuuluvalle maahantuojalle (maahantuojille) nimityksestä. Ainoa edustaja ottaa tällöin vastattavakseen EU-maahantuojien tehtävät ja täyttää näille kuuluvat rekisteröintivelvollisuudet.
2. 27. heinäkuuta 1967 annettu lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämistä koskeva neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksesta ja merkinnöistä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).