BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Lainsäädäntö

   
 

REACHin lakiteksti

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006).


Muutokset

REACH-asetuksen artiklaan 3(20) sisältyvän termin "vaiheittain rekisteröitävät aineet" määritelmää on muutettu siten, että se huomioi Bulgarian ja Romanian liittymisen EU:n jäseniksi tammikuussa 2007 (Neuvoston asetus (EY) N:o 1354/2007, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007). Muutos hyväksyttiin Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan artiklassa 56 määritetyssä menettelyssä.


Täytäntöönpanolainsäädäntö

Komission asetus (EY) N:o 1238/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimuksia koskevista säännöistä.

Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EY) N:o 440/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EY) N:o 771/2008, annettu 1 päivänä elokuuta 2008, Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä koskevista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EY) N:o 987/2008, annettu 8 päivänä lokakuuta 2008, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteiden IV ja V muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EY) N:o 134/2009, annettu 16 päivänä helmikuuta 2009, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XI muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EY) N:o 552/2009, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2009, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EY) N:o 761/2009, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EU) N:o 453/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EU) N:o 1152/2010, annettu 8 päivänä joulukuuta 2010 , testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EU) N:o 252/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen I muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EU) N:o 253/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIII muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EU) N:o 109/2012, annettu 9 päivänä helmikuuta 2012, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EU) N:o 125/2012, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).


Yleistä yhdenmukaista kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmää (CLP) koskeva lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Komission asetus (EY) N:o 790/2009, annettu 10 päivänä elokuuta 2009, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).


Prévention du risque chimique, Ranska