BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Kemikaalien turvallisuuden arviointi


Kemikaalien turvallisuuden arviointi

   
 

REACH perustuu periaatteeseen, jonka mukaan teollisuuden olisi aineita valmistaessaan, maahan tuodessaan, käyttäessään ja markkinoille saattaessaan osoitettava sellaista vastuullisuutta ja huolellisuutta, joka on tarpeen sen varmistamiseksi, että ei vaikuteta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Tämän varmistamiseksi valmistajien ja maahantuojien on kerättävä tai luotava tietoja aineista ja arvioitava, miten ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia riskejä voidaan hallita soveltamalla sopivia riskinhallintatoimenpiteitä. Kaikkien niiden aineiden osalta, joita valmistetaan ja maahantuodaan vuodessa 10 tonnia tai enemmän, on laadittava kemikaalien turvallisuuden arviointi (CSA) ja sen tulokset on dokumentoitava kemikaaliturvallisuusraporttiin (CSR). Kemikaalien turvallisuuden arvioinnin on koskettava aineen valmistusta ja kaikkia käyttötarkoituksia. Kemikaaliturvallisuusraportti sisältää yksityiskohtaisen yhteenvedon aineen tiedoista koskien ihmisten terveyttä ja ympäristövaaroja sekä vaadittaessa altistumisen ja riskien arvioinnin.

Myös muiden toimijoiden saattaa olla tarpeen laatia kemikaaliturvallisuusraportti:

  • Jatkokäyttäjät, joiden on laadittava oma kemikaalien turvallisuuden arviointinsa / kemikaaliturvallisuusraporttinsa tai jotka haluavat laatia sen;
  • Valmistajat tai maahantuojat sellaisten tuotteiden osalta, jotka sisältävät tuotteesta vapautettaviksi tarkoitettuja aineita, ellei ainetta jo ole rekisteröity kyseiseen käyttöön. Kemikaaliturvallisuusraportti tarvitaan, mikäli ainetta sisältyy niihin tuotteisiin, joiden määrä ylittää 10 tonnia vuodessa;
  • Valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät, jotka laativat kemikaalien turvallisuuden arvioinnin / kemikaaliturvallisuusraportin osana lupahakemusta.

Seuraavissa tapauksissa kemikaalien turvallisuuden arviointia ei tarvitse suorittaa:

  • Ainetta on valmisteessa alle tiettyjen pitoisuusrajojen;
  • Kyseessä ovat tuotantolaitoksessa käytetyt tai kuljetetut erotetut välituotteet;
  • Kyseessä on tuote- ja prosessisuuntautunut tutkimus- ja kehitystyö (PPORD);
  • Kun aineen käyttöä on jo säädelty tietyllä lainsäädännöllä, ja ainetta ei näin ollen tarvitse rekisteröidä (esim. biosidit, torjunta-aineet, lääkeaineet).

Kemikaalien turvallisuuden arvioinnin ei tarvitse kohdistua ihmisten terveydelle aiheutuviin riskeihin loppukäytön osalta elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa aineissa eikä kosmetiikkatuotteissa, sillä ne ovat muun lainsäädännön alaisia.

Arvioinnin vaiheet

Kaaviossa "REACH-järjestelmän alaisen kemikaalien turvallisuuden arvioinnin periaatteet" on vedetty yhteen kemikaalien turvallisuuden arvioinnin vaiheet.

Aineen kemikaalien turvallisuuden arvioinnin tulee sisältää seuraavat vaiheet:

 

Rekisteröijän on identifioitava asianmukaiset menettelyt ja sovellettava niitä, jotta kemikaalien turvallisuuden arvioinnissa tunnistettuja riskejä hallitaan riittävästi, ja suositeltava niitä toimittamissaan käyttöturvallisuustiedotteissa aina, kun se on asianmukaista. Kaikkien rekisteröijien, joilta vaaditaan kemikaalien turvallisuuden arvioinnin suorittamista, on pidettävä kemikaaliturvallisuusraporttinsa saatavilla ja ajan tasalla.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2010
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).