BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu
> Käyttäjän velvollisuudet > Yhtäpitävyys käyttöturvallisuustiedotteen kanssa


Yhtäpitävyys käyttöturvallisuustiedotteen kanssa

   
 

REACH-järjestelmässä jatkokäyttäjien tulee noudattaa niitä käyttö olosuhteita ja riskinhallintakeinoja, joita valmistajat ja maahantuojat suosittelevat. Heti kun käyttöturvallisuustiedote (SDS) on saatu, vaarallisen aineen tai seoksen käyttäjän tulee tarkastaa:

  • yhtäpitävyys käyttötarkoituksen kanssa ja altistumisskenaarion/-skenaarioiden noudattaminen,
  • riskinhallintatoimenpiteiden noudattaminen,
  • käyttöluvan tai rajoitusten noudattaminen.

Tämä tarkastus tulee tehdä vaiheittaisen menettelytavan mukaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan, että aineen aiottu tarkoitus vastaa käyttötarkoitusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 1.2. Jos kyseessä on laajennettu käyttöturvallisuustiedote, jossa on yksi tai useampi altistumisskenaario, käytön yhtäpitävyys yhden kuvatun altistumisskenaarion kanssa täytyy myös tarkastaa.

Toisessa vaiheessa tarkastetaan, että todelliset käyttöolosuhteet vastaavat altistumisskenaarioissa kuvattuja turvallisia käyttöolosuhteita.

Jos aiottua käyttötarkoitusta ei sisälly käyttöturvallisuustiedotteeseen ja altistumisskenaarioihin tai jos todelliset käyttöolosuhteet eivät täytä riskinhallintakeinoja, käyttäjän on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Hän voi joko:

  • pyytää toimittajaa muuttamaan kemikaaliturvallisuusraporttia (CSR) ja luomaan uuden altistumisskenaarion, jotta käyttötarkoitus määritettäisiin yksilöidyksi käyttötarkoitukseksi (katso tiedotusvelvollisuus);
  • mukauttaa toimiaan: hän voi muuttaa käyttönsä yksilöidyksi käytöksi, parantaa käyttöolosuhteita siten, että ne noudattavat riskinhallintatoimenpiteitä tai yrittää korvata aine vaarattomammalla aineella;
  • etsiä toinen toimittaja, jonka skenaario kattaa hänen käyttötarkoituksensa tai joka on valmis luomaan uuden skenaarion;
  • tehdä oma kemikaaliturvallisuusraportti REACH-asetuksen liitteen XII mukaisesti. Käyttäjä luo silloin altistumisskenaarion, joka kattaa hänen käyttötarkoituksensa. Hänen tulee liittää tämä skenaario omaan käyttöturvallisuustiedotteeseensa ja ilmoittaa kemikaalivirastolle käytöstä. Joissakin tapauksissa, erityisesti jos ainetta käytetään tutkimuskäyttöön tarkoitettuun tuotteeseen tai tutkimusprosessiin tai jos käytön kokonaismäärä on alle 1 tonni vuodessa, käyttäjä voidaan vapauttaa kemikaaliturvallisuusraportin laatimisesta, mutta hänen tulee aina ilmoittaa käytöstä. Lopuksi kolmas tarkastus sisältää aineet, joiden käyttö edellyttää lupaa tai käyttöön kohdistuu rajoituksia (katso käyttökelpoiset aineet). Käyttöturvallisuustiedotteen osion 15 avulla käyttäjä voi tunnistaa koskevatko tällaiset toimenpiteet häntä. Jos ne koskevat, hänen tulee tarkastaa, onko hänen käyttönsä käyttöluvan mukaista tai noudattaako se aineeseen liittyviä rajoituksia.

Määräajat

Jos käyttötarkoitukset on määritetty, käyttäjällä on 12 kuukautta aikaa suorittaa laajennetussa käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetut toimenpiteet. Määräaika alkaa käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottamisesta. Jos käyttötarkoituksia ei ole määritetty, käyttäjällä on 12 kuukautta aikaa suorittaa oma kemikaaliturvallisuuden arviointi (CSA) ja ottaa käyttöön siihen liittyvät altistumisskenaariot.

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2011
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) no 1907/2006).