BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Käyttäjän velvollisuudet > Kommunikaatio


Velvollisuus välittää tietoja toimitusketjussa

   
 

REACH-järjestelmässä jatkokäyttäjien on välitettävä tietoja toimitusketjussa seuraavana olevalle toimijalle (joka voi olla jakelija1). Kaikkien toimijoiden, jotka saavat näitä tietoja, on vuorostaan välitettävä ne eteenpäin toimitusketjussa.

Tiedottaminen aineen toimittajille uusista aineiden vaarallisia ominaisuuksia koskevista tiedoista

Aineen tai valmisteen jatkokäyttäjältä vaaditaan, että hän välittää uudet, aineiden vaarallisia ominaisuuksia koskevat tiedot omalle toimittajalleen riippumatta kyseessä olevista käyttötavoista. "Uudet" tiedot tarkoittavat tietoja, joita aineiden toimittajat eivät ole antaneet aineiden jatkokäyttäjille ja joita ei löydy julkisista tietokannoista tai kirjallisuudesta. Ne voivat liittyä aineisiin tai valmisteisiin. REACH-asetus ei kuitenkaan sisällä uusien tietojen tarkkaa määritelmää. Uusia tietoja ovat esimerkiksi havainnot työpaikoilla käsiteltävien aineiden akuuteista vaikutuksista ihmisten terveyteen tai jatkokäyttäjien suorittamien testien tulokset.
On mahdollista, että jatkokäyttäjä haluaa ensin kertoa vain testin tuloksen ja sen, että hänellä on uutta tietoa. Hänen ei tarvitse luovuttaa tutkimusraporttia. Jos toimittaja haluaa saada käyttöönsä koko tutkimusraportin, jatkokäyttäjä voi haluta neuvotella ehdoista, joilla nämä tiedot voidaan luovuttaa.
Ei ole määritetty aikarajaa sille, mihin mennessä aineen vaarallisuutta koskevista tiedoista on ilmoitettava toimitusketjussa ylempänä olevalle taholle. Jatkokäyttäjän on ilmoitettava heti, kun hän saa aineesta sellaisia uusia tietoja, jotka eivät sisälly hänen aineen toimittajalta saamiinsa tietoihin.

Jatkokäyttäjän on myös raportoitava2 Euroopan kemikaalivirastolle, jos hänen aineelle määrittämänsä luokitus poikkeaa toimittajan määrittämästä luokituksesta. Erot luokituksissa voivat johtua uusista tiedoista tai olemassa olevien tietojen erilaisesta tulkinnasta. Jälkimmäisessä tapauksessa jatkokäyttäjän kuuluu raportoida vain Kemikaalivirastolle.

Tiedottaminen toimittajille määriteltyjen riskinhallintakeinojen asianmukaisuudesta

Jatkokäyttäjän on tiedotettava aineen toimittajalle seikoista, jotka saattavat kyseenalaistaa käyttöturvallisuustiedotteessa määritetyt riskinhallintakeinot (ainoastaan yksilöityjä käyttötarkoituksia varten määritetyt suositukset). Tämä vaatimus koskee käyttöturvallisuustiedotteen pääosaa sekä liiteosiossa olevaa altistumisskenaariota/-skenaarioita3.
REACH-asetuksessa ei ole määritelty, mitä tietoja jatkokäyttäjän on välitettävä eteenpäin tai missä muodossa kyseiset tiedot on välitettävä. Jatkokäyttäjän on annettava riittävät tiedot, joista käy ilmi perustelut sille, miksi määritetyt suositukset eivät hänen mielestään ole asianmukaisia. Jos jatkokäyttäjä katsoo, että määritetyt toimenpiteet ovat riittämättömiä tai liiallisia, hänen on perusteltava tämä katsantokantansa esimerkiksi viittaamalla omiin aineen käyttöolosuhteisiinsa ja suorittamansa riskinarvioinnin tuloksiin. Jos määritetyt suositukset ovat ristiriidassa aineen luokituksen ja merkinnän tai voimassa olevan lainsäädännön kanssa, viittaus tähän riittää.

Pyynnöt käyttötarkoituksen määrittämiseksi yksilöidyksi käyttötarkoitukseksi

Kaikilla ammattimaisilla käyttäjillä on oikeus ilmoittaa kirjallisesti (paperilla tai elektronisesti) omalle aineen tai valmisteen toimittajalleen aineen tai valmisteen käyttötarkoituksesta, kun kyseinen käyttötarkoitus halutaan määrittää yksilöidyksi käyttötarkoitukseksi. Tämä on erityisen tärkeää niiden aineiden tai valmisteiden kohdalla, joille on määritetty altistumisskenaario(t)3 (katso Yhtäpitävyys käyttöturvallisuustiedotteen kanssa). Näissä tapauksissa, jos aineen toimittaja on jatkokäyttäjä, hän voi yksilöidä käyttötarkoituksen ja laatia sitä varten jatkokäyttäjän teknisen turvallisuusraportin tai hän voi välittää asiaa koskevan pyynnön toimitusketjussa seuraavana olevalle toimijalle. Hän voi myös kieltää tämän käyttötarkoituksen, jos hän ei kykene määrittämään turvallisia käyttöolosuhteita, ja hän voi rajata tämän käyttötarkoituksen kemikaaliturvallisuusraportin ulkopuolelle. Tällöin hänen on välitettävä asiaa koskeva pyyntö toimitusketjussa ylempänä olevalle toimijalle tai hänen on lopetettava aineen/valmisteen toimittaminen asiakkaalleen.

Asiakkaille annettavat toimenpidesuositukset riskien hallitsemiseksi

Kaikkien jatkokäyttäjien on annettava asiakkailleen tiedot aineisiinsa sellaisinaan tai valmisteissa liittyvistä vaaroista, turvallisista käyttöolosuhteista ja sovellettavista riskinhallintakeinoista (katso Tietojen välittäminen toimitusketjussa).

Joissain tapauksissa, kun jatkokäyttäjä tekee valmisteen ja tuo sen markkinoille, tämä voi velvoittaa hänet hankkimaan tai laatimaan altistumisskenaario(t) 3,4, jotka kattavat aineen käytön valmisteissa alempana toimitusketjussa. Nämä tiedot on liitettävä käyttöturvallisuustiedotteeseen. Valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteet voivat sisältää:

  • valmisteeseen liittyvät altistumisskenaariot,
  • valmisteeseen sisältyviin kemikaaliturvallisuuden arviointia ja altistumisskenaarioita edellyttäviin vaarallisiin aineisiin liittyvät altistumisskenaariot, tai
  • sekä valmisteen että yksittäisten vaarallisten aineiden altistumisskenaariot.

Koskien asiakkaita, jotka ovat loppukäyttäjiä, tietojen laatija voi koota yhteen toimittajaltaan/toimittajiltaan saamansa altistumisskenaariot - jotka kattavat kaikki tai osan valmisteessa olevista aineista - ja yhdistää ne uuteen valmistetta koskevaan altistumisskenaarioon, sen sijaan että hän välittäisi yksittäiset skenaariot eteenpäin. Jos tietojen laatija toimii toimittajana toiselle tietojen laatimisvelvollisuuden omaavalle toimijalle, on ehkä tarkoituksenmukaisinta välittää skenaariot sellaisinaan eteenpäin, koska ne sisältävät tietoja, joita asiakas tarvitsee kemikaaliturvallisuuden arvioinnissa, jos kemikaaliturvallisuuden arviointi vaaditaan. Hän voi tarvittaessa myös lomittaa nämä tiedot loppukäyttäjälle annettaviin tietoihin. Joka tapauksessa annettavien altistumisskenaarioiden on oltava yhtäpitäviä valmisteen käyttöturvallisuustiedotteen pääosassa olevien tietojen kanssa.
Kun toimittajilta saatuja altistumisskenaarioita yhdistellään, tietojen laatijan on valittava ne skenaariot, joilla on merkitystä valmisteen käyttötarkoituksen kannalta. Hänen on yksilöitävä valmisteen sisältämät riskejä aiheuttavat aineet kutakin altistumisreittiä varten, jotta asianmukaiset riskinhallintakeinot voitaisiin määrittää.
Jos hänen omia käyttöolosuhteitaan tai toimitusketjussa olevia käyttöolosuhteita ei ole huomioitu, hän voi laatia jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuuden arvioinnin ja määrittää altistumisskenaarion/-skenaariot.


1. REACH-asetuksessa jakelija on Euroopan Unionin alueella toimiva toimija, joka ainoastaan varastoi aineita ja valmisteita ja saattaa niitä markkinoille.
2. Raportointia kemikaalivirastolle ei vaadita, jos jatkokäyttäjä käyttää ainetta sellaisenaan tai osana valmistetta vähemmän kuin 1 tonnin vuodessa. Jos hän on vapautunut velvollisuudesta laatia jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti sillä perusteella, että hän käyttää ainetta tai valmistetta alle 1 tonnin vuodessa, hänen ei tarvitse raportoida luokitustaan (jatkokäyttäjien on ehkä laadittava jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti, jos heidän aineelle määrittämänsä käyttötarkoitus ei sisälly käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä kuvattuihin käyttötarkoituksiin, tai kun kyseinen liite ei kata heidän aineelle määrittämäänsä käyttötarkoitusta).
3. Altistumisskenaario kuvaa, miten ainetta (sellaisenaan tai osana valmistetta tai esinettä) käytetään sen elinkaaren aikana ja miten jatkokäyttäjä hallitsee tai suosittelee hallitsemaan ihmisten ja ympäristön altistumista kyseiselle aineelle. Se sisältää asianmukaiset riskinhallintakeinot ja käyttöolosuhteet, jotka oikein noudatettuina takaavat, että aineen käytöstä aiheutuvat riskit pysyvät hallinnassa. Altistumisskenaariot laaditaan kemikaaliturvallisuusraportin yhteydessä aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnia vuodessa, ja jotka täyttävät jonkin vaarallisen aineen kriteerin (direktiivin 67/548/ETY mukaisesti) tai jotka on määritetty ns. PBT-aineiksi (hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet) tai vPvB-aineiksi (erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin biokertyvät aineet) (REACH-asetuksen liitteessä XIII määritettyjen kriteerien mukaisesti). Altistumisskenaariot, jotka kattavat kaikki tai osan valmisteessa olevista aineista, voidaan yhdistää yhdeksi valmisteen altistumisskenaarioksi.
4. Kemikaaliturvallisuuden arviointia (ja siten myöskään altistumisskenaariota) ei tarvitse tehdä niille valmisteen sisältämille aineille, joiden pitoisuus on REACH-asetuksen artiklassa 14(2) määritettyjä kynnysarvoja pienempi.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).