BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Kemikaalien turvallisuuden arviointi > Vaaran arviointi


Vaaran arviointi

   
 

Vaaran arviointi on ensimmäinen vaihe kemikaalien turvallisuuden arvioinnissa (CSA).

Siihen sisältyvät seuraavat:

  • Tiedon keruu ja arviointi;
  • Vaaran tunnistaminen;
  • Luokitus ja merkinnät;
  • Kynnysarvojen määrittäminen;
  • Sen määrittäminen, onko aine hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) vai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (vPvB).

Oleellisen tiedon keruuta ja arviointia tarvitaan rekisteröintiä varten. Nämä tiedot dokumentoidaan tarvittaessa tekniseen asiakirja-aineistoon ja kemikaaliturvallisuusraporttiin. Tietojen tyyppi ja määrä riippuu tuotettavasta tai maahantuodusta määrästä.

Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi

Kaikki vaikutukset terveyteen ja toksikokineettinen profiili on otettava huomioon. Saatavilla olevien tai laadittujen toksikologisten tietojen avulla tulee pystyä määrittämään kukin terveysvaikutus ja kukin oleellinen altistumistapa 1; se ulkoinen altistustaso, jota alhaisemmat pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta haittaa ihmisten terveydelle (DNEL). Tapauksissa, joissa DNEL-arvoa ei voida määrittää (esimerkiksi vaikutus ilman kynnysarvoa, kuten genotoksinen karsinogeenisuus), voidaan muodostaa puolikvantitatiivinen arvo eli johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL). Nämä tasot johdetaan toksikologisten testien tuloksista ja epävarmuustekijöistä, jotka aiheutuvat kokeiden sekä lajien sisäisestä ja välisestä vaihtelevuudesta.

Ihmisten terveydelle psykokemiallisten ominaisuuksien vuoksi aiheutuvan vaaran arviointi

Psykokemiallisten ominaisuuksien ihmisten terveydelle aiheuttamat seuraavat mahdolliset vaikutukset on arvioitava:

  • Räjähtävyys;
  • Syttyvyys;
  • Hapettavuus.

Ympäristölle aiheutuvan vaaran arviointi

Ympäristölle aiheutuvan vaaran arviointi keskittyy ekojärjestelmille aiheutuviin mahdollisiin vaikutuksiin kaikilla ympäristön osa-alueilla (vesi, ilma, maaperä), ravintoketjun saalistajille ja jäteveden käsittelyjärjestelmien mikrobiologiselle toiminnalle. Ympäristölle aiheutuvan vaaran arvioinnilla on mahdollista muodostaa se pitoisuus, jota alhaisemmat pitoisuudet eivät todennäköisesti aiheuta haittaa kyseessä olevassa ympäristön osa-alueessa (PNEC). PNEC johdetaan kullekin ympäristön osa-alueelle ympäristömyrkyllisyyttä koskevien tutkimusten tulosten ja arviointikertoimen perusteella. Mitä laajemmat ovat tutkimusten tiedot ja mitä kauemmin ne kestävät, sitä pienempi on epävarmuusaste ja arviointikertoimen suuruus.

Sen määrittäminen, onko aine hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) vai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (vPvB)

Näiden ominaisuuksien lisäarviointi on perusteltua, sillä mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia on vaikea ennakoida. Arviointi on tarkoitettu sen määrittämiseksi, täyttääkö aine REACH-asetuksen liitteen XIII määrittelyperusteet hitaasti hajoavista, biokertyvistä ja myrkyllisistä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavista ja erittäin biokertyvistä (vPvB) aineista. Mikäli täyttää, kaikki aineen koko elinkaaren aikana aiheuttamat päästöt on luonnehdittava.

 

Mikäli aine täyttää vaarallisen aineen tai PBT- tai -vPvB-aineen luokituskriteerit, rekisteröijän on suoritettava altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta osana kemikaalien turvallisuuden arviointia (CSA). Muutoin kemikaalien turvallisuuden arviointi päättyy tähän.

 

1. Altistumistapa: Tiheyden, keston ja altistumisreitin sekä todennäköisesti altistuvan populaation yhdistelmä.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2010
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).