BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Sanasto

   
 

Aineella
Alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.

Esineellä
Tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Tuotteita/esineitä ovat esimerkiksi auto ja puhelin.

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA - European Chemicals Agency)
Virasto perustettiin hallitsemaan ja tietyissä tapauksissa suorittamaan REACH-asetukseen liittyviä teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia tehtäviä ja varmistamaan asetuksen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa Yhteisön jäsenmaissa. Virasto sijaitsee Helsingissä.

Jatkokäyttäjällä
Yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Jakelija tai kuluttaja ei ole jatkokäyttäjä.

Käytöllä
Prosessointia, formulointia, kulutusta, varastointia, säilytystä, käsittelyä, täyttämistä pakkauksiin, siirtoa pakkauksesta toiseen, sekoittamista, esineen tuotantoa tai mitä tahansa muuta käyttämistä.

Maahantuojalla
Yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa maahantuonnista.

Maahantuonnilla
Fyysistä tuomista yhteisön tullialueelle.

Markkinoille saattamisella
Toimittamista tai tarjoamista kolmannelle osapuolelle joko maksua vastaan tai maksutta. Maahantuontia pidetään markkinoille saattamisena.

Muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine
Aine, joka ei ole artiklassa 3.20 tarkoitettu vaiheittain rekisteröitävä aine. Muut kuin vaiheittain rekisteröitävät aineet eivät hyödy REACH-asetuksessa vaiheittain rekisteröitäville aineille myönnetystä siirtymäajasta, joten ne on rekisteröitävä ennen niiden valmistamista tai maahantuontia.

Rekisteröijällä
Aineen valmistajaa tai maahantuojaa tai esineen tuottajaa tai maahantuojaa, joka hakee aineen rekisteröintiä.

Rekisteröinti
Rekisteröinti tarkoittaa valmistettavan tai Euroopan Unionin alueelle tuotavan (ja Norjaan, Islantiin ja Liechtensteiniin sen jälkeen, kun asetus on otettu käyttöön näissä maissa) kemikaalin teknisen asiakirja-aineiston ja niin vaadittaessa myös kemikaaliturvallisuusraportin luovuttamista kemikaalivirastolle.

Välituotteella
Ainetta, jota valmistetaan kemiallista prosessointia varten tai kulutetaan tai käytetään kemiallisessa prosessoinnissa sen muuntamiseksi toiseksi aineeksi (jäljempänä synteesi):
(a) erottamattomalla välituotteella välituotetta, jota ei synteesin aikana tarkoituksellisesti poisteta (paitsi näytteenottoa varten) laitteistosta, jossa synteesi tapahtuu. Tällaiseen laitteistoon kuuluvat reaktioastia, sen lisälaitteet ja kaikki laitteet, joiden kautta aine (aineet) kulkee (kulkevat) jatkuvatoimisessa tai panosprosessissa, sekä putkistot, jotka on tarkoitettu reaktioseoksen siirtämiseen astiasta toiseen seuraavaa reaktiovaihetta varten, mutta siihen eivät kuulu säiliöt ja muut astiat, joissa ainetta (aineita) varastoidaan valmistuksen jälkeen;
(b) tuotantopaikalla käytettävällä erotetulla välituotteella välituotetta, joka ei täytä erottamattoman välituotteen kriteereitä, kun välituotteen valmistus ja toisen (toisten) aineen (aineiden) synteesi kyseisestä välituotteesta tapahtuu samalla tuotantopaikalla, jonka toiminnasta vastaa yksi tai useampi oikeushenkilö;
(c) kuljetettavalla erotetulla välituotteella välituotetta, joka ei täytä erottamattoman välituotteen kriteereitä ja jota kuljetetaan muiden tuotantopaikkojen välillä tai toimitetaan muille tuotantopaikoille.

Vaiheittain rekisteröitävällä aineella
Ainetta, joka täyttää vähintään yhden seuraavista perusteista:
(a) aine sisältyy Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS-luetteloon);
(b) ainetta on valmistettu yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 tai 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneissä maissa vähintään yhden kerran mutta valmistaja tai maahantuoja ei ole saattanut sitä markkinoille kertaakaan tämän asetuksen voimaantuloa edeltävien 15 vuoden aikana, edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä;
(c) valmistaja tai maahantuoja on saattanut ainetta markkinoille yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 tai 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneissä maissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja aine on katsottu ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti, mutta se ei täytä tässä asetuksessa säädettyä polymeerin määritelmää, edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä.

Valmistajalla
Yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa ainetta yhteisön alueella.

Valmisteella
Seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.

Valmistuksella
Luonnossa esiintyvien aineiden tuottamista tai erottamista.